Ngoại ngữ [TA-Lý thuyết+Bài tập]Ngữ pháp - Sự phù hợp giữa chủ ngữ & động từ

D

diema3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Khi chủ ngữ gồm 2 hoặc nhiều danh từ nối với nhau bằng "and" thì ==> V chia số NHIỀU.
EX: A boy and a girl are in their school

2. Khi chủ ngữ gồm 2 hoặc nhiều danh từ chỉ khái niệm duy nhất, các danh từ trừu tượng (news, môn học) ==> V chia số ÍT
Ex: Bread and butter is popular in Europe.

3. Khi chủ ngữ gồm 2 hoặc nhiều danh từ nối với nhau bằng "and" mà trước mỗi danh từ có các từ: each, no , every ... ==> V chia số ÍT.
Ex: Each girl and each boy has on apple.

4.Khi chủ ngữ là các đại từ bất định (something, somebody, someone...)==>V chia số ÍT.

5. Khi chủ ngữ là 2 danh từ nối với nhau bởi các cặp liên từ sau:

a. Either + S1 or S2 + V (chia theo S2): Hoặc là ..... hoặc là

b. Neither + S1 nor S2 + V (chia theo S2): Cả S1 và S2 đều không (không ... mà cũng không...)

c. not only + S1 but also S2 + V (chia theo S2): không những ..... mà còn...

d.
* S1 + accompanied by / a long with + S2 + V(chia theo S1): S1 cùng với S2 ...

* S1 + as well as + S2 + V(chia theo S1): S1 cũng như S2 ...

* S1 + no less than + S2 + V( chia theo S1): S1 chẳng kém S2...

e. The + N1 of + N2 + V (chia theo N1)

f. Both + N1 and + N2

g. N1 + or + N2 + V( chia theo S1)

6. Cấu trúc nhấn mạnh dù N (s) hay không thì... + V (số ÍT)
It + is + N + who + V
Was that

7. A number of + N (số NHIỀU) + V(chia số NHIỀU )
THE number of + N (số NHIỀU ) + V (số ÍT)

8. Nhiều cấu trúc khác như:
* Many + N(s) + V(số NHIỀU)

* Most of + N (số NHIỀU đếm được ) + V (số NHIỀU)
N (không đếm được ) + V (số ÍT)

* One of + N (số NHIỀU ) + V(số ÍT)
* N (ngôn ngữ) + V (số ÍT)
* N (people) + V (số NHIỀU )
* A few + V (số NHIỀU )

9. Number/percent + of + N(s) + V(số NHIỀU)
N( không đếm được ) + V (số ÍT)

10. Một số danh từ chỉ tập thể : team, group , committee, government , band … thì cách chia động từ phải phụ thuộc vào nghĩa của câu:
* Nếu chỉ hoạt động của tập thể => V (số ÍT)

* Nếu chỉ hành động của các thành viên trong tập thể => V (số NHIỀU )

11.Một số danh từ luôn ở dạng số NHIỀU nhưng V luôn chia số ÍT : N (môn học, bệnh tật, ..)
Ex: news, mumps( quai bị )

12. Khi chủ ngữ là các danh từ chỉ khoảng cách, tiền bạc, phép tính, thời gian …… => V (số ÍT)

13. Khi V đứng đầu câu làm danh động từ => V (số ÍT)

14. There + to be + N1 + N2 : ( to be chia theo danh từ N1)
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vuongthanh6a
H

hocmai.tienganh

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT VÀ NGOẠI LỆ


1. Fish and chips / Bread and bacon / Bread and butter / B & B (Bed and Breakfast: nhà trọ) + V (số ÍT)
Eg: - Bread and butter is my favourite breakfast.
- Fish and chips makes a good meal.
- B and B is difficult to find now.


2. One third (1/3)/ One fourth (1/4) / One fifth... of N + V (số ÍT)
Eg: - One third of money has been spent.
- One fifth of the class is absent today
.

3. Two thirds... of N(số ÍT) / N (số NHIỀU) + V (số ÍT)/ V (số NHIỀU)
Eg: - Three fourths of the land has been used.
- Three fifths of books have been sold.
- Seven twelfths of the boxes have been delivered.
- Two thirds of the Earth's surface is water.


4. Many a + N(số ÍT) + V (số ÍT)
Eg: - Many a interesting film has been shown on this channel.
- Many an Australian farmer has a helicopter.
- Many a foreign visitor has come to this town.


5. The Adj + V (số NHIỀU)
Eg: - The young are keen on pop music.
- Are the old taken good care of in your country?


6. Five years / Ten kilometres / Two kilos and a half / Two million... + V (số ÍT)

Eg: - 500 years isn't a long period of time in the history of mankind.
- Ten kilometres is too long to walk.
- Two and a half kilos is too small for a new-born baby.
- Five thousand dong is not enough for breakfast.


7. Family / Orchestra/ Class ...+ V(số ÍT): Khi coi danh từ là một tổng thể
Family / Orchestra/ Class ...+ V(số NHIỀU): Khi coi danh từ là do nhiều người hợp lại


Eg: - My family lives in Hanoi.
- My family are concerned about my study.
- The orchestra have turned up. Let's sit down.
- An orchestra consists of 3 sections.8. Two and/ plus two is/makes/ equals four.

Eg: - Six minus three is three.
- Ten substracted by five is five.
- Twice twenty equals half of fourteen.
- Eight devided by four is two.


9. A pair of glasses (trousers, shoes, scissors...) + V(số ÍT).
The glasses (trousers, shoes, scissors...) + V(số NHIỀU).10. The United States/The Netherlands/The Philippines/The United Nations + V(số ÍT).

Eg: The Philipines is composed of over 7,000 islands.

