Hóa 12 phản ứng của gốc hidrocabon

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
409
66
mọi người giúp em mấy bài này với ạ View attachment 213451
izztt1
Câu 13
Mol este : mol NaOH = 0,3 : 0,4 => 1 : 1,33 => X có este A của phenol: R-COO-C6H4-R1 a mol, và 1 este B của ancol: R2-COO-R3 b mol
Mol hh = a + b = 0,3
Mol NaOH = 2a + b = 0,4 => a = 0,1 và b = 0,2
Andehyt Y : CxHyO 0,2 mol
mO = 16 = 0,2759*MY => MY = 58 => Y: C2H5CHO
=> B: R2-COO-CH=CH-CH3
Rắn Z: R-COONa 0,1 mol, R1-C6H4ONa 0,1 mol, R2COONa 0,2 mol
mZ = 0,1*(R+67)+0,1*(R1+115) + 0,2*(R2+67) = 32
=> R + R1 + 2R2 = 4
=> R = R1 = R2 = 1
A: H-COO-C6H5 0,1 mol
và B: H-COO-CH=CH-CH3 0,2 mol
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
mọi người giúp em mấy bài này với ạ View attachment 213451
izztt1
Câu 15
Mol X : mol NaOH = 1 : 3 => X là este của phenol 2 chức
TH 1: X có dạng
R1-COO-C6H3(R)-OOC-R2 0,01 mol
=> rắn Y gồm: R1COONa 0,01 mol, R2COONa 0,01 mol và R-C6H3-(ONa)2 0,01 mol
mY = 0,01*(R1+67)+0,01*(R2+67)+0,01*(R+153) = 2,36
=> R1 + R2 + R = - 51 => loại

TH 2: X có dạng
R1-COO-C6H3(R)-OH 0,01 mol
=> rắn Y gồm: R1COONa 0,01 mol và R-C6H3-(ONa)2 0,01 mol
mY = 0,01*(R1+67)+0,01*(R+153) = 2,36 => R1+ R = 16

Nếu R1 = 1 => R = 15 => X là H-COO-C6H3(CH3)-OH

Nếu R1 = 15 => R = 1 => X là CH3-COO-C6H4-OH
 
Top Bottom