Một số từ vựng từ unit 8-12

Thảo luận trong 'Tài liệu học thuật tiếng Anh lớp 8' bắt đầu bởi _Nhược Hy Ái Linh_, 20 Tháng bảy 2021.

Lượt xem: 36

 1. _Nhược Hy Ái Linh_

  _Nhược Hy Ái Linh_ Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  630
  Điểm thành tích:
  301
  Nơi ở:
  Bắc Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Bắc Ninh
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  UNIT 1. LEISURE ACTIVITIES (Hoạt động giải trí)
  1. adore (v) /əˈdɔː/: yêu thích, mê thích
  2. addicted (adj) /əˈdɪktɪd/: nghiện (thích) cái gì
  3. beach game (n) /biːtʃ ɡeɪm/: trò thể thao trên bãi biển
  4. bracelet (n) /ˈbreɪslət/: vòng đeo tay
  5. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp
  6. community centre (n) /kəˈmjuːnəti ˈsentə/: trung tâm văn hoá cộng đồng
  7. craft (n) /krɑːft/: đồ thủ công
  8. craft kit (n) /krɑːft kɪt/: bộ dụng cụ làm thủ công
  9. cultural event (n) /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/: sự kiện văn hoá
  10. detest (v) /dɪˈtest/: ghét
  11. DIY (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/: đồ tự làm, tự sửa
  12. don’t mind (v) /dəʊnt maɪnd/: không ngại, không ghét lắm
  13. hang out (v) /hæŋ aʊt/: đi chơi với bạn bè
  14. hooked (adj) /hʊkt/: yêu thích cái gì
  15. It’s right up my street! (idiom) /ɪts raɪt ʌp maɪ striːt/: Đúng vị của tớ!
  16. join (v) /dʒɔɪn/: tham gia
  17. leisure (n) /ˈleʒə/: sự thư giãn nghỉ ngơi
  18. leisure activity (n) /ˈleʒə ækˈtɪvəti/: hoạt động thư giãn nghỉ ngơi
  19. leisure time (n) /ˈleʒə taɪm/: thời gian thư giãn nghỉ ngơi
  20. netlingo (n) /netˈlɪŋɡəʊ/: ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng
  21. people watching (n) /ˈpiːpl wɒtʃɪŋ/: ngắm người qua lại
  22. relax (v) /rɪˈlæks/: thư giãn
  23. satisfied (adj) /ˈsætɪsfaɪd/: hài lòng
  24. socialise (v) /ˈsəʊʃəlaɪz/: giao tiếp để tạo mối quan hệ
  25. weird (adj) /wɪəd/: kì cục
  26. window shopping (n) /ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/: đi chơi ngắm đồ bày ở cửa hàng
  27. virtual (adj) /ˈvɜːtʃuəl/: ảo (chỉ có ở trên mạng)

  UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE (Cuộc sống ở vùng quê)
  1. beehive (n) /biːhaɪv/: tổ ong
  2. brave (adj) /breɪv/: can đảm
  3. buffalo-drawn cart (n) /ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt/: xe trâu kéo
  4. cattle (n) /ˈkætl/: gia súc
  5. collect (v) /kəˈlekt/: thu gom, lấy
  6. convenient (adj) /kənˈviːniənt/: thuận tiện
  7. disturb (v) /dɪˈstɜːb/: làm phiền
  8. electrical appliance (n) /ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns/: đồ điện
  9. generous (adj) /ˈdʒenərəs/: hào phóng
  10. ger (n) /ger/: lều của dân du mục Mông Cổ
  11. Gobi Highlands /ˈgəʊbi ˈhaɪləndz/: Cao nguyên Gobi
  12. grassland (n) /ˈɡrɑːslænd/: đồng cỏ
  13. harvest time (n) /ˈhɑːvɪst taɪm/: mùa gặt
  14. herd (v) /hɜːd/: chăn dắt
  15. local (adj, n) /ˈləʊkl/: địa phương, dân địa phương
  16. Mongolia (n) /mɒŋˈɡəʊliə/: Mông cổ
  17. nomad (n) /ˈnəʊmæd/: dân du mục
  18. nomadic (adj) /nəʊˈmædɪk/: thuộc về du mục
  19. paddy field (n) /ˈpædi fiːld/: đồng lúa
  20. pasture (n) /ˈpɑːstʃə(r)/: đồng cỏ
  21. pick (v) /pɪk/: hái (hoa, quả…)
  22. racing motorist (n) /ˈreɪsɪŋ məʊtərɪst/: người lái ô tô đua
  23. vast (adj) /vɑːst/: rộng lớn, bát ngát

