Vật lí rơi tự do

lengocthanh11

Học sinh
Thành viên
31 Tháng tám 2017
55
15
26
22
Thanh Hóa

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
22
upload_2017-12-9_21-3-45.png

Qđ nêm và vật đi được trong thời gian t: [tex]s=\frac{1}{2}at^2;s'=\frac{1}{2}gt^2[/tex]

[tex]h=stan\alpha=\frac{1}{2}at^2.tan\alpha[/tex]

ĐK: [tex]h\geq s'\Rightarrow \frac{1}{2}at^2.tan\alpha\geq \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow a\geq \frac{g}{tan\alpha}[/tex]
 
Top Bottom