Thảo luận đề Hóa tuần 3

C

ctsp_a1k40sp

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay mới có thời gian làm thử đề Hóa tuần số 3,mình làm sai mấy câu này
mọi người thảo luận , chọn đáp án và giải thích cụ thể nhé :)
*
Có 3 dung dịch (1) NH4HCO3, (2)NaAlO2, (3)C6H5ONa và ba chất lỏng(4)C2H5OH, (5)C6H6, (6)C6H5NH2. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì chỉ nhận biết được chất nào ?
Chọn câu trả lời đúng nhất
A. NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa.
B. NH4HCO3, NaAlO2, C6H6, C6H5NH2.
C. NH4HCO3
D. Nhận biết được cả 6 dung dịch
*
Cho chuỗi phản ứng sau:
A-(CuO,t)->B-(O2,xt)->C6H5- COOH-(H2SO4,HNO3,t)->C
A, B, C là chất nào?
Chọn câu trả lời đúng nhất
A. C6H5 – CH2 – OH , C6H5- CHO, C6H5 NO2 (1)
B. C6H5 – CH2 – OH , C6H5 CHO, C6H5 NO2 (2)
C. Tất cả (1) (2) (3) đều sai
D. C6H5 – CH2 – OH, C6H5 CHO, [C6H5(NO2)2] COOH (3)
*

Trong các dung dịch có cùng nồng độ mol dưới đây dung dịch nào có độ dẫn điện lớn nhất và dung dịch nào có độ dẫn điện nhỏ nhất.
(1) (CH3)CH – COOH
(2) CH3COOH
(3) ClCH2COOH
(4) CH3COONa
Chọn câu trả lời đúng nhất
A. (2) và (3)
B. (4) và (1)
C. (1) và (2)
D. (3) và (4)
 
Top Bottom