Sinh 12 Quy luật di truyền

Quana26

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
31 Tháng bảy 2019
467
1
802
101
17
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Chào chị,
I: Ta có:
alen A: thân cao alen a: thân thấp
Thân cao giao phấn thân cao => F1: 900 thân cao: 299 thân thấp
=> Tỉ lệ cao: thấp = 3:1 => Thân cao P có KG dị hợp
Theo lý thuyết F1 TTP cho F2 toàn thân cao => F1 TTP có KG đồng hợp trội AA có tỉ lệ [imath]\dfrac{1}{4}[/imath]
=> Đúng
II: F1 (cây cao tự thụ phấn)
Gọi x là tỉ lệ KG của AA trong các cây cao
y là tỉ lệ KG của Aa trong các cây cao
[imath]\begin{cases} x+ y= 1\\\dfrac{x}{y}= \dfrac{\dfrac{1}{4}}{\dfrac{2}{4}}= \dfrac{1}{2} \end{cases}[/imath]
[imath]\Rightarrow\begin{cases} x=\dfrac{1}{3} \\y=\dfrac{2}{3} \\\end{cases} => F1 cây cao: \dfrac{1}{3}AA: \dfrac{2}{3}Aa[/imath]
Ta có: [imath]\dfrac{1}{3} (AA x AA) => F2= \dfrac{1}{3}AA[/imath]
[imath]\dfrac{2}{3} (Aa x Aa) => F2= \dfrac{1}{6}AA: \dfrac{1}{3}Aa: \dfrac{1}{6}aa[/imath]
-> [imath]\sum F2= \dfrac{5}{6}A: \dfrac{1}{6}aa[/imath] (5 cao: 1 thấp)
=> Sai
III
F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình khác tỉ lệ phân li kiểu gen
IV
[imath]\dfrac{1}{3}AA x aa => \dfrac{1}{3}Aa[/imath]
[imath]\dfrac{2}{3} AA x aa => \dfrac{1}{3}Aa: \dfrac{1}{3}aa[/imath]
[imath]F2: \dfrac{2}{3}Aa: \dfrac{1}{3}aa[/imath]
=> Đúng
Chúc chị học tốt^^
 
Last edited:
Top Bottom