Thể Tích Đa Diện giết Người Cứu !!!!!!!!!!!!

L

loc_khi_17

tg SAB đối xứng tg SBC qua mp(SBD) (A đối xứng C) . từ C dựng CH vuông góc SB => AH cũng vuông góc với SB và CH=AH vậy góc góc SHC là góc giữa hai mp(SAB) và (SBC) = anpha
O là tâm đáy
góc AHO=gócCHO = anpha/2 ( tg AHC cân tại H, HO là đường cao cũng là đường phân giác)
xét tg vuông HOA: HO=OA*cot(anpha/2) = a*căn2/2*cot(anpha/2) ( ABCD vuông)
xét tg vuông SOB có HO là đường cao ( do HO thuộc mp(AHC) vuông góc với SB):
1/HObình = 1/BObình+1/SObình ========> SO
có đường cao có diện tích đáy(abình) dậy là xong!!!!!!!!!!!!!!1
 
Top Bottom