Sử 9 sự ra đời của đảng cộng sản việt nam

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
20
Trái Đất
a, Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng là một tất yếu khách quan.
*, Hoàn cảnh quốc tế:
- Cách mạng tháng10 Nga (1917) thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, có tác dụng thức tỉnh các dân tộc đang đấu tranh giải phóng.
- Những tư tưởng cách mạng cấp thiết dựa vào Các nước thuộcđịa.
*, Trong nước:
- Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp đã làm gay gắt thêm các mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam .
-Tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, đặc biệt là các mâu thuẫn đân tộc và giai cấp đã dẫn đến nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng.
- Độc lập dân tộcvà tự do dân chủlà nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta: là nhu cầu bức thiết của dân tộc.

b, Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con cứu nước:
- Cuộc dấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc tuy đã diễn raliên tục mạnh mẽ, nhưng các phong trào đều lần lượt bị thất bại vì không đáp ứng đượcnhững yều cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
- Trong khi phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị khác nhau đang bế tắc về đường lối khuynh hướng vô sản thắng thế: Phong trào dân tộcđi theo khuynh hướng vô sản.
- Đảng cộng sản ra đời để giải quyết sự khủng hoảng này.

c, Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Từ sự phân tích vị chí kinh tế –xã hội của các giai cấp trong Việt Nam cho thấy chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.
- Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam.
- Phong trào công nhân ra đời và phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên. Muốn trở thành phong trào tự giác nó phải được vũ trang bằng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin: Vũ khí lý luận và tư tưởng của giai cấp công nhân.
- Giai cấp công nhân muón lãnh đạo cách mạng được thì phải có có Đảng cộng sản.
- Sự thành lập Đảng cộng sản là quy luật của sự vận động của phong trào công nhân từ tự phát thành tự giác,nó được trang bị bằng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Nguyễn ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường giải phóng dân tộc theo đường lối cách mạng vô sản.
- Nguyễn ái Quốc thực hiện công cuộc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng CS Việt Nam .
- Chủ nghĩa Mác –Lênin được truyền bá vào Việt Nam đã thúc đẩy phong troà công nhân và phong trào yêu nước phát triển.
- Các phong trào đấu tranh từ năm 1925- 1929 chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đang trở thành một lực lượng độc lập. Tình hình khách quan ấy đòi hỏi phải có một Đảng cộng sản lãnh đạo.
- Ba tổ chức cộng sản ra đời (Đông dương CS Đảng, An Nam CS Đảng, Đông dương cộng sản Đảng Liên đoàn), thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào cách mạng.
- Ngày 3/2/1930 thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng: Đảng CSVN
 

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
900
179
21
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
tại sao nói sự ra đời của đảng cộng sản việt nam đáp ứng nhu cầu tất yếu của lịch sử?
Đảng CMVN ra đời ngày 3/2/1930 là 1 tất yếu ls bởi vì:
- Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời đại lịch sử mới.

- Đó là kết quả của sự chuẩn bị công phu và khoa học của lãnh tụ NAQ trên cả ba mặt chính trị tư tưởng và tổ chức.

- Đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa M-L với phong trào đấu tranh của GCCN và phong trào yêu nước của nhân dân VN trong đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của ĐCSVN vừa thể hiện quy luật phổ biến của sự hình thành chính đảng CM của GCCN (chủ nghĩa M-L kết hợp với phong trào công nhân) vừa thể hiện quy luật đặc thù VN (chủ nghĩa M-L kết hợp với phong trào CN và p/trào yêu nước VN).
 

Pham Thi Hong Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng mười một 2017
794
1,199
204
20
Thanh Hóa
Đại Học KHTN-ĐHQGHN
tại sao nói sự ra đời của đảng cộng sản việt nam đáp ứng nhu cầu tất yếu của lịch sử?
-Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đáp ứng nhu cầu tất yếu của l/s vì :
+đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới
+ đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở VN trong những năm đầu của thế kỉ XX
+ đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng VN . khẳng định giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
+ đảng ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc VN
 

Xuân Long

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
684
631
149
22
Nam Định
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
a) Đảng CMVN ra đời ngày 3/2/1930 là 1 tất yếu ls bởi vì:
- Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời đại lịch sử mới.

- Đó là kết quả của sự chuẩn bị công phu và khoa học của lãnh tụ NAQ trên cả ba mặt chính trị tư tưởng và tổ chức.

- Đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa M-L với phong trào đấu tranh của GCCN và phong trào yêu nước của nhân dân VN trong đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của ĐCSVN vừa thể hiện quy luật phổ biến của sự hình thành chính đảng CM của GCCN (chủ nghĩa M-L kết hợp với phong trào công nhân) vừa thể hiện quy luật đặc thù VN (chủ nghĩa M-L kết hợp với phong trào CN và p/trào yêu nước VN).
b) ĐCSVN ra đời ngày 3/2/1930 đã đánh dấu 1 bước ngoặt trọng đại của ls CMVN là vì:
- Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối gpdt "tưởng chừng không có lối ra" ở VN. Mở ra 1 thời kỳ mới: thời kỳ CMVN đi theo con đường CMVS sự nghiệp gpdt gắn liền với giải phóng GCCN và giải phóng toàn xh độc lập dt gắn liền với CNXH.

- Kết thúc thời kỳ đấu tranh tự phát để chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác của GCCN. Chứng tỏ GCCN VN đã đến độ trưởng thành đủ sức nắm vai trò lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong cách mạng của mình.

