Hóa 10 Thành phân nguyên tử

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
Cần gấp ạ............................... CẢM ƠN :meomun19:meomun19:meomun19
10. Muối là MgX2
nMgX2 = nMg = 0,2 mol
=> M(MgX) = 36,764/0,2
=> X = 79,91 => X là brom
x1 + x2 = 100%
x1 - x2 = 9%
=> x1 = 54,5% ; x2 = 45,5%
A = (A1.x1 + A2.x2) : (x1+x2)
=> 79,91 = (A1.x1 + (A1+2).x2) : 100 => A1 = 79 => A2 = A1 + 2 = 81

11. Kêta tủa là AgX
nNaX = nAgX => 16,38/(23+X) = 40,18/(108+X)
=> X = 35,5 => X là clo
x1 + x2 = 100%
x1 - x2 = 50%
=> x1, x2
35,5 = (A1.x1 + (A1+2).x2) : 100 => A1 => A2
 
Top Bottom