Ngoại ngữ Sắp xếp từ và điền từ và viết từ

nguyenthitrucly000

Học sinh
Thành viên
20 Tháng ba 2017
65
14
21
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

VI )
35. should be used / electricity / Energy - saving bulbs / to save
36. so difficult / the question / were not / If / , / be able to / it / I would / answer
I )
11. His mother is sick . She ______ sick for three days
A. Is B. was C. has been D. have been
12. I suggest _________ to the supermarket this evening
A. not going B. didn't go C. shouldn't go D. not to go
13. She ________ a house if she has much money
A. Will buy B. would buy C. doesn't buy D. buys
14. Miss Lee often ________ when she was on holiday
A. writes B. wrote C. has written D. write
II )
19. Would you like to go __________ with us this Sunday ? ( picnic )
20. The weather is so __________ that I don't know if I should take an umbrella ( predict )
VII )
37. Work harder and you will succeed in the exam
=> If
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
VI.
35. should be used / electricity / Energy - saving bulbs / to save

=> Energy - saving bulbs should be used to save electricity
36. so difficult / the question / were not / If / , / be able to / it / I would / answer
=> If the question were not so difficult, I would be able to answer it
I.
11. His mother is sick . She ______ sick for three days
A. Is B. was C. has been D. have been
12. I suggest _________ to the supermarket this evening
A. not going B. didn't go C. shouldn't go D. not to go
13. She ________ a house if she has much money
A. Will buy B. would buy C. doesn't buy D. buys
14. Miss Lee often ________ when she was on holiday
A. writes B. wrote C. has written D. write
II )
19. Would you like to go ____picnicking______ with us this Sunday ? ( picnic )
20. The weather is so _____predictable_____ that I don't know if I should take an umbrella ( predict )
VII.
37. Work harder and you will succeed in the exam

=> If you work harder, you will succeed in the exam
 
  • Like
Reactions: young01
Top Bottom