- Mở đầu 1 thời kỳ mới CMVN đã có 1 nhân tố cơ bản nhất quyết định nhất để liên tục dấy lên các cao trào cách mạng đưa CMVN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

c) Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu của Đảng

Tại hội nghị hợp nhất các tổ chức CS ở VN với mọi ý nghĩa lịch sử là đại hội thành lập ĐCSVN đã thông qua chính cương văn tắt sách lược vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là cương lĩnh CM đầu tiên của Đảng ta cương lĩnh CM giải phóng dân tộc đúng đắn và sang tạo phù hợp với mọi xu thế của thời đại mới nhuần nhuyễn về quan điểm giai cấp thấm đượm tinh thần dân tộc. Nội dung cơ bản của lĩnh đó như sau:

- Phương hướng chiến lược của CMVN: Đảng chủ trương "làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XHCS"

- Nhiệm vụ của cuộc CM về phương diện chính trị kinh tế xã hội là:

Ø Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước VN được hoàn toàn độc lập dựng ra chính phủ công nông binh tổ chức ra quân đội công nông

Ø Thủ tiêu hết các quốc trái thu hết sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh thu hết ruộng đất của đế quốc CN làm của công và chia cho dân cày nghèo tiến hành CM ruộng đất miễn thuế cho dân nghèo mở mang công nghiệp và nông nghiệp thi hành luật ngày làm 8h

Ø Dân chúng được tự do tổ chức nam nữ bình quyền phổ thông giáo dục theo hướng công nông hóa

Các nhiệm vụ CM đề ra trên đều bao hàm cả 2 nội dung: dân tộc và dân chủ chống đế quốc và chống pk trong đó nổi bật lên là nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai pk giành độc lập cho toàn thể nhân dân

- Về tập hợp lực lượng CM: sách lược vắn tắt đã nêu: cho giai cấp công nhân lãnh đạo dân chúng phải thu phục cho được đông đảo nông dân và dựa vững vào nông dân nghèo lãnh đạo họ làm CM ruộng đất. Đảng phải hết sức lôi kéo tiểu tư sản trí thức trung nông đi về phía giai cấp VS lợi dụng hoặc trung lập phú ông trung và tiểu địa chủ và tư bản VN. Bộ phận nào đã ra mặt phản CM thì phải đánh đổ. Trong khi liên lạc với các giai cấp phải cẩn thận không được đi vào đường lối thõa hiệp.

- Đảng là đội tiên phong của giai cấp VS tổ chức lãnh đạo CMVN đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể đồng bào bị áp bức bóc lột.

- Đảng phải liên kết với các dân tộc bị áp bức và quần chúng VS trên thế giới nhất là giai cấp VS Pháp.

Trên đây là nội dung cơ bản của cương lĩnh CM đẩu tiên của Đảng. Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã dấy lên được 1 cao trào CM ruộng đất lớn là do tính đúng đắn phù hợp của cương lĩnh này. Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này chính là : Độc lập tự do gắn liền với định hướng tiến lên XHCN.
 

nguyenhonganthi@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng mười 2017
58
44
59
a, Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng là một tất yếu khách quan.
*, Hoàn cảnh quốc tế:
- Cách mạng tháng10 Nga (1917) thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, có tác dụng thức tỉnh các dân tộc đang đấu tranh giải phóng.
- Những tư tưởng cách mạng cấp thiết dựa vào Các nước thuộcđịa.
*, Trong nước:
- Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp đã làm gay gắt thêm các mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam .
-Tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, đặc biệt là các mâu thuẫn đân tộc và giai cấp đã dẫn đến nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng.
- Độc lập dân tộcvà tự do dân chủlà nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta: là nhu cầu bức thiết của dân tộc.

b, Sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con cứu nước:
- Cuộc dấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc tuy đã diễn raliên tục mạnh mẽ, nhưng các phong trào đều lần lượt bị thất bại vì không đáp ứng đượcnhững yều cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
- Trong khi phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị khác nhau đang bế tắc về đường lối khuynh hướng vô sản thắng thế: Phong trào dân tộcđi theo khuynh hướng vô sản.
- Đảng cộng sản ra đời để giải quyết sự khủng hoảng này.

c, Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Từ sự phân tích vị chí kinh tế –xã hội của các giai cấp trong Việt Nam cho thấy chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.
- Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam.
- Phong trào công nhân ra đời và phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên. Muốn trở thành phong trào tự giác nó phải được vũ trang bằng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin: Vũ khí lý luận và tư tưởng của giai cấp công nhân.
- Giai cấp công nhân muón lãnh đạo cách mạng được thì phải có có Đảng cộng sản.
- Sự thành lập Đảng cộng sản là quy luật của sự vận động của phong trào công nhân từ tự phát thành tự giác,nó được trang bị bằng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Nguyễn ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường giải phóng dân tộc theo đường lối cách mạng vô sản.
- Nguyễn ái Quốc thực hiện công cuộc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng CS Việt Nam .
- Chủ nghĩa Mác –Lênin được truyền bá vào Việt Nam đã thúc đẩy phong troà công nhân và phong trào yêu nước phát triển.
- Các phong trào đấu tranh từ năm 1925- 1929 chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đang trở thành một lực lượng độc lập. Tình hình khách quan ấy đòi hỏi phải có một Đảng cộng sản lãnh đạo.
- Ba tổ chức cộng sản ra đời (Đông dương CS Đảng, An Nam CS Đảng, Đông dương cộng sản Đảng Liên đoàn), thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào cách mạng.
nguonyahoo
 
Top Bottom