Hóa 12 Ôn tập

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
851
1,251
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng cái này mình hay nhớ mẹo là 2 gốc axit chưa phân li hết của [imath]H_3PO_4[/imath]
(2) Đúng vì anot thu hút cac anion nên sẽ thu được [imath]Cl_2[/imath] tại đây
(3) Đúng thu được kết tủa là [imath]BaCO_3[/imath] sau đó kết tủa tan dần thành [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]
(4) Đúng vì đây là phản ứng OXH - Khử của [imath]Fe^{2+} , H+, NO_3^-[/imath] tạo thành khí [imath]NO[/imath] hóa nâu trong không khí
(5) Sai đây là phương pháp bảo vệ bề mặt
Vậy có 4 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Love
Reactions: DimDim@

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
605
675
106
Cần Thơ
(1) Đúng cái này mình hay nhớ mẹo là 2 gốc axit chưa phân li hết của [imath]H_3PO_4[/imath]
(2) Đúng vì anot thu hút cac anion nên sẽ thu được [imath]Cl_2[/imath] tại đây
(3) Đúng thu được kết tủa là [imath]BaCO_3[/imath] sau đó kết tủa tan dần thành [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]
(4) Đúng vì đây là phản ứng OXH - Khử của [imath]Fe^{2+} , H+, NO_3^-[/imath] tạo thành khí [imath]NO[/imath] hóa nâu trong không khí
(5) Sai đây là phương pháp bảo vệ bề mặt
Vậy có 4 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisBạn ghi phương trình ý 3 4 giúp với ạ
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,358
1,645
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Bạn ghi phương trình ý 3 4 giúp với ạ
DimDim@3. [imath]CO_2[/imath] + [imath]Ba(OH)_2[/imath] -> [imath]BaCO_3[/imath] + [imath]H_2O[/imath]
[imath]BaCO_3[/imath] +[imath]CO_2[/imath] dư + [imath]H_2O[/imath] -> [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] tan
4. [imath]Fe^{2+}[/imath] + 4[imath]H^{+}[/imath] + [imath]NO_3^{-}[/imath] + 2e -> [imath]Fe^{3+}[/imath] + NO + [imath]H_2O[/imath]
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
  • Love
Reactions: DimDim@
Top Bottom