Sinh [Sinh 6] Tảo

D

darkdragon2000

Last edited by a moderator:
H

huck

Tham khảo nha^^~

Rong mơ và tảo xoắn có những điểm gì giống nhau và khác nhau về: hình dạng, màu sắc, số tế bào, rễ, thân, lá, cấu tạo cơ thể.

*Giống nhau:
- Cơ thể đa bào,
- Chưa có thân, rễ, lá thật
- Cấu tạo đơn giản
- Có thể màu

*Khác nhau:

[FONT=&quot]Tảo xoắn[/FONT]​
[FONT=&quot]- Búi rợi[/FONT]
[FONT=&quot]- Màu lục[/FONT]
[FONT=&quot]- Cấu tạo gồm nhiều tế bào: một tế bào chứa (vách, nhân tế bào, chất nguyên sinh có dải xoắn chứa diệp lục – thể màu)[/FONT]
[FONT=&quot]Rong mơ[/FONT]​
[FONT=&quot]- Giống một cây[/FONT]
[FONT=&quot]- Màu nâu[/FONT]
[FONT=&quot]- Gồm nhiều tế bào xếp lại giống như rễ, thân, lá[/FONT]
 
L

luutieuthu71

_Giống nhau:
+Cơ thể đa bào.
+Đều có chất diệp lục.
+Có sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính.
_Khác nhau:
+Tảo xoắn: Búi rợi, màu lục.
+Rong mơ: Dạng cành cây,màu nâu.
 
Top Bottom