nhung bai tap khac

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi hoahong39, 13 Tháng năm 2010.

Lượt xem: 1,069

 1. hoahong39

  hoahong39 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bầu chọn TV BQT được yêu thích nhất nào cả nhà ơi!


  LAM THÊM MẤY BÀI NÀY NỮA NÈ
  Câu 14: Cho 23,45 gam hỗn hợp X gồm Ba và K vào 125 ml dung dịch AlCl3 1M thu được V lít khí H2(đktc); dung dịch A và 3,9 gam kết tủa. V có giá trị là :
  A. 10,08 lít B. 3,92 lít C. 5,04 lít D.6,72 lít
  Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với 180 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thu được 15,6 gam kết tủa; khí H2 và dung dịch A. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 240 gam dung dịch HCl 18,25% thu được dung dịch B và H2. Cô cạn dung dịch B thu được 83,704 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của kim loại kiềm có khối lượng phân tử nhỏ là
  A. 28,22% B. 37,10% C. 16,43% D. 12,85%
  Câu 16: Cho V1 ml dung dịch AlCl3 1M và V2 ml dung dịch Na[Al(OH)4] 0,75M thu được V1+V­2 ml dung dịch X chứa 2 muối NaCl, AlCl3 và 37,44 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch X thu được 42,42 gam chất rắn khan. V1+V­2 có giá trị là :
  A. 700 ml B. 760 ml C.820ml D.840 ml
  Câu 17: Cho m gam Al2O3 vào 200 gam dung dịch hỗn hợp X gồm NaOH a% và KOH b % đun nóng. Sau khi phản ứng kết thúc dung dịch Y và m–69,36 gam chất rắn không tan. Nếu cho 200 gam dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 12,6% thu được dung dịch Z trong đó nồng độ % cùa NaNO3 là 5,409%.. Giá trị của b là :
  A. 11,2% B. 5,6% C.22,4% D. 16,8%
  Câu 18: Cho m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Al(NO3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất duy nhất là Al2O3.Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 18,144 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
  A. 255,60 gam B. 198,09 gam C. 204,48 gam D. 187,44 gam
  Câu 19: Cho thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X . Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị m là
  A. 1,17 0 B. 1,248 C. 1,950 D. 1,560
  Câu 20: Cho m gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm M và Al vào nước dư thu được dung dịch A ; 0,4687m gam chất rắn không tan và 7,2128 lít H2(đktc).Cho dung dịch HCl có số mol nằm trong khoảng từ 0,18 mol đến 0,64mol vào dung dịch A ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 11,9945 gam chất rắn khan. m có giá trị là :
  A. 18 gam B. 20 gam C.24 gam D.30 gam
  Câu 21: Hỗn hợp A gồm Na và Al4C3 hòa tan vào nước chỉ thu được dung dịch B và 3,36 lít khí C. Khối lượng Na tối thiểu cần dùng là:
  A. 0,15g B. 2,76g C. 0,69g D. 4,02g
  Câu 22 Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta nhận thấy khi dùng 220 ml dung dịch NaOH hay dùng 60 ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được lượng kết tủa bằng nhau.. Tính nồng độ M của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu
  A. 0,125M B. 0,25M C. 0.075M D. 0,15M
  Câu 23 Cho 11,15 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch B và và 9,52 lít khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được một lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 15,6 gam. Kim loại kiềm đó là :
  A. Li B. Na C. K D. Rb
  Câu 24 Hòa tan hoàn toàn 5,64 gam Cu(NO3)2 và 1,7 gam AgNO3 vào nước được 101,43 gam dung dịch A. Cho 1,57 gam bột kim loại gồm Zn và Al vào dung dịch A và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được phần rắn B và dung dịch D chỉ chứa 2 muối. Ngâm B trong dung dịch H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra. Nồng độ mỗi muối có trong dung dịch D là :
