Tích phân : Lâu lâu kô lam`, quên sạch sẽ.

S

songlacquan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm trc có đứa em nóa hỏi ma` pó tay, pa` con chỉ dẫn hộ cái ^^
1. [tex]\int\limits_{0}^{1}xln(x^2+x+1)dx[/tex]
2. [tex]\int\limits_{0}^{1} \frac {(x^2+1)e^x}{(x+1)^2} dx[/tex]
3. [tex]\int\limits_{0}^{1} \frac {(x^4+1)e^x}{x^6+1} dx[/tex]
4. [tex]\int\limits_{0}^{2} \frac {dx}{(x^2+3x+2)^2} dx[/tex]
5. [tex]\int\limits_{1}^{2} \frac {x^2000}{(x+1)^2004} dx[/tex]
6. [tex]\int\limits_{0}^{1} \frac {dx}{ex+2e^x} dx[/tex]
Xin chân thành cám ơn trước :)
 
A

alph@

TP1.jpg

TP2.jpg

TP3.jpg

TP6.jpg

TP5.jpg

TP7.jpg
[/img]
 
Top Bottom