Ngoại ngữ Phân biệt các từ để hỏi

K

kute2linh

Tóm lược cách đặt câu hỏi trong tiếng Pháp
Từ để hỏi :
Qui - ai,
Que/Quel - cái gì, gì
Quand - khi nào
Comment - thế nào
Où - ở đâu
Pourquoi - tại sao
Ta có thể đặt câu hỏi theo 3 dạng chính
1- Dạng câu hỏi xuôi: trật tự từ giống như câu trả lời khẳng định, nhưng lưu ý LÊN GIỌNG ở cuối câu.
---- Ví dụ:
---- Tu es français ? - Oui, je suis français.
---- Tu habites où ? - J'habite dans le troisième.
2- Dạng đảo ngữ: đưa động từ lên trước chủ từ, lưu ý:
-- - Giữa động từ và đại từ chủ ngữ có dấu nối -
-- - Nếu động từ tận cùng bằng nguyên âm đứng trước il/elel thì phai thêm -t-
-- - khi đảo ngữ thì không lên giọng cuối câu
---- Ví dụ:
---- - Parlez-vous français ? - oui je parle français.
---- - Où habitez-vous ? - j'habite .....
---- - A-t-il des enfants ? - non, il n'en a pas.
3- Dùng est-ce que, CHỈ TRỪ 1 số động từ đặc biết, đa phần các động từ thường KHÔNG được phép đảo ngữ ở ngôi JE.
-- Do đó nếu muốn tránh đảo ngữ ta thêm est-ce que vào trước chủ từ để tránh đảo ngữ.
-- Khi này ta vẫn KHÔNG lên giọng cuối câu;
---- Ví dụ:
---- - Que voulez-vous ? = Qu'est-ce que vous voulez ?
---- - Parlez-vous français ? = Est-ce que vous parlez français ?
-- Lưu ý 1: khi từ để hỏi đóng vai trò CHỦ NGỮ thì ta không dùng est-ce que mà sẽ dùng est-ce qui.
---- Ví dụ:
---- - À qui parlez-vous ? (qui làm tân ngữ) = À qui est-ce que vous parlez ?
---- - Qui aime Alice ? (qui làm chủ ngữ) = Qui est-ce QUI aime Alice ?
-- Lưu ý 2: khi Que làm chủ ngữ thì que không được đứng 1 mình mà ta buộc phải dùng est-ce qui
---- Ví dụ:
---- - Qu'est-ce qui arrive ? (que làm chủ ngữ) - chuyện gì đang xảy ra vậy.
---- -- KHÔNG NÓI Que arrive ?
-batman-


nguồn: FB
 
Top Bottom