English [ÔN 9 LÊN 10] Leisure activities

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cùng nhau ôn tập từ vựng chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 nhé!


1. adore (v) /əˈdɔː/: yêu thích, mê thích
2. addicted (adj) /əˈdɪktɪd/: nghiện (thích) cái gì
3. beach game (n) /biːtʃ ɡeɪm/: trò thể thao trên bãi biển
4. bracelet (n) /ˈbreɪslət/: vòng đeo tay
5. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp
6. community centre (n) /kəˈmjuːnəti ˈsentə/: trung tâm văn hoá cộng đồng
7. craft (n) /krɑːft/: đồ thủ công
8. craft kit (n) /krɑːft kɪt/: bộ dụng cụ làm thủ công
9. cultural event (n) /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/: sự kiện văn hoá
10. detest (v) /dɪˈtest/: ghét
11. DIY (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/: đồ tự làm, tự sửa
12. don’t mind (v) /dəʊnt maɪnd/: không ngại, không ghét lắm
13. hang out (v) /hæŋ aʊt/: đi chơi với bạn bè
14. hooked on (adj)=keen on=fond of=interested in yêu thích cái gì
15. It’s right up my street! (idiom) /ɪts raɪt ʌp maɪ striːt/: Đúng vị của tớ!
16. join (v) /dʒɔɪn/: tham gia
17. leisure (n) /ˈleʒə/: sự thư giãn nghỉ ngơi
18. leisure activity (n) /ˈleʒə ækˈtɪvəti/: hoạt động thư giãn nghỉ ngơi
19. leisure time (n) /ˈleʒə taɪm/: thời gian thư giãn nghỉ ngơi
20. netlingo (n) /netˈlɪŋɡəʊ/: ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng
21. people watching (n) /ˈpiːpl wɒtʃɪŋ/: ngắm người qua lại
22. relax (v) /rɪˈlæks/: thư giãn
23. satisfied (adj) /ˈsætɪsfaɪd/: hài lòng
24. socialise (v) /ˈsəʊʃəlaɪz/: giao tiếp để tạo mối quan hệ
25. weird (adj) /wɪəd/: kì cục
26. window shopping (n) /ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/: đi chơi ngắm đồ bày ở cửa hàng
27. virtual (adj) /ˈvɜːtʃuəl/: ảo (chỉ có ở trên mạng)
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 1: Complete the sentences with the suitable words below.

socializedetestsurfwrite
relyreadadorehang out
[TBODY] [/TBODY]
1.My brother likes__________the Internet looking for new music.
2.I dislike_________too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys__________with his classmates after school.
4.My sister and I fancy_______novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys________poems in his free time.
6.James_________talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves__________with other people . he has many friends.
8.Ann__________working with children. She’s a teacher.
 

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
EXERCISE 1: Complete the sentences with the suitable words below.

socializedetestsurfwrite
relyreadadorehang out
[TBODY] [/TBODY]
1.My brother likes__________the Internet looking for new music.
2.I dislike_________too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys__________with his classmates after school.
4.My sister and I fancy_______novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys________poems in his free time.
6.James_________talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves__________with other people . he has many friends.
8.Ann__________working with children. She’s a teacher.

1.My brother likes ___surfing______the Internet looking for new music.
2.I dislike __relying____ too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys___hanging out_______with his classmates after school.
4.My sister and I fancy__reading_____novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys___wirting_____poems in his free time.
6.James__detests_______talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves ___socializing_______with other people . he has many friends.
8.Ann ____adores____ working with children. She’s a teacher

Note:
- Like/ enjoy/ fancy/ love/ adore + V-ing : thích làm gì
- Dislike/ detest + Ving: ghét làm gì
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 1: Complete the sentences with the suitable words below.

socializedetestsurfwrite
relyreadadorehang out
[TBODY] [/TBODY]
1.My brother likes______surfing____the Internet looking for new music.
2.I dislike____relying_____too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys______hanging out____with his classmates after school.
4.My sister and I fancy___reading____novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys____writing____poems in his free time.
6.James____detests_____talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves______socializing____with other people . he has many friends.
8.Ann______adores____working with children. She’s a teacher.
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Hưng Gia...

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2021
30
452
56
Quảng Ngãi
THCS Trần hưng Đạo
EXERCISE 1: Complete the sentences with the suitable words below.

socializedetestsurfwrite
relyreadadorehang out
[TBODY] [/TBODY]
1.My brother likes__sủ________the Internet looking for new music.
2.I dislike_________too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys__________with his classmates after school.
4.My sister and I fancy_______novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys________poems in his free time.
6.James_________talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves__________with other people . he has many friends.
8.Ann__________working with children. She’s a teacher.
1.My brother likes ___surfing______the Internet looking for new music.
2.I dislike __relying____ too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys___hanging out_______with his classmates after school.
4.My sister and I fancy__reading_____novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys___wirting_____poems in his free time.
6.James__detests_______talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves ___socializing_______with other people . he has many friends.
8.Ann ____adores____ working with children. She’s a teacher
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
1.My brother likes ___surfing______the Internet looking for new music.
2.I dislike __relying____ too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys___hanging out_______with his classmates after school.
4.My sister and I fancy__reading_____novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys___wirting_____poems in his free time.
6.James__detests_______talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves ___socializing_______with other people . he has many friends.
8.Ann ____adores____ working with children. She’s a teacher
 

Quang Đức !

