[TA-Lý thuyết+Bài tập]Kỹ năng viết - Câu đảo ngữ

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi anhsangphale_cauvongtuyet, 30 Tháng tám 2009.

Lượt xem: 42,632

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Đảo ngữ đề cập tới hiện tượng động từ không theo qui tắc trong câu. Trong trường hợp này, dạng thức nghi vấn (có cấu trúc: trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính) nằm ngay trong cấu trúc câu khẳng định (ví dụ: He goes to work every day).

  Dưới đây là một vài ví dụ về câu đảo ngữ:


  · Not only do I enjoy classical music, but I also enjoy Pop music.
  (Tôi không chỉ thích nhạc cổ điển mà tôi còn thích nhạc Pop).

  · Seldom has the boss been so upset!
  (Hiếm khi thủ trưởng thất vọng như vậy!)

  1. Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định: Nhìn chung, câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một phủ định từ.
  Nhóm từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi).
  Câu đảo ngữ chứa những trạng ngữ này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu và có chứa so sánh hơn.

  Ví dụ:

  · Never have I been more insulted!
  (Chưa bao giờ tôi bị lăng mạ hơn thế).

  · Seldom has he seen anything stranger.
  (Hiếm khi anh ấy nhìn thấy một cái gì kì lạ hơn thế).


  Nhóm từ: hardly (hầu như không), barely (chỉ vừa đủ, vừa vặn), no sooner (vừa mới), or scarcely (chỉ mới, vừa vặn).
  Câu đảo ngữ chứa trạng ngữ này thường được dùng để diễn đạt một chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá khứ.

  Ví dụ:

  · Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.
  (Hiếm khi chuông cửa reo mà tôi thức dậy).

  · No sooner had he finished dinner, when she walked in the door.
  (Khi anh ấy vừa mới ăn tối xong thì chị ta bước vào cửa).


  2. Nhóm từ kết hợp sau “Only” như: only after, only when, only then…

  Only thường đi cùng từ chỉ thời gian.
  Ví dụ:

  · Only then did I understand the problem.
  (Chỉ sau lúc đó tôi mới hiểu ra được vấn đề).


  3. Nhóm từ: So, Such
  Câu đảo ngữ có chứa “So” mang cấu trúc như sau:
  So + tính từ + to be + Danh từ …

  Ví dụ:

  · So strange was the situation that I couldn't sleep.
  (Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).

  · So difficult is the test that students need three months to prepare.
  (Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần 3 tháng chuẩn bị).
  Câu đảo ngữ có chứa “Such” mang cấu trúc như sau:
  “Such + to be + Danh từ +…”

  Ví dụ:

  · Such is the moment that all greats traverse.
  (Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).

  · Such is the stuff of dreams.
  (Thật là một giấc mơ vô nghĩa).


  4. Dạng câu điều kiện có chứa đảo ngữ:


  Câu điều kiện có chứa đảo ngữ mang sắc thái trang trọng hơn. Trong trường hợp này, đảo ngữ thay thế cho mệnh đề chứa “if”.
  Ví dụ:

  · Had he understood the problem, he wouldn't have committed those mistakes.
  (Nếu anh ta hiểu ra được vấn đề, anh ta đã không phạm phải sai lầm đó).
  · Should he decide to come, please phone me immediately.
  (Nếu anh ta quyết định đến, hãy gọi điện ngay cho tôi)


  :khi (162): Đưa ra cho mọi người tham khảo có j thì bổ sung nha!!:khi (24):
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2012
  dangtiendung1201 thích bài này.
 2. 1. Rarely ____ she made mistake since she was a manager.

  A. have

  B. has

  C. is

  D. are


  2. _____ the truth, she wouldn’t have given Mark the money.

