Thể lệ thi thử Đại học 2011

M

Moderator

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://tintuc.hocmai.vn/images/stories/anh_tin_tuc/2011/cac_cuoc_thi/thi_thu_dai_hoc/book_and_pen.jpg" style="margin-right: 15px; width: 150px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="margin-right: 7px" align="justify">
Theo d&otilde;i thể lệ cuộc thi năm 2011 b&ecirc;n dưới để nắm r&otilde; về c&aacute;ch thức tham gia, lịch thi, đối tượng x&eacute;t giải, cơ cấu giải thưởng...<br />
</div>
<div style="margin-right: 7px" align="justify">
&nbsp;
</div>
<div style="margin-right: 7px" align="justify">
&nbsp;
</div>
<div style="margin-right: 7px" align="justify">
&nbsp;
</div>
<div style="margin-right: 7px" align="justify">
&nbsp;
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<table align="justify" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>
<img src="http://tintuc.hocmai.vn/images/stories/anh_tin_tuc/2011/cac_cuoc_thi/thi_thu_dai_hoc/thi_thu_dai_hoc.png" alt="thi_thu_dai_hoc.png" title="thi_thu_dai_hoc.png" style="margin: 5px; width: 612px; height: 100px" width="612" align="middle" height="100" />
</p>
<p>
<b>&nbsp;I.&nbsp;&nbsp; &nbsp;MỤC Đ&Iacute;CH</b>
</p>
<p>
- Gi&uacute;p học sinh kiểm tra lại kiến thức, tự đ&aacute;nh gi&aacute; kỹ năng l&agrave;m b&agrave;i thi theo cấu tr&uacute;c đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.<br />
- M&ocirc; phỏng kỳ thi tuyển sinh đại học, gi&uacute;p học sinh l&agrave;m quen dần với &aacute;p lực ph&ograve;ng thi, chuẩn bị t&acirc;m l&yacute; thi cử tốt.<br />
- Khuyến kh&iacute;ch học sinh thể hiện khả năng, c&oacute; cơ hội để nhận những suất học bổng c&oacute; gi&aacute; trị.<br />
<br />
<b>II.&nbsp;&nbsp; &nbsp;ĐỐI TƯỢNG V&Agrave; H&Igrave;NH THỨC THAM GIA</b>
</p>
<p>
<b>Đối tượng tham gia:</b> Tất cả học sinh, sinh vi&ecirc;n c&oacute; t&agrave;i khoản đăng k&yacute; hợp lệ tại Hocmai.vn.<br />
<b>H&igrave;nh thức tham gia: </b><br />
- Truy cập v&agrave;o Hocmai.vn v&agrave; <a href="http://hocmai.vn/login/signup.php?usertype=0" target="_blank"><b><i>đăng k&yacute; t&agrave;i khoản mới </i></b></a> nếu chưa c&oacute; <br />
<span style="color: #ff0000"><i>(Lưu &yacute;: Mọi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n khi đăng k&iacute; phải được g&otilde; Tiếng Việt c&oacute; dấu. Nếu th&ocirc;ng tin khi đăng k&iacute; kh&ocirc;ng đầy đủ hoặc thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c, bạn sẽ kh&ocirc;ng đủ điều kiện để tham gia x&eacute;t giải. Th&ocirc;ng tin x&eacute;t giải l&agrave; th&ocirc;ng tin của học sinh tại thời điểm thi, kh&ocirc;ng chấp nhận việc thay đổi th&ocirc;ng tin sau khi thi.)</i></span><br />
- Đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản tại Hocmai.vn v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i thi theo lịch thi.<br />
<i>(Lưu &yacute;: Th&iacute; sinh n&ecirc;n đăng nhập trước giờ thi 10 ph&uacute;t để đảm bảo thời gian l&agrave;m b&agrave;i.</i>)<br />
<br />
<b>III.&nbsp;&nbsp; &nbsp;NỘI DUNG THI</b>
</p>
<p>
- Đề thi được x&acirc;y dựng theo cấu tr&uacute;c đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 của Bộ GD&amp;ĐT dưới dạng c&aacute;c đề thi trắc nghiệm trực tuyến.<br />