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tư 2020
94
249
51
11
Nghệ An
Tiểu Học Quỳnh Hồng
1.My brother likes__________the Internet looking for new music.
2.I dislike_________too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys__________with his classmates after school.
4.My sister and I fancy_______novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys________poems in his free time.
6.James_________talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves__________with other people . he has many friends.
8.Ann__________working with children. She’s a teacher.
socializedetestsurfwrite
relyreadadorehang out
[TBODY] [/TBODY]

1.My brother likes____TO SURF/ SURFING______the Internet looking for new music.
2.I dislike_____RELYING____too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys_______HANGING OUT___with his classmates after school.
4.My sister and I fancy____READING___novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys____WRITING ____poems in his free time.
6.James_____DETESTS____talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves_____SOCIALIZING/ TO SOCIALIZE_____with other people . he has many friends.
8.Ann_______ADORES___working with children. She’s a teacher.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 1

1.My brother likes ___surfing______the Internet looking for new music.
2.I dislike __relying____ too much on other people. I want to be independent.
3.Josh enjoys___hanging out_______with his classmates after school.
4.My sister and I fancy__reading_____novels when we have free time.
5.He’s very artitic. He enjoys___wirting_____poems in his free time.
6.James__detests_______talking with his neighbors because he finds them annoying.
7.My uncles loves ___socializing_______with other people . he has many friends.
8.Ann ____adores____ working with children. She’s a teacher
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 2
Give the correct form of the word in CAPITALS to complete each of the following sentences.
1. There are a lot of silk_____ such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous _____ craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what _____ are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was ____________ made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a ______trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in _____ with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that ______ have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many _______ events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist______ in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide ______ of lacquerwares in the showroom.(VARY)
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Give the correct form of the word in CAPITALS to complete each of the following sentences.
1. There are a lot of silk___products__ such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous ___traditional__ craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what __activities___ are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was _____skillfully_______ made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a ___memorable___trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in ___competition__ with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that ___artisans___ have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many ___cultural____ events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist____attractions__ in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide __variety____ of lacquerwares in the showroom.(VARY)
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
787
2,748
301
...
Long An
EXERCISE 2
Give the correct form of the word in CAPITALS to complete each of the following sentences.

1. There are a lot of silk products such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what actions are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was skillfully made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a memorable trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in competition with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that artists have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many cultural events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist attractions in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide variety of lacquerwares in the showroom.(VARY)
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
1. There are a lot of silk products such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what actions are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was skillfully made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a memorable trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in competition with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that artists have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many cultural events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist attractions in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide variety of lacquerwares in the showroom.(VARY)
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
Give the correct form of the word in CAPITALS to complete each of the following sentences.
1. There are a lot of silk products such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what actions are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was skillfully made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a memorable trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in competition with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that artisans have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many cultural events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist attractions in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide variety of lacquerwares in the showroom.(VARY)
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
1. There are a lot of silk products such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famoustraditional craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see whatactions are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was skillfully made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a memorable trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are incompetition with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that artisans have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many cultural events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist attractions in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide variety of lacquerwares in the showroom.(VARY)​
 

Hưng Gia...

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2021
30
452
56
Quảng Ngãi
THCS Trần hưng Đạo
EXERCISE 2
Give the correct form of the word in CAPITALS to complete each of the following sentences.
1. There are a lot of silk_____ such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous _____ craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what _____ are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was ____________ made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a ______trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in _____ with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that ______ have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many _______ events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist______ in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide ______ of lacquerwares in the showroom.(VARY)
1. There are a lot of silk products such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what actions are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was skillfully made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a memorable trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in competition with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that artists have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many cultural events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist attractions in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide variety of lacquerwares in the showroom.(VARY)
 

Trúc lamm (12/5)

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2021
22
21
6
19
Cần Thơ
There are a lot of silk products such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what actions are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was skillfully made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a memorable trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in competition with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that artists have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many cultural events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist attractions in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide variety of lacquerwares in the showroom.(VARY)
 

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
1. There are a lot of silk products such as scarves, ties and dresses in our shop. (PRODUCE)
2. Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages in Ha Noi. (TRADITION)
3. We should read this leaflet to see what actions are organized during the festival.(ACT)
4. They showed me a marble sculpture which was skillfull made by hand. (SKILL)
5. Last week we had a memorable trip to an ancient village on the outskirts of Ha Noi. (MEMORY)
6. Obviously, our handicrafts are in competition with those of other villages.(COMPETE)
7. Do you know that artists have to follow 15 stages to make a conical hat?(ART)
8. My grandfather has devoted himself to many cultural events in our community. (CULTURE)
9. You should spend at least one week to visit the tourist attractions in this city.(ATTRACT)
10. We are impressed by a wide variety of lacquerwares in the showroom.(VARY)
 
Top Bottom