Vật lí 6 Ôn thi cuối kì I

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Đổ 1 lít nước vào 0,5 lít rượu rồi khuấy đều ta thấy thể tích của hỗn hợp giảm 0,4% thể tích tổng cộng của các chất thành phần. Tính khối lượng riêng của hỗn hợp biết khối lượng riêng của nước và rượu lần lượt là: D1 = 1000kg/m[tex]^{3}[/tex]; D2 = 800kg/m[tex]^{3}[/tex].
Bài 2: Một mẩu hợp kim thiếc - chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm[tex]^{3}[/tex]. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1 = 7300kg/m[tex]^{3}[/tex], của chì là D2 = 11300kg/m[tex]^{3}[/tex] và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
 

Hoàng Long AZ

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
2,553
3,577
564
▶️ Hocmai Forum ◀️
Bài 1: Đổ 1 lít nước vào 0,5 lít rượu rồi khuấy đều ta thấy thể tích của hỗn hợp giảm 0,4% thể tích tổng cộng của các chất thành phần. Tính khối lượng riêng của hỗn hợp biết khối lượng riêng của nước và rượu lần lượt là: D1 = 1000kg/m[tex]^{3}[/tex]; D2 = 800kg/m[tex]^{3}[/tex].
Bài 2: Một mẩu hợp kim thiếc - chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm[tex]^{3}[/tex]. Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1 = 7300kg/m[tex]^{3}[/tex], của chì là D2 = 11300kg/m[tex]^{3}[/tex] và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
Bài 1: Đổi: [tex]1l = 1.10^{-3}(m^3); 0,5l = 0,5.10^{-3}(m^3)[/tex]
Thể tích tổng cộng các chất thành phần là: V =V1+V2 = [tex]1.10^{-3}+0,5.10^{-3}=1,5.10^{-3}(m^3)[/tex]
Thể tích hỗn hợp: Vo = (100%-0,4%).V = [tex]1,494.10^{-3}(m^3)[/tex]
Khối lượng hỗn hợp: mo = m1+m2 = D1.V1 + D2.V2 = [tex]1000.1.10^{-3}+800.0,5.10^{-3}=1,4(kg)[/tex]
Khối lượng riêng hỗn hợp: [tex]Do=\frac{mo}{Vo}=\frac{1,4}{1,494.10^{-3}}=\frac{700000}{747}\approx 937(kg/m^3)[/tex]
Bài 2:
Đổi: [tex]D=8,3g/cm^3=\frac{8,3:1000}{1:1000000}=8300kg/m^3[/tex]
m = 664g = 0,664 kg
Gọi khối lượng thiếc và chì trong hỗn hợp lần lượt là m1 và m2 ( m1,m2 >0, kg)
thẻ tích thiếc và chì lần lượt là V1,V2 (m^3)
m = m1 + m2 = 0,664 kg => m1 = 0,664-m2
Vì thể tích hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần nên:
[tex]V=V1 +V2<=>\frac{m}{D}=\frac{m1}{D1}+\frac{m2}{D2}=>\frac{0,664}{8300}=\frac{m1}{7300}+\frac{m2}{11300}=>\frac{0,664}{8300}=\frac{0,664-m2}{7300}+\frac{m2}{11300}=> m2=0,226(kg)=>m1=0,438(kg)[/tex]
Vậy khối lượng thiếc và chì trong hợp kim lần lượt là 0,438 (kg) và 0,226 (kg)
 
  • Like
Reactions: Junery N
Top Bottom