Toán 12 tập nghiệm phương trình f(|2sinx-1|-1)=m trên đoạn [0; 3pi] có bao nhiêu phần tử?

Top Bottom