  A. She had known

  B. She has know

  C. Had she known

  D. Has she known


  3. So beautiful _____ that the Queen is envious with her.

  A. Snow White is

  B. Snow White are

  C. is Snow White

  D. are Snow White


  4. Never _____ in such a strange situation.

  A. has I been

  B. have I been

  C. am I been

  D. I have been


  5. Seldom _____ dinner together.

  A. do Mark and Juliet have

  B. does Mark and Juliet have

  C. is Mark and Juliet have

  D. are Mark and Juliet have


  6. Hardly _____ his wife presents on her birthday.

  A. did James given

  B. does James gave

  C. had James given

  D. do James give


  7. Scarcely _____, the rain became much more heavier.

  A. have I come in

  B. had I come in

  C. I have come in

  D. I came in  8. Only then ____ the letter from my son.

  A. do I receive

  B. did I receive

  C. have I received

  D. has I received


  9. No sooner ____ , when Mary came over.

  A. have John gone out

  B. had John gone out

  C. has John gone out

  D. John has gone out  10. So frightened _____ the film that I couldn’t sleep yesterday.

  A. is

  B. are

  C. was

  D. have

  Các bạn làm thử một ít bài trắc nghiệm đó nha!! Rồi mình sẽ post thêm.
  Làm ơn nhấn thanks giùm nha!!
   
  Almira thích bài này.
 3. Exercise 1: Rewrite sentences using inversions

  1. I had hardly begun to apologize when the door closed
  2. I have seldom heard such a talented singer.
  3. If John had known that she liked curry, he would have brought her to an Indian restaurant.
  4. The artist rarely paid any attention to his agent's advice.
  5. He had never felt so depressed
  6. The shop can in no way be held responsible for customers' lost property
  7. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony
  8. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face
  9. She never at any time said that she was allergic to cats
  10. The restaurant cannot accept animals under any circumstances

  Exercise 2:Supply the correct form of the verb.

  1. Never before I (1.ask) (2. accept) a bribe.
  2. Not only they (3. rob) you, they smash everything too.
  3. Not till he (4.get) home he realize that he (6.lose) his wallet.
  4. On no account this switch (7.must) (8.touch).
  5. Only by shouting he (9.be) able (10. make) himself (11.hear).
  6. Only when he (12. remove) his dark glasses I (13. realize) who he was.
  7. No sooner the burglars (14.leave) the building than someone (15.ring) the bell.
  8. Not once the great reptile (16. surface).
  9. Not since his childhood Jeff (17. be) back to the village.
  10.Not until we (18. prepare) dinner together I finally (19. notice) she (21.wear) a new ring on her finger.
  11.Seldom we (22. have) any time to ourselves.
  12.Rarely he (23. meet) such a beautiful girl.
  13. Hardly ever they (24. manage) to meet unobserved.
  14.Look, there the children (25. go) to school.
  15.Only then she ( 26. realize) her mistake.
  16.Only by jerkiness in his movements it (27.can) (28. see) that he (29.be) old.
  17. Only once he (30. do) such a thing.

  Các bạn làm đi nha!!
   
 4. haiduong28

  haiduong28 Guest

  · No sooner had he finished dinner, when she walked in the door.
  câu này theo mình biết là no sooner ..... than mà . còn harly/ barely/scarcely thì đi với when.
   
 5. tranthuha93

  tranthuha93 Guest

  mình bổ sung 1 số ý kiến sau đây
  Đảo ngữ với no

  1.
  under no circumtance: dưới bất kì hoàn cảnh nào cũng k
  = not ............any circumtance

  Vd you must touch the switch under any circumtance

  \Rightarrow
  Under no circumtance must you touch the switch

  2.
  on no condition: điều kiện nào cũng không
  = not ....any condition

  Vd: he will not live here any condition

  \Rightarrow
  on no condition will he live,,,,,,,

  3
  . on no accout: cho dù cái gì cũng không
  = not .........any accout

  4. not until = not ...... until: ứng trước mệnh đề phụ chỉ thời gian khi đảo ngữ phải đảo ở mệnh đề chính

  Vd: I did not know he had failed the exam until he told you

  \Rightarrow
  not until he told me did i know he had failed

  not only........but also: không những mà còn
  Đảo ngữ ở mệnh đề sau only

  Vd: She not only studys well but also she works hard

  \Rightarrow
  not only does study...................

