Toán Phân tích đa thức thành nhân tử

Otaku8874

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2016
547
328
114
Hà Nội
( 1+x^2)^2 -4x( 1-x^2)
= ( 1+x^2)^2 -4x +4.x^3
= ( 1+x^2)^2 + (4.x^3 - 4.x^2 + 4x -4) + (4.x^2 - 8x + 4)
= ( 1+x^2)^2 +2(x^2 + 1)(22x-2) +(2x-2)^2
=(x^2+2x-1)^2
 
Top Bottom