11. The Himalayas/ The Rocky Mountains + V(số NHIỀU)

12. The rest of + N(số ÍT) + V(số ÍT)
The rest of + N(số NHIỀU) + V(số NHIỀU)

Eg: The rest of the students are going to take the exam.

 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.tienganh

Bài tập về sự phù hợp giữa chủ ngữ - động từ


BT SVA01: Chia động từ trong ngoặc

1. Some days before, the family ________ elated by the news. (be)
2. Nobody ________ harder than John does. (work)
3. Dieting ________ very popular today. (be)
4. The study of languages ________ very interesting. (be)
5. No problem ________ harder than this one. (be)
6. Either John or Bill ________ going to the beach today. (be)
7. None of the students ________ the exam yet. (finish)
8. The pants ________ in the drawer. (be)
9. Our team ________ going to win the game. (be)
10. Neither the director nor the secretary ________ to leave yet. (want)
11 Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, ________ arriving tonight. (be)
12 Mary or her manager ________ going to answer the press interview. (be)
13 Everybody ________ buy a ticket of this live show. (want)
14 No examples ________ relevant to this case. (be)
15 The couple ________ racing their horses through the meadow. (be)

(Đáp án sẽ được đưa ra khi có từ 3 bài trả lời trở lên hoặc 3 ngày sau khi đề bài được đăng (04.10.2012), tùy theo điều kiện nào đến trước. Hocmai.tienganh sẽ cảm ơn bài viết đúng 100%)
 
  • Like
Reactions: vuongthanh6a
N

nguyenhanhnt2012


BT SVA01: Chia động từ trong ngoặc

1. Some days before, the family ___have been_____ elated by the news. (be)
2. Nobody __works______ harder than John does. (work)
3. Dieting ___is_____ very popular today. (be)
4. The study of languages ____is____ very interesting. (be)
5. No problem ___is_____ harder than this one. (be)
6. Either John or Bill _____is___ going to the beach today. (be)
7. None of the students ____have finished____ the exam yet. (finish)
8. The pants ___are_____ in the drawer. (be)
9. Our team __is______ going to win the game. (be)
10. Neither the director nor the secretary _has wanted_______ to leave yet. (want)
11 Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, ___is_____ arriving tonight. (be)
12 Mary or her manager ___is_____ going to answer the press interview. (be)
13 Everybody __wants______ buy a ticket of this live show. (want)
14 No examples __is______ relevant to this case. (be)
15 The couple ___are_____ racing their horses through the meadow. (be)
em không chắc chắn 1 số câu,hì:):):):):)
 
H

hocmai.tienganh


ĐÁP ÁN BT SVA01
1. Some days before, the family __were__ elated by the news. (be)
2. Nobody __works__ harder than John does. (work)
3. Dieting __is__ very popular today. (be)
4. The study of languages ___is_ very interesting. (be)
5. No problem __is__ harder than this one. (be)
6. Either John or Bill ___is__ going to the beach today. (be)
7. None of the students ___has finished__ the exam yet. (finish)
8. The pants __are___ in the drawer. (be)
9. Our team __is__ going to win the game. (be)
10. Neither the director nor the secretary ___wants__ to leave yet. (want)
11 Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, __is__ arriving tonight. (be)
12 Mary or her manager __is__ going to answer the press interview. (be)
13 Everybody __wants__ to buy a ticket of this live show. (want)
14 No examples __is__ relevant to this case. (be)
15 The couple __are__ racing their horses through the meadow. (be)


Hoan nghênh tinh thần của bạn nguyenhanhnt2012 :khi (189): Em xem lại phần lý thuyết để tránh lặp lại sai sót nhé!
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenhanhnt2012

hì


ĐÁP ÁN BT SVA01
1. Some days before, the family __were__ elated by the news. (be)
2. Nobody __works__ harder than John does. (work)
3. Dieting __is__ very popular today. (be)
4. The study of languages ___is_ very interesting. (be)
5. No problem __is__ harder than this one. (be)
6. Either John or Bill ___is__ going to the beach today. (be)
7. None of the students ___has finished__ the exam yet. (finish)
8. The pants __is___ in the drawer. (be)
9. Our team __are__ going to win the game. (be)
10. Neither the director nor the secretary ___wants__ to leave yet. (want)
11 Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, __is__ arriving tonight. (be)
12 Mary or her manager __is__ going to answer the press interview. (be)
13 Everybody __wants__ to buy a ticket of this live show. (want)
14 No examples __is__ relevant to this case. (be)
15 The couple __are__ racing their horses through the meadow. (be)


Hoan nghênh tinh thần của bạn nguyenhanhnt2012 :khi (189): Em xem lại phần lý thuyết để tránh lặp lại sai sót nhé!
ơ chị ơi,câu 8, 9,chị giải thích kĩ hơn cho e đc ko ạ?:):):):):):):):):):):)
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.tienganh


Cảm ơn em, hai câu này đều bị lỗi đáp án :khi (163):

Câu 8. Sửa thành:
The pants __are___ in the drawer. (be)
The pants: quần lót, quần đùi (tương tự như trousers)

Lý thuyết: A pair of glasses (trousers, shoes, scissors...) + V(số ÍT).
The glasses (trousers, shoes, scissors...) + V(số NHIỀU).

9. Sửa thành:
Our team __is__ going to win the game. (be)

Lý thuyết:
...10. Một số danh từ chỉ tập thể : team, group , committee, government , band … thì cách chia động từ phải phụ thuộc vào nghĩa của câu:
* Nếu chỉ hoạt động của tập thể => V (số ÍT)
* Nếu chỉ hành động của các thành viên trong tập thể => V (số NHIỀU )

Hú hồn chim én!!!
:khi (75):
 
Top Bottom