  5. in no way: bất cứ giá nào cũng không
  = not ,.......any way

  no longer: không còn nữa = not any more


  no where: không ở đâu = not ......any where


  no sooner....than: vừa mới thì đã

  = as soon as
  = just after
  = right after
  = hardly when

  mình bổ sung thế thôi :)>-
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2012
 6. tranthuha93

  tranthuha93 Guest

  :D
  1. I had hardly begun to apologize when the door closed
  \Rightarrowhardly had I begun to.....................
  2. I have seldom heard such a talented singer.
  \Rightarrowseldom have I heard.................................
  3. If John had known that she liked curry, he would have brought her to an Indian restaurant.
  \Rightarrowhad he known..............................................................................................
  4. The artist rarely paid any attention to his agent's advice.
  \Rightarrowrarely did the artist pay...........................
  5. He had never felt so depressed
  never had he felt...............
  6. The shop can in no way be held responsible for customers' lost property
  \Rightarrowin no way can the shop be ........................................................................
  7. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony
  \Rightarrow no sooner had the couple ....................................................................
  8. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face
  \Rightarrowonly when he saw his wife s face did tom understand the meaning of the comment
  9. She never at any time said that she was allergic to cats
  \Rightarrowat no time did she say.....................................................
  10. The restaurant cannot accept animals under any circumstances
  \Rightarrowunder no circumtances can the restaurent accept animals

  Exercise 2:Supply the correct form of the verb.

  1. Never before had I .asked to accept) a bribe.
  2. Not only did they rob you, they smash everything too.
  3. Not till he got home he realize that did he lose his wallet.
  4. On no account must this switch .touched.
  5. Only by shouting was he able to make himself hear)
  6. Only when he removed his dark glasses did I realize who he was.
  7. No sooner had the burglars left the building than someone rang the bell.
  8. Not once do the great reptile surface
  9. Not since has his childhood Jeff been back to the village.
  10.Not until we prepared dinner together did I finally . notice she was.wearing a new ring on her finger.
  11.Seldom do we have any time to ourselves.
  12.Rarely does he meet such a beautiful girl.
  13. Hardly ever do they manage) to meet unobserved.
  14.Look, there the children (25. go) to school.
  15.Only then did she realize her mistake.
  16.Only by jerkiness in his movements can it see) hat he is old.
  17. Only once did he do such a thing

  bài của mình đó có gì sai giúp mình nha thanks:)|
   
 7. babykh0cnhe

  babykh0cnhe Guest

  Mình bổ sung một vài ý kiến về đảo ngữ nhé:

  + Negative......., nor + auxiliary + S+V
  EX: he had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.

  + Khi mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không đc sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.
  Clause of place/order + main verb + S (no auxiliary)
  EX: in a front of the museum is a state.

  + Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu.
  EX: Not a single word did he say.

  + Các phó từ away (=off), down, in, off, out, over, round, up... có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ.
  * Away/down/in/off/out/over/up......+motion verb+ noun/noun phrase as a subject.

  EX: Away went the runners.
  * Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ
  EX: Away they went.
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2012
  Ye Ye thích bài này.
 8. conan_131

  conan_131 Guest

  Mình có một số câu thuộc phần này.khá hay.Mình sẽ post đáp án sau.
  Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

