phương trình lượng giác khó quá!!

2

20071006

giải phương tình lượng giác
1,2sinx(1+cos2x)+sinx=1+cosx
2,cosx+cos2x+cos3x+cos4x+cos5x=-1/2
p/s:đề đúng ko sai chỗ nào hết!

câu 2 nha
\Leftrightarrow (cosx+cos5x)+(cos2x+cos4x)+cos3x = -1/2
\Leftrightarrow 2.cos3x.cos2x+2.cos3x.cosx+cos3x= -1/2
\Leftrightarrow cos3x(2cos2x+2cosx+1)= -1/2
\Leftrightarrow 2sinx.cos3x(2cos2x+2cosx+1)= -sinx (nhân 2vế với sinx)
\Leftrightarrow 2cos3x(2cos2x.sinx+ 2sinx.cosx+ sinx) +sinx=0\Leftrightarrow 2cos3x(sin3x+sin2x) +sinx=0\Leftrightarrow sin6x + sin5x=0
\Leftrightarrow sin6x= -sin5x
Đến đây chắc p tự giải tiếp đc :D
 
2

20071006

Câu 1 hình như sai đề p à. Đề phải là 2sinx(1+cos2x) + sin2x= 1+cos2
Mình đã từng làm rồi nên mình nghĩ sai đề :D
 
Top Bottom