  UNIT 3. PEOPLES OF VIETNAM (Dân tộc Việt Nam)
  1. ancestor (n) /ˈænsestə(r)/: ông cha, tổ tiên
  2. basic (adj) /ˈbeɪsɪk/: cơ bản
  3. complicated (adj) /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/: tinh vi, phức tạp
  4. costume (n) /ˈkɒstjuːm/: trang phục
  5. curious (adj) /ˈkjʊəriəs/: tò mò, muốn tìm hiểu
  6. custom (n) /ˈkʌstəm/: tập quán, phong tục
  7. diverse (adj) /daɪˈvɜːs/: đa dạng
  8. diversity (n) /daɪˈvɜːsəti/: sự đa dạng, phong phú
  9. ethnic (adj) /ˈeθnɪk/ (thuộc): dân tộc
  10. ethnic group (n) /ˈeθnɪk ɡruːp/ (nhóm): dân tộc
  11. ethnic minority people (n) /ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti ˈpiːpl/: người dân tộc thiểu số
  12. gather (v) /ˈɡæðə(r)/: thu thập, hái lượm
  13. heritage (n) /ˈherɪtɪdʒ/: di sản
  14. hunt (v) /hʌnt/: săn bắt
  15. insignificant (adj) /ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/: không quan trọng, không ý nghĩa
  16. majority (n) /məˈdʒɒrəti/: đa số
  17. minority (n) /maɪˈnɒrəti/: thiểu số
  18. multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa
  19. recognise (v) /ˈrekəɡnaɪz/: công nhận, xác nhận
  20. shawl (n) /ʃɔːl/: khăn quàng
  21. speciality (n) /ˌspeʃiˈæləti/: đặc sản
  22. stilt house (n) /stɪlt haʊs/ nhà sàn
  23. terraced field (n) /ˈterəst fiːld/: ruộng bậc thang
  24. tradition (n) /trəˈdɪʃn/: truyền thống
  25. unique (adj) /juˈniːk/: độc nhất, độc đáo
  26. waterwheel (n) /ˈwɔːtəwiːl/: cối xay nước

  UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS (Phong tục và truyền thống của chúng ta)
  1. accept (v) /əkˈsept/: chấp nhận, nhận
  2. break with (v) /breɪk wɪð/: không theo
  3. cockwise (adv) / kɒkwaɪz/: theo chiều kim đồng hồ
  4. compliment (n) /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen
  5. course (n) /kɔːs/: món ăn
  6. cutlery (n) /ˈkʌtləri/: bộ đồ ăn (gồm thìa, dĩa, dao)
  7. filmstrip (n) /ˈfɪlmstrɪp/: đoạn phim
  8. host (n) /həʊst/: chủ nhà (nam)
  9. hostess (n) /ˈhəʊstəs/: chủ nhà (nữ)
  10. generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃn/: thế hệ
  11. offspring (n) /ˈɒfsprɪŋ/: con cái
  12. oblige (v) /əˈblaɪdʒ/: bắt buộc
  13. palm (n) /pɑːm/: lòng bàn tay
  14. pass down (v) /pɑːs daʊn/: truyền cho
  15. prong (n) /prɒŋ/: đầu dĩa (phần có răng)
  16. reflect (v) /rɪˈflekt/: phản ánh
  17. sharp (adv) /ʃɑːp/: chính xác, đúng
  18. sense of belonging (n) /sens əv bɪˈlɒŋɪŋ/: cảm giác thân thuộc
  19. social (adj) /ˈsəʊʃl/: thuộc về xã hội
  20. spot on (adj, informal) /spɒt ɒn/: chính xác
  21. spray (v) /spreɪ/: xịt
  22. spread (v) /spred/: lan truyền
  23. table manners (n, plural) /ˈteɪbl ˈmænə (r)/: quy tắc ăn uống trong bàn ăn, phép tắc ăn uống
  24. tip (n, v) /tɪp/: tiền boa, boa
  25. unity (n) /ˈjuːnəti/: sự thống nhất, đoàn kết
  26. upwards (adv) /ˈʌpwədz/: hướng lên trên
  27. You’re kidding! (idiom) /jʊə kɪdɪŋ/: Bạn nói đùa thế thôi!