  1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

  "Not only_______________________________________________________

  2. He had hardly left the office when the telephone rang.

  " No sooner _____________________________________________________

  3. I had only just put the phone down when the boss rang back.

  " Hardly _______________________________________________________

  4. He didn’t finish his work until the bell rang.

  " Not until ______________________________________________________

  5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

  " Only _________________________________________________________

  6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

  " Never ________________________________________________________

  7. A sleeping dog was lying under the table.

  " Under the table _________________________________________________

  8. His brother had rarely been more excited.

  "Rarely_________________________________________________________

  9. The facts were not all made public until later.

  "Only__________________________________________________________

  10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

  "Had___________________________________________________________

  11. The response to our appeal was so great that we has to take on more staff.

  " Such__________________________________________________________

  12. Harry broke his leg, and also injured his shoulder.

  "Not only ______________________________________________________

  13. The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer.

  " Little _________________________________________________________

  14. If you do happen to see Helen, could you ask her to call me?

  "Should________________________________________________________

  15. The bus driver can not be blamed for the accident in any way.

  " In ___________________________________________________________

  16. The snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled.

  " So ___________________________________________________________

  17. If the government raised interest rates. They would lose the election.

  "Were__________________________________________________________

  18. As soon as I got into the bath, someone knocked at the door.

  " No sooner _____________________________________________________

  19. There was so much uncertainty that the financial markets remained closed.

  "Such__________________________________________________________

  20. It’s not common for there to be so much rain in March.

  "Seldom________________________________________________________

  21. You won’t allowed in until your identify has been checked.

  "Only__________________________________________________________

  22. Just after the play started there was a power failure.

  "Hardly________________________________________________________

  23. The Prime Minister has hardly ever made a speech as inept as this.

  "Rarely_________________________________________________________

  24. We had only just arrived home when the police called.

  "Scarcely_______________________________________________________

  25. Press photographers are banned from taking photographs backstage.

  " On no_________________________________________________________

  26. The way so much money has been spent to so little purpose must be a record.

  " Never before___________________________________________________

  27. The judge was taken ill just after the trial proceedings began.

  " Barely________________________________________________________
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2009
 9. babykh0cnhe

  babykh0cnhe Guest

  Tớ làm thử 10 câu nhé, phần này tớ còn mơ hồ lắm cậu check hộ tớ nhé
  Chắc là sai nhìu lắm:D:D

  Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

  1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

  "Not only did he spend all his money but also he even borrowed some from me.
  2. He had hardly left the office when the telephone rang.

  " No sooner had he hardly left the office than the telephone rang.
  3. I had only just put the phone down when the boss rang back.

  " Hardly had I put the phone down when the boss rang back.
  4. He didn’t finish his work until the bell rang.

  " Not until did the bell ring, he finished his work.
  5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

  " Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease.
  6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

  " Never have I seen anyone in my life drink as much as you.
  7. A sleeping dog was lying under the table.

  " Under the table was lying a sleeping dog.
  8. His brother had rarely been more excited.

  "Rarely had his brother been more excited.
  9. The facts were not all made public until later.

  "Only until later were the facts not all made public.
  10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

  "Had I realized what would happen, I wouldn't have accepted the job.
   
 10. tranthuha93

  tranthuha93 Guest

  Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

  1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

  "Not only did he spend all his money but also he even borrowed some from me
  2. He had hardly left the office when the telephone rang.

  " No sooner had he left the office than the telephone rang

  3. I had only just put the phone down when the boss rang back.

  " Hardly had i put the phone down when the boss rang back

  4. He didn’t finish his work until the bell rang.

  " Not until the bell rang did he finish his work

  5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

  " Only after several months did we begin to see the symbols of the disease

  6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

  " Never before have i seen anyone as much as you in my life

  7. A sleeping dog was lying under the table.

  " Under the table was a sleeping dog lying

  8. His brother had rarely been more excited.

  "Rarely had his brother been more excited

  9. The facts were not all made public until later.

  "Only later were the fact all made public

  10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

  "Had I realized what would happen, I would not have accepted the job

  11. The response to our appeal was so great that we has to take on more staff.

  " Such was a great appeal for the response that................................................

  12. Harry broke his leg, and also injured his shoulder.

  "Not only did Harry broken his leg but also he injured his shoulder

  13. The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer.

  " Little as

  14. If you do happen to see Helen, could you ask her to call me?

  "Should do you do happen to see Helen, could you ask her to call me

  15. The bus driver can not be blamed for the accident in any way.

  " In no way can the bus driver blamed for the accident

  16. The snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled.

  " So heavy was the snowfall that/................................................

  17. If the government raised interest rates. They would lose the election.

  "Were the goverment to raise interest rates, they would........................

  18. As soon as I got into the bath, someone knocked at the door.

  " No sooner had I got into the bath than someone knocked at the door

  19. There was so much uncertainty that the financial markets remained closed.

  "Such was the uncertianty financial markets that.....

  20. It’s not common for there to be so much rain in March.

  "Seldom is there so much rain in March

  21. You won’t allowed in until your identify has been checked.

  "Only if your identify is checked will you be allowed in

  22. Just after the play started there was a power failure.

  "Hardly had the play started when there was a power failure

  23. The Prime Minister has hardly ever made a speech as inept as this.

  "Rarely has the Prime Minister made a speech as inept as this

  24. We had only just arrived home when the police called.

  "Scarcely had we arrived home when the police called

  25. Press photographers are banned from taking photographs backstage.

  " On no accout are press photographers banned from taking ..................

  26. The way so much money has been spent to so little purpose must be a record.

  " Never before has the way so much been spent to so little purpose must be a record

  27. The judge was taken ill just after the trial proceedings began.

  " Barely did the trial proceedings begin, the judge was taken ill
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười hai 2009
 11. conan_131

  conan_131 Guest

 12. scorpion6542

  scorpion6542 Guest

  Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

  1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

  "Not only did he spend all his money, but even borrowed some from me
  (tớ nghĩa là had he spent thì hợp lí hơn)

  2. He had hardly left the office when the telephone rang.

  " No sooner had he left the office than the telephone rang

  3. I had only just put the phone down when the boss rang back.

  " Hardly had I put the phone down when the boss rang back

  4. He didn’t finish his work until the bell rang.

  " Not until the bell rang did he finish his work

  5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

  " Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease

  6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

  " Never have I seen such a person drink as much as you

  7. A sleeping dog was lying under the table.

  " Under the table was lying a sleeping dog
  8. His brother had rarely been more excited.

  "Rarely had his brother been more excited

  9. The facts were not all made public until later.

  "Only until later were the facts all made public

  10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

  "Had I realized what would happen, I wouldn't have accepted the job

  11. The response to our appeal was so great that we has to take on more staff.

  " Such a great response to our appeal was it that we had to take on more staff

  12. Harry broke his leg, and also injured his shoulder.

  "Not only did he break his leg, but injured his shoulder

  13. The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer.

  " Little did the police suspect that the judge was the murderer

  14. If you do happen to see Helen, could you ask her to call me?

  "Should you do happen to see Helen, .....?

  15. The bus driver can not be blamed for the accident in any way.

  " In no way can the bus driver be blamed for the accident

  16. The snowfall was so heavy that all the trains had to be cancelled.

  " So heavy was the snowfall that all the trains had to be cancelled

  17. If the government raised interest rates. They would lose the election.

  "Were interest rates raised, the goverment would lose the election

  18. As soon as I got into the bath, someone knocked at the door.

  " No sooner did I get into the bath than someone knocked at the door

  19. There was so much uncertainty that the financial markets remained closed.

  "Such a lot of uncertainty was there that the finacial markets remained closed

  20. It’s not common for there to be so much rain in March.

  "Seldom is there so much rain in March

  21. You won’t allowed in until your identify has been checked.

  "Only until your identity has been checked will you be allowed in

  22. Just after the play started there was a power failure.

  "Hardly had the play started was there a power failure

  23. The Prime Minister has hardly ever made a speech as inept as this.

  "Rarely has the Prime Minister ever made a speech as inept as this one.

  24. We had only just arrived home when the police called.

  "Scarcely had we arrived home when the police called

  25. Press photographers are banned from taking photographs backstage.

  " On no circumtances are press photographers allowed to take photographs backstage

  26. The way so much money has been spent to so little purpose must be a record.

  " Never before has such much money been spent do so little purpose.

  27. The judge was taken ill just after the trial proceedings began.

  " Barely after the trial proceedings began was the judge taken ill
   
 13. conan_131

  conan_131 Guest

  đáp án naz.VIII. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

  1.Not only did he spend all his money but she also borrowed some from me.
  2.No sooner had I left the office than the phone rang.
  3.Hardly had I put the phone down when the boss rang back.
  4.Not until the bell rang did he finish his work.
  5.Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease.
  6.Never in my life have seen anyone drink as much as you.
  7.Under the table was lying a sleeping dog.
  8.Rarely had his brother been more excited.
  9.Only later were all the facts made public.
  10.Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.
  11.Such was the responsible to our appeal that we has to take on more staff
  12.Not only did Harry break his leg but he also injured his shoulder.
  13.Little did the police suspect that the judgment was the murderer.
  14.Should you see Helen, could you ask her to call me?
  15.In no way can the bus be blamed for the accident.
  16. So heavy was the snowfall that all the trains had to be cancelled.
  17.Were the government to write interest rates they would lose the election.
  18.No sooner had I got into the bath than someone knocked on the door.
  19.Such was the uncertainty that the financial markets remained closed.
  20. Seldom is there so much rain in March.
  21.Only when your identity has been checked will you be allowed in.
  22.Hardly had the play started when there was a power failure.
  23. Rarely has the Prime Minister made so inept a speech.
  24.Scarcely had we arrived home when the police called.
  25.On no account are press photographers allowed to take photographs backstage.
  26.Never before has so much money been spent to so little purpose!.
  27.Barely had the trial proceedings begun when the judge was taken ill.
  Cấu 1 là did đó em.had khi câu qkht hoặc muốn nhấn mạnh hành động xảy ra trứoc thôi.

  10 câu tiếp naz.
  Rewrite these sentences, using inversion with ONLY.

  1. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.

  ……………………………………………………………………………………

  2. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.

  ……………………………………………………………………………………

  3. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.

  ……………………………………………………………………………………

  4. They didn’t get round to business until they had finished eating.

  ……………………………………………………………………………………

  5. They had to wait for twelve hours before their flight left.

  ……………………………………………………………………………………

  6. I didn’t realize who he was until later.

  ……………………………………………………………………………………

  7. The door could not be opened without using force.

  ……………………………………………………………………………………

  8. I won’t agree until Tom’s apologized.

  ……………………………………………………………………………………

  9. To get the 40% discount, you must buy all twelve books at the same time.

  ……………………………………………………………………………………

  10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.

  ……………………………………………………………………………………
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2009
 14. tranthuha93

  tranthuha93 Guest

  Rewrite these sentences, using inversion with ONLY.

  1. I only realized how dangerous the situation had been when I got home
  \Rightarrow only when i got home did I realized how dangerous the situation had been

  2. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.
  Only after last week did the Agriculture Minister admit defeat

  3. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.
  Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it

  4. They didn’t get round to business until they had finished eating.

  Only after they had finished eating, did they get ruond to business

  5. They had to wait for twelve hours before their flight left.
  Only after their flight left, did they not wait

  6. I didn’t realize who he was until later.
  Only later did I realize who he was

  7. The door could not be opened without using force.

  Only by using force could the door be opened

  8. I won’t agree until Tom’s apologized.
  Only if Tom apologizes, will I agree

  9. To get the 40% discount, you must buy all twelve books at the same time.

  Only by buying all twelve books at the same time, will you get the 4o% discout

  10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.

  you must train hard every day only in this way can you become a good athlete
   
 15. conan_131

  conan_131 Guest

  1. Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been.

  2. Only last week did the Agriculture Minister admit defeat.

  3. Only after seeing Hamlet on the stage did I understand it.

  4. Only after they had finished eating did they get round to business.

  5. Only after they waited for twelve hours did their flight leave.

  6. Only after did I realize who she was.

  7. Only by (using) force could the door be opened.

  8. Only when Tom’s apologized will I agree.

  9. Only when you buy all twelve books at the same time can/will you get the 40% discount.

  10. Only by training hard can/will/could you become a good athlete.
   
 16. 816554

  816554 Guest

  Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

  1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

  "Not only did he spend all his money but he also borrowed some from me.

  2. He had hardly left the office when the telephone rang.

  " No sooner had he leave the office when the telephone rang.

  3. I had only just put the phone down when the boss rang back.

  " Hardly had I put the phone down when the boss rang back.