- C&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave;m b&agrave;i thi theo lịch thi h&agrave;ng tuần của v&ograve;ng loại v&agrave; v&ograve;ng Chung kết.<br />
- C&aacute;c m&ocirc;n thi: <span style="color: #0000ff"><b>Sinh học, Vật l&iacute;, Tiếng Anh, H&oacute;a học</b></span><br />
<br />
<b>IV.&nbsp;&nbsp; &nbsp;THỜI GIAN</b>
</p>
<p>
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cuộc thi diễn ra v&agrave;o thứ Bảy v&agrave; Chủ nhật h&agrave;ng tuần từ ng&agrave;y <span style="font-size: 10pt; color: #ff0000"><b>14/05</b></span> đến hết ng&agrave;y <span style="font-size: 10pt; color: #ff0000"><b>19/06<span style="color: #000000">.</span></b></span><br />
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lịch thi cụ thể như sau:
</p>
<div align="center">
<span style="font-size: 12pt; color: #0000ff"><b>
LỊCH THI V&Ograve;NG LOẠI</b></span><br />
<span style="color: #ff0000"><i>Tuần từ 14/05 đến 12/06</i></span>
</div>
<div align="center">
<img src="http://tintuc.hocmai.vn/images/stories/anh_tin_tuc/2011/cac_cuoc_thi/thi_thu_dai_hoc/lich_thi_vloai.png" alt="lich_thi_vloai.png" title="lich_thi_vloai.png" style="margin: 5px; width: 446px; height: 275px" width="446" align="middle" height="275" /> <br />
</div>
<div align="center">
&nbsp;
</div>
<div align="center">
<span style="font-size: 12pt; color: #0000ff"><b>LỊCH THI V&Ograve;NG CHUNG KẾT</b></span><br />
<span style="color: #ff0000"><i>Tuần từ 18/06 &ndash; 19/06</i></span>
</div>
<div align="center">
<div style="text-align: center">
<img src="http://tintuc.hocmai.vn/images/stories/anh_tin_tuc/2011/cac_cuoc_thi/thi_thu_dai_hoc/lich_thi_ck.png" alt="lich_thi_ck.png" title="lich_thi_ck.png" style="margin: 5px; width: 494px; height: 99px" width="494" height="99" />
</div>
<div align="justify">
<span style="color: #ff0000"><b>Lưu &yacute;:</b></span><br />
</div>
</div>
<p>
- Chỉ những b&agrave;i thi l&agrave;m trong thời gian quy định tr&ecirc;n v&agrave; nộp b&agrave;i trước 10h40 buồi s&aacute;ng, 21h40 buổi chiều mới được t&iacute;nh điểm - x&eacute;t giải.<br />
- Học sinh được miễn ph&iacute; xem điểm v&agrave; đ&aacute;p &aacute;n sau khi kết th&uacute;c thời gian l&agrave;m b&agrave;i thi.<br />
<br />
<b>
V.&nbsp;&nbsp; &nbsp;T&Iacute;NH ĐIỂM, XẾP HẠNG V&Agrave; X&Eacute;T GIẢI</b>
</p>
<p>
Mỗi t&agrave;i khoản c&oacute; thể l&agrave;m một đề thi nhiều lần, nhưng chỉ kết quả lần thi đầu ti&ecirc;n (trong thời gian mở đề) được t&iacute;nh để xếp hạng, lựa chọn v&agrave;o thi v&ograve;ng Chung kết v&agrave; x&eacute;t trao học bổng. &nbsp;
</p>
<p>
<b>1. C&aacute;ch thức t&iacute;nh điểm
</b>
</p>
<p>
<b><i>1.1 Kết quả mỗi b&agrave;i thi của m&ocirc;n thi được căn cứ theo: </i></b>
</p>
<p>
&quot;Tỷ lệ phần trăm số c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng&quot; = 100 * (Tổng số c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng) / (Tổng số c&acirc;u hỏi đề thi). <br />
&quot;Thời gian l&agrave;m b&agrave;i thực tế&quot;: l&agrave; thời gian từ khi bắt đầu l&agrave;m b&agrave;i thi đến khi th&iacute; sinh nộp b&agrave;i th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br />
</p>
<p>
<b><i>1.2 Kết quả d&ugrave;ng để xếp hạng th&iacute; sinh tham gia theo tuần v&agrave; v&ograve;ng thi Chung kết được t&iacute;nh theo:</i></b>
</p>
<p>
Điểm v&agrave; thời gian l&agrave;m b&agrave;i của từng m&ocirc;n thi trong tuần. <br />
</p>
<p>
<b>2. Xếp hạng</b><br />
</p>
<p>
<b><i>
2.1 Xếp hạng theo tuần:</i></b><br />
- Xếp hạng theo Điểm v&agrave; Thời gian l&agrave;m b&agrave;i thi của từng m&ocirc;n thi trong tuần. <br />
</p>
<p>
<b><i>
2.2 Xếp hạng th&iacute; sinh tham gia v&ograve;ng Chung kết:</i></b><br />
- Mỗi tuần, BTC sẽ chọn ra 60 &ndash; 100 th&iacute; sinh xếp hạng cao nhất của tuần theo từng m&ocirc;n thi v&agrave;o danh s&aacute;ch th&iacute; sinh tham gia v&ograve;ng Chung kết<br />
- C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; lọt v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết vẫn c&oacute; quyền tham gia v&agrave;o cuộc thi c&aacute;c tuần kế tiếp nhưng kh&ocirc;ng được x&eacute;t v&agrave;o danh s&aacute;ch tham gia v&ograve;ng Chung kết của tuần đ&oacute;.<br />
</p>
<p>
<b>3. X&eacute;t giải <br />
</b>
</p>
<p>
<b>
<i>3.1 Điều kiện x&eacute;t giải:</i></b><br />
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chỉ x&eacute;t giải đối với những th&iacute; sinh sinh sau ng&agrave;y 1/1/1993 đang theo học tại c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br />
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mỗi th&iacute; sinh chỉ được x&eacute;t giải một lần với kết quả m&ocirc;n thi cao nhất.<br />
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nếu một th&iacute; sinh được nhiều giải thưởng th&igrave; chỉ được x&eacute;t một lần với giải thưởng cao nhất.<br />
</p>
<p>
<i><b>3.2 X&eacute;t giải tuần:</b></i><br />
o&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>04 Giải Nhất:</i> 4 th&iacute; sinh c&oacute; điểm thi cao nhất ở 4 m&ocirc;n thi, thời gian l&agrave;m b&agrave;i ngắn nhất.<br />
</p>
<p>
<b><i>3.3 X&eacute;t giải v&ograve;ng Chung kết:</i></b><br />
o&nbsp;&nbsp; <i>&nbsp;04 Giải Nhất:</i> 4 th&iacute; sinh đạt điểm cao nhất ở 4 m&ocirc;n thi, thời gian l&agrave;m b&agrave;i ngắn nhất.<br />
o&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>04 Giải Nh&igrave;</i>: 4 th&iacute; sinh đạt điểm cao thứ 2 ở 4 m&ocirc;n thi, thời gian l&agrave;m b&agrave;i ngắn nhất.<br />
o&nbsp;&nbsp; &nbsp;<i>04 Giải Ba:</i> 4 th&iacute; sinh đạt điểm cao thứ 3 ở 4 m&ocirc;n thi, thời gian l&agrave;m b&agrave;i ngắn nhất.<br />
o<i>&nbsp;&nbsp; &nbsp;08 Giải Khuyến kh&iacute;ch:</i> 8 th&iacute; sinh đạt điểm thứ 4, thứ 5 ở 4 m&ocirc;n thi, thời gian l&agrave;m b&agrave;i ngắn nhất <br />
</p>
<p>
<b>VI.&nbsp;&nbsp; &nbsp;GIẢI THƯỞNG</b>
</p>
<p>
Giải thưởng tuần (4 tuần):
</p>
<div style="text-align: center">
<img src="http://tintuc.hocmai.vn/images/stories/anh_tin_tuc/2011/cac_cuoc_thi/thi_thu_dai_hoc/giai_vl.png" alt="giai_vl.png" title="giai_vl.png" style="margin: 5px; width: 562px; height: 103px" width="562" align="middle" height="103" />
</div>
<br />
Giải thưởng v&ograve;ng Chung kết:
<div style="text-align: center">
<img src="http://tintuc.hocmai.vn/images/stories/anh_tin_tuc/2011/cac_cuoc_thi/thi_thu_dai_hoc/giai_ck.png" alt="giai_ck.png" title="giai_ck.png" style="margin: 5px; width: 578px; height: 173px" width="578" height="173" />
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
 
M

Moderator

<p>
<b>VII.&nbsp;&nbsp; &nbsp;TRAO GIẢI </b>
</p>
<p>
<i><b>1. Th&ocirc;ng b&aacute;o danh s&aacute;ch x&eacute;t giải</b></i>
</p>
<p>
- Học sinh c&oacute; đủ điều kiện x&eacute;t giải sẽ được Hocmai.vn th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức của Ban tổ chức (theo mục <b>V</b><a title="V" name="V"></a>) v&agrave; số điện thoại đ&atilde; đăng k&yacute; trước 12h thứ Ba h&agrave;ng tuần.<br />
- Danh s&aacute;ch tr&uacute;ng giải sẽ được đăng tải tr&ecirc;n c&aacute;c site *.hocmai.vn:<br />
o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trang chủ <a href="http://tintuc.hocmai.vn/www.hocmai.vn" target="_self">www.hocmai.vn</a>: khối C&aacute;c cuộc thi, Thi thử đại học 2011<br />
o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tin tức <a href="http://tintuc.hocmai.vn" target="_self">http://tintuc.hocmai.vn</a>: Mục C&aacute;c cuộc thi, Thi thử đại học <br />
o&nbsp;&nbsp; &nbsp;Diễn đ&agrave;n <a href="http://diendan.hocmai.vn" target="_self">http://diendan.hocmai.vn</a>: Mục Thi cử, TThi thử đại học năm 2011<br />
</p>
<p>
<b><i>2. Đăng k&yacute; tham gia x&eacute;t giải </i></b>
</p>
<p>
Trước 12h thứ S&aacute;u h&agrave;ng tuần, c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch x&eacute;t giải cần gửi bản sao CMND (kh&ocirc;ng cần c&ocirc;ng chứng) v&agrave; bản khai th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n theo mẫu quy định tới địa chỉ li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh thức với Ban tổ chức. <br />
Hồ sơ bao gồm: <br />
</p>
<ul>
<li><i>01 bản sao CMND (kh&ocirc;ng cần c&ocirc;ng chứng)</i></li>
<li><i>
01 bản khai th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n theo <a href="http://tintuc.hocmai.vn/images/stories/Data/2011/mau%20thong%20tin%20ca%20nhan%20thi%20thu%20dai%20hoc%202011.doc" target="_self"><b>Mẫu quy định</b></a> c&oacute; x&aacute;c nhận của nh&agrave; trường</i></li>
<li><i>
01 ảnh thẻ (4x6) v&agrave; 01 ảnh lớn chụp ch&acirc;n dung (hoặc b&aacute;n th&acirc;n): y&ecirc;u cầu c&aacute;c h&igrave;nh ảnh phải r&otilde; mặt, kh&ocirc;ng bị mờ, bị l&oacute;a.
</i></li>
</ul>
<p>
<b><i><u>C&aacute;ch thức gửi:</u></i></b><br />
+ Scan hồ sơ gửi về mail info@hocmai.vn<br />
+ Chuyển ph&aacute;t nhanh tới địa chỉ:
</p>
<div align="center">
<b>Ban tổ chức cuộc thi Thi thử đại học 2011<br />
C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư v&agrave; Dịch vụ Gi&aacute;o dục<br />
T&ograve;a nh&agrave; Hocmai.vn, 109 Trường Chinh, Đống Đa, H&agrave; Nội</b><br />
</div>
<p>
<b>3. Th&ocirc;ng b&aacute;o danh s&aacute;ch đoạt giải </b>
</p>
<p>
Trước 17h thứ S&aacute;u h&agrave;ng tuần, Ban tổ chức sẽ c&ocirc;ng bố danh s&aacute;ch c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải tuần th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức của Ban tổ chức.
</p>
<p>
<b>4. X&aacute;c nhận hồ sơ trao giải </b>
</p>
<p>
Hồ sơ của th&iacute; sinh đoạt giải cần phải l&agrave;m theo đ&uacute;ng mẫu quy định v&agrave; c&oacute; x&aacute;c nhận của nh&agrave; trường.<br />
5. Trao giải <br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Học sinh sẽ được Ban tổ chức trao giải v&agrave;o ng&agrave;y 25/6/2011.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường hợp học sinh ở xa v&agrave; kh&ocirc;ng trực tiếp đến nhận giải được th&igrave; c&oacute; thể ủy quyền cho người kh&aacute;c nhận thay bằng giấy ủy quyền c&oacute; x&aacute;c nhận của C&ocirc;ng chứng hoặc Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde;, phường nơi cư tr&uacute;. Trong trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; người ủy quyền, Ban tổ chức sẽ gửi học bổng bằng thư đảm bảo đến địa chỉ nh&agrave; ri&ecirc;ng của học sinh đ&oacute;.<br />
<b><br />
VIII.&nbsp;&nbsp; &nbsp;CAM KẾT, THẮC MẮC KHIẾU NẠI</b>
</p>
<p>
<b>1. Thắc mắc khiếu nại </b><br />
Mọi thắc mắc, khiếu nại li&ecirc;n quan đến danh s&aacute;ch x&eacute;t giải sẽ được giải đ&aacute;p trong v&ograve;ng 24h kể từ khi danh s&aacute;ch x&eacute;t giải được c&ocirc;ng bố. Ngo&agrave;i thời gian tr&ecirc;n, tất cả c&aacute;c thắc mắc hoặc khiếu nại sẽ kh&ocirc;ng được xem x&eacute;t. &nbsp;<br />
<b></b>
</p>
<p>
<b>2. Cam kết &nbsp;</b><br />
Những học sinh đồng &yacute; nhận giải v&agrave; học bổng của cuộc thi Thi thử đại học 2011 nghĩa l&agrave; cũng đồng &yacute;:<br />
- Đ&atilde; đọc, hiểu r&otilde; v&agrave; chấp nhận ở mức cao nhất tất cả c&aacute;c nội dung trong bản Thể lệ n&agrave;y.<br />
- Cung cấp đầy đủ, ch&iacute;nh x&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, thi cử cho Hocmai.vn theo mẫu quy định.<br />
- Cho ph&eacute;p Hocmai.vn c&oacute; to&agrave;n quyền sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh v&agrave; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kể tr&ecirc;n cũng như th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến việc trao v&agrave; nhận giải v&agrave;o việc quảng b&aacute; cuộc thi v&agrave; thương hiệu Hocmai.vn.<br />
<br />
<b>
IX. TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ </b><br />
<br />
<b>
1. Địa chỉ li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh thức với Ban tổ chức </b><br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thư điện tử: info@hocmai.vn<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Số điện thoại: 1900-58-58 12; 0936-58-58-12;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư v&agrave; Dịch vụ Gi&aacute;o dục: T&ograve;a nh&agrave; Hocmai.vn, 109 Trường Chinh, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội
</p>
<p>
<b>2. K&ecirc;nh th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức từ Ban tổ chức </b><br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mục Bảng tin trường tại trang chủ www.hocmai.vn <br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mục C&aacute;c cuộc thi, Thi thử đại học tại trang tin tức http://tintuc.hocmai.vn &nbsp;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Địa chỉ thư điện tử: info@hocmai.vn
</p>
<p>
<b>3. K&ecirc;nh tiếp nhận th&ocirc;ng tin phản hồi </b><br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Thư điện tử: info@hocmai.vn<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hỗ trợ trực tuyến: Chat với Hocmai.vn<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tổng đ&agrave;i điện thoại: 1900-58-58-12;&nbsp; Hotline: 0936-58-58-12;<br />
<br />
<b>X.&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&Aacute;C ĐIỀU KHOẢN KH&Aacute;C </b>
</p>
<p>
- Ban tổ chức Cuộc thi được quyền thay đổi, chỉnh sửa v&agrave; hủy bỏ c&aacute;c điều kiện, giải thưởng li&ecirc;n quan đến Cuộc thi v&agrave;o bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải b&aacute;o trước.<br />
- Quyết định của Ban tổ chức về tất cả c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến Cuộc thi l&agrave; quyết định cuối c&ugrave;ng. Ban tổ chức kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về bất kỳ vấn đề n&agrave;o ph&aacute;t sinh từ việc kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quyết định từ Ban tổ chức. <br />
</p>
<div align="right">
<b>Hocmai.vn
</b>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
 
Top Bottom