  UNIT 5. FESTIVALS IN VIETNAM (Lễ hội ở Việt Nam)
  1. anniversary (n) /ˌænɪˈvɜːsəri/: ngày kỉ niệm
  2. archway (n) /ˈɑːtʃweɪ/: mái vòm
  3. carnival (n) /ˈkɑːnɪvl/: lễ hội (hóa trang)
  4. ceremony (n) /ˈserəməni/: nghi lễ
  5. clasp (v) /klɑːsp/: bắt tay
  6. commemorate (v) /kəˈmeməreɪt/: kỉ niệm
  7. command (n) /kəˈmɑːnd/: hiệu lệnh
  8. companion (n) /kəmˈpæniən/: bạn đồng hành
  9. defeat (v) /dɪˈfiːt/: đánh bại
  10. emperor (n) /ˈempərə(r)/: đế chế
  11. float (v) /fləʊt/: thả trôi nổi
  12. gong (n) /ɡɒŋ/: cồng (nhạc cụ dân tộc)
  13. rice flake (n) /raɪs fleɪk/: cốm
  14. incense (n) /ˈɪnsens/: hương, nhang
  15. invader (n) /ɪnˈveɪdə(r)/: kẻ xâm lược
  16. joyful (adj) /ˈdʒɔɪfl /: vui vẻ
  17. lantern (n) /ˈlæntən/: đèn trời, đèn thả sông
  18. offering (n) /ˈɒfərɪŋ/: lễ vật
  19. procession (n) /prəˈseʃn/: đám rước
  20. preserve (v) /prɪˈzɜːv/: bảo tồn
  21. ritual (n) /ˈrɪtʃuəl/: nghi thức (trong lễ hội, tôn giáo)
  22. royal court music /ˈrɔɪəl kɔːt ˈmjuːzɪk/: nhã nhạc cung đình
  23. regret (v) /rɪˈɡret/: hối hận
  24. scenery (n) /ˈsiːnəri/: cảnh quan
  25. worship (v) /ˈwɜːʃɪp/: tôn thờ, thờ cúng ai

  UNIT 6. FOLKS TALES (Truyện dân gian)
  1. brave (adj) /breɪv/: dũng cảm, gan dạ
  2. Buddha (n) /ˈbʊdə/: Bụt, Đức phật
  3. cruel (adj) /ˈkruːəl/:độc ác
  4. cunning (adj) /ˈkʌnɪŋ/: xảo quyệt, gian xảo
  5. dragon (n) /ˈdræɡən/: con rồng
  6. emperor (n) /ˈempərə(r)/: hoàng đế
  7. evil (adj) /ˈiːvl/: xấu xa về mặt đạo đức
  8. fable (n) /ˈfeɪbl/: truyện ngụ ngôn
  9. fairy (n) /ˈfeəri/: tiên, nàng tiên
  10. fairy tale (n) /ˈfeəri teɪl/: truyện thần tiên, truyện cổ tích
  11. folk tale (n) /fəʊk teɪl/: truyện dân gian
  12. fox (n) /fɒks/: con cáo
  13. generous (adj) /ˈdʒenərəs/: hào phóng, rộng rãi
  14. giant (n) /ˈdʒaɪənt/: người khổng lồ
  15. glitch (n) /ɡlɪtʃ/: mụ phù thủy
  16. hare (n) /heə(r)/: con thỏ
  17. knight (n) /naɪt/: hiệp sĩ
  18. legend (n)/ ˈledʒənd/: truyền thuyết
  19. lion (n) /ˈlaɪən/: con sư tử
  20. mean (adj) /miːn/: keo kiệt, bủn xỉn
  21. ogre (n) /ˈəʊɡə(r)/: quỷ ăn thịt người, yêu tinh
  22. princess (n) /ˌprɪnˈses/: công chúa
  23. tortoise (n) /ˈtɔːtəs/: con rùa
  24. wicked (adj) /ˈwɪkɪd/: xấu xa, độc ác
  25. wolf (n) /wʊlf/: con chó sói
  26. woodcutter (n) /ˈwʊdkʌtə(r)/: tiều phu, người đốn củi