  4. He didn’t finish his work until the bell rang.

  " Not until the bell rang did he finish his work

  5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

  " Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease

  6. I have never seen anyone in my life drink as much as you.

  " Never have I seen anyone drink as much as you

  7. A sleeping dog was lying under the table.

  " Under the table was lying a sleeping dog

  8. His brother had rarely been more excited.

  "Rarely had his brother been excited

  9. The facts were not all made public until later.

  "Only until later were the facts all made public

  10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

  "Had I realized what would happen, i would have accepted the job.
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2009
 17. conan_131

  conan_131 Guest

  bạn 116554 Làm tốt lắm,lưu ý là not only .....but+ S+also(câu 1).Mình không chắc có "Only until later " ,thường là "Only later" thôi.(câu 9):)>-
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2009
 18. 816554

  816554 Guest

  câu 9 là em chép lại later ở vế sau until mà, thầy em bảo cứ có until thì chép hết vế sau:D
   
 19. 816554

  816554 Guest

  1. Rarely ____ she made mistake since she was a manager.

  A. have

  B. has

  C. is

  D. are


  2. _____ the truth, she wouldn’t have given Mark the money.

  A. She had known

  B. She has know

  C. Had she known

  D. Has she known


  3. So beautiful _____ that the Queen is envious with her.

  A. Snow White is

  B. Snow White are

  C. is Snow White


  D. are Snow White


  4. Never _____ in such a strange situation.

  A. has I been

  B. have I been

  C. am I been

  D. I have been


  5. Seldom _____ dinner together.

  A. do Mark and Juliet have

  B. does Mark and Juliet have

  C. is Mark and Juliet have

  D. are Mark and Juliet have


  6. Hardly _____ his wife presents on her birthday.

  A. did James given

  B. does James gave


  C. had James given

  D. do James give


  7. Scarcely _____, the rain became much more heavier.

  A. have I come in

  B. had I come in

  C. I have come in

  D. I came in  8. Only then ____ the letter from my son.

  A. do I receive


  B. did I receive

  C. have I received

  D. has I received


  9. No sooner ____ , when Mary came over.

  A. have John gone out

  B. had John gone out

  C. has John gone out

  D. John has gone out  10. So frightened _____ the film that I couldn’t sleep yesterday.

  A. is

  B. are

  C. was


  D. have
   
 20. 816554

  816554 Guest

  Exercise 1: Rewrite sentences using inversions

  1. I had hardly begun to apologize when the door closed
  \Rightarrow hardly had I begun to apologize when the door closed
  2. I have seldom heard such a talented singer.
  \Rightarrow seldom have I heard such a talented singer.
  3. If John had known that she liked curry, he would have brought her to an Indian restaurant.
  \Rightarrow Had John known that she liked curry, he would have brought her to an Indian restaurant.
  4. The artist rarely paid any attention to his agent's advice.
  \Rightarrow rarely did the artist pain any attention to his agent's advice.
  5. He had never felt so depressed
  \Rightarrow never had he felt so depressed

  7. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony
  \Rightarrow no sooner had the couple arrived than the priest started the ceremony
  8. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face
  \Rightarrow only when he saw his wife's face did Tom understand the meaning of the comment
  9. She never at any time said that she was allergic to cats
  \Rightarrow Never did she say she was allergic to cats
  10. The restaurant cannot accept animals under any circumstances
  \Rightarrow under any circumstances the restaurant cannot accept animals
  Exercise 2:Supply the correct form of the verb.

  1. Never before I ask to accept a bribe.
  2. Not only they robed you, they smash everything too.
  3. Not till he got home he realize that he had lost his wallet.
  4. On no account this switch must touch
  5. Only by shouting he be able to make himself hear.
  6. Only when he removed his dark glasses I had realized who he was.
  7. No sooner the burglars left the building than someone rang the bell.
  8. Not once the great reptile surface
  9. Not since his childhood Jeff is back to the village.
  10.Not until we prepared dinner together I finally notice she is wearing a new ring on her finger.
  11.Seldom we have any time to ourselves.
  12.Rarely he had met such a beautiful girl.
  13. Hardly ever they manage to meet unobserved.
  14.Look, there the children is going to school.
  15.Only then she had realized her mistake.
  16.Only by jerkiness in his movements it can see that he is old.
  17. Only once he do such a thing.
  Mấy anh chị sửa lổi sai giúp ẹm nha!
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->