  A. C%Al(NO3)3 = 21,3% và C%Zn(NO3)2 = 3,78%
  B. C%Al(NO3)3 = 2,13% và C%Zn(NO3)2 = 37,8%
  C. C%Al(NO3)3 = 2,13% và C%Zn(NO3)2 = 3,78%
  D. C%Al(NO3)3 = 21,3% và C%Zn(NO3)2 = 37,8%
  Câu 25 Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch B và 5,6 lít khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được 1 lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 7,8 gam . Kim loại kiềm M là :
  A. Li B. Na C. K D. Rb
  Câu 26: Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3­)2. Thêm 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được 8,12 gam chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít khí (đktc). Tổng nồng độ của 2 muối là :
  A. 0,3M B. 0,8M C. 0,42M D. 0,45M
  Câu 27: Hỗn hợp A gồm Na, Al , Cu cho 12 gam A vào nước dư thu 2,24 lít khí (đktc) , còn nếu cho vào dung dịch NaOH dư thu 3,92 lít khí ( đktc) . % Al trong hỗn hợp ban đầu ?
  A. 59,06% B. 22,5% C. 67,5 % D. 96,25%
  Câu 28: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al hoà tan hết vào H2O dư thu được 200 ml dung dịch A chỉ chứa 1 chất tan duy nhất có nồng độ 0,2M. Giá trị của m là :
  A. 2,32 B. 3,56 C. 3,52 D. 5,36
  Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al vào nước dư sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A; 3,024 lít khí (đktc) và 0,54 gam chất rắn không tan. Rót 110 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A thu được 5,46 gam kết tủa. m có giá trị là :
  A. 7,21 gam B. 8,74 gam C. 8,2 gam D. 8,58 gam
  Câu 30: Cho một hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hóa trị không đổi. Khối lượng X là 10,83 gam. Chia X ra làm phần bằng nhau:
  Phần I tác dụng với dung dịch HCl dư cho ra 3,192 lít H2 (đktc).
  Phần II tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư cho ra khí duy nhất là NO có thể tích là 2,688 lít (đktc) và dung dịch A.
  Kim loại khối lượng M và % M trong hỗn hợp X là :
  A. Al, 53,68% B. Cu, 25,87% C. Zn, 48,12% D. Al 22,44%
  Câu 31: Khối lượng than chì cần dùng để sản xuất 0,54 tấn nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy, biết rằng lượng khí oxi tạo ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành hỗn hợp CO và CO2 có tỉ khối so với hỗn hợp H2S và PH3 là 1,176 là :
  A.306,45 kg B. 205,83kg C. 420,56 kg D. 180,96 kg
  Câu 32: Cho 16,5 gam hỗn hợp Al và Al2O3 có tỉ lệ về số mol 12:13 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và 1,792 lít NO(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
  A.80,94 gam B.82,14 gam C.104,94 gam D. 90,14 gam
  Câu 33 : Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X ( tạo thành bằng cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 và FeCl­3.vào nước) Kết thúc phản ứng thu được 17,76 gam chất rắn gồm hai kim loại. Tỉ lệ số mol FeCl3:CuCl2 trong hỗn hợp Y là :
  A.2:1 B.3:2 C. 3:1 D.5:3
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2010
 2. thuy_vinh

  thuy_vinh Guest

  Nhiều ghê ta !
  Thôi mình cố giải tới khi buồn ngủ vậy ...
  Câu 14 : V= 5,04 l
  Câu 15 :A
  Câu 16 :B
  Câu 17: tớ ra a= 0,06395 .Cái B= ... Tớ chịu
  Câu 18 :B
  Câu 19 : A
  Câu 20:Tớ ra cái M + 27 = 3,3 m .
  Giải sao nữa thì chịu
  Câu 21 :B
  Câu 22 : D
  Câu 23 :B
  Câu 24 :C
  Câu 25 :C
  Câu 26 :B
  Câu 27 :B
  Câu 28: A
  Câu 29 ...
  Câu 30 : D
  Câu 31:B
  Câu 32:B
  Câu 33:...
  Tớ mới giải được nhiêu đó .Có gì mọi người chỉ bảo thêm.
   

CHIA SẺ TRANG NÀY