  UNIT 7. POLLUTION (Ô nhiễm)
  1. affect (v) /əˈfekt/: làm ảnh hưởng
  2. algea (n) /ˈældʒiː/: tảo
  3. aquatic (adj) /əˈkwætɪk/: dưới nước
  4. billboard (n) /ˈbɪlbɔːd/: biển quảng cáo ngoài trời
  5. blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/: huyết áp
  6. cause (n,v) /kɔːz/: nguyên nhân, gây ra
  7. cholera (n) /ˈkɒlərə/: bệnh tả
  8. come up with (v) /kʌm ʌp wɪð/: nghĩ ra
  9. contaminate (v) /kənˈtæmɪneɪt/: làm bẩn
  10. contaminant (n) /kənˈtæmɪnənt/: chất gây bẩn
  11. dump (v) /dʌmp/: vứt, bỏ
  12. earplug (n) /ˈɪəplʌɡ/: cái nút tai
  13. effect (n) /ɪˈfekt/: kết quả
  14. fine (v) /faɪn/: phạt tiền
  15. float (v) /f əʊt/: nổi
  16. groundwater (n) /ˈɡraʊndwɔːtə/: nước ngầm
  17. hearing loss (n) /ˈhɪərɪŋ lɒs/: mất thính lực
  18. illustrate (v) /ˈɪləstreɪt/: minh họa
  19. litter (n, v) /ˈlɪtə/: rác vụn (mẩu giấy, vỏ lon…), vứt rác
  20. measure (v) /ˈmeʒə/: đo
  21. non-point source pollution (n) /nɒn-pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm không nguồn (nguồn phân tán)
  22. permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/: vĩnh viễn
  23. point source pollution (n) /pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm có nguồn
  24. poison (n, v) /ˈpɔɪzn/: chất độc, làm nhiễm độc
  25. pollutant (n) /pəˈluːtənt/: chất gây ô nhiễm
  26. radioactive (adj) /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/: thuộc về phóng xạ
  27. radiation (n) /ˌreɪdiˈeɪʃn/: phóng xạ
  28. thermal (adj) /ˈθɜːml/: thuộc về nhiệt
  29. untreated (adj) /ˌʌnˈtriːtɪd/: không được xử lý
  30. visual (adj) /ˈvɪʒuəl/: thuộc về thị giác

  UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES (Những quốc gia nói tiếng Anh)
  1. Aborigines (n) /ˌæbəˈrɪdʒəniz/ thổ dân châu Úc
  2. absolutely (adv) /ˈæbsəluːtli / tuyệt đối, chắc chắn
  3. accent (n) /ˈæksent/ giọng điệu4. awesome (adj) /ˈɔːsəm/ tuyệt vời
  5. cattle station (n) / ˈkætl ˈsteɪʃn/ trại gia súc
  6. ghost (n) /ɡəʊst/ ma
  7. haunt (v) /hɔːnt/ ám ảnh, ma ám
  8. icon (n) /ˈaɪkɒn/ biểu tượng
  9. kangaroo (n) /ˌkæŋɡəˈruː/ chuột túi
  10. koala (n) /kəʊˈɑːlə/ gấu túi
  11. kilt (n) /kɪlt/ váy ca-rô của đàn ông Scotland
  12. legend (n) /ˈledʒənd/ huyền thoại
  13. loch (n) /lɒk/ hồ (phương ngữ ở Scotland)
  14. official (adj) /əˈfɪʃl/ chính thống/ chính thức
  15. parade (n) /pəˈreɪd/ cuộc diễu hành
  16. puzzle (n) /ˈpʌzl/ trò chơi đố
  17. schedule (n) /ˈʃedjuːl/ lịch trình, thời gian biểu
  18. Scots/ Scottish (n) /skɒts/ ˈskɒtɪʃ/ người Scotland
  19. state (n) /steɪt/ bang
  20. unique (adj) /juˈniːk/ độc đáo, riêng biệt

  UNIT 9. NATURAL DISATERS (Thảm họa thiên nhiên)
  1. accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/: chỗ ở
  2. bury (v) /ˈberi/: chôn vùi, vùi lấp
  3. collapse (v) /kəˈlæps/: đổ, sập, sụp, đổ sập
  4. damage (n) /ˈdæmɪdʒ/: sự thiệt hại, sự hư hại
  5. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: tai họa, thảm họa
  6. drought (n) /draʊt/: hạn hán
  7. earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/: trận động đất
  8. erupt (v) /ɪˈrʌpt/: phun (núi lửa)
  9. eruption (n) /ɪˈrʌpʃn/: sự phun (núi lửa)
  10. evacuate (v) /ɪˈvækjueɪt/: sơ tán
  11. forest fire (n) /ˈfɒrɪst faɪər/: cháy rừng
  12. homeless (adj) /ˈhəʊmləs/: không có nhà cửa, vô gia cư
  13. mudslide (n) /ˈmʌdslaɪd/: lũ bùn
  14. put out (v) /pʊt aʊt/: dập tắt (lửa..)
  15. rage (v) /reɪdʒ/: diễn ra ác liệt, hung dữ
  16. rescue worker (n) /ˈreskjuː ˈwɜːkə/: nhân viên cứu hộ
  17. scatter (v) /ˈskætə/: tung, rải, rắc
  18. shake (v) /ʃeɪk/: rung, lắc, làm rung, lúc lắc
  19. tornado (n) /tɔːˈneɪdəʊ/: lốc xoáