Văn 10 Tam Quốc Diễn Nghĩa

Phạm Văn Tuân

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng hai 2022
66
39
11
Hà Nội
Chào em, em tham khảo gợi ý:
Nhóm Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi lúc đầu còn yếu thế, buộc phải nương dựa vào Tào Tháo ở Hứa Đô, song luôn nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế đó để xây dựng lực lượng độc lập. Mượn cớ xin đi đánh Viên Thuật ở Từ Châu là nơi trống trải, Lưu Bị giao cho Quan Vũ trấn giữ thành Hạ Bì. Cam phu nhân, Mi phu nhân, hai người vợ của Lưu Bị, cũng được bố trí ở đấy. Lưu Bị và Trương Phi trấn giữ vùng Tiểu Bái. Biết lỡ thả rồng xuống bể, thả hổ về rừng, Tào Tháo kéo quân về Từ Châu diệt Lưu Bị. Lưu Bị và Trương Phi biết tin, định tập kích, song mưu kế bị lộ, quân Tào đại thắng, Trương Phi phải chạy về núi Mang Đãng, Lưu Bị phải chạy sang Hà Bắc nương nhờ Viên Thiệu. Quan Vũ trúng kế quân Tào nên Hạ Bì cũng bị thất thủ. Quan Vũ chạy về Thổ Sơn và bị quân Tào vây chặt. Trương Liêu, tướng của Tào, bạn của Quan Vũ thời trẻ, đến thuyết phục ông về với Tào Tháo. Quan Vũ ra ba điều kiện, trong đó có một điều kiện là: hễ được tin Lưu Bị ở đâu thì phải để cho Quan Vũ về ngay với anh. Khi nghe tin Lưu Bị sống ở Viên Thiệu, Quan Vũ đã vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng của Tào, đưa hai chị dâu về bên Lưu Bị. Đương khi tìm đường thì bất ngờ gặp Trương Phi ở Cổ Thành. Họ xung đột với nhau do hiểu lầm. Trương Phi cho rằng Quan Vũ chịu ở lại với Tào là do đã hàng Tào. Mãi khi chưa dứt một hồi trống, Quan Vũ đã chém được tướng Tào, Trương Phi mới hiểu ra.
(Sách giáo khoa Ngữ văn 10 nâng cao)
 
  • Like
Reactions: azura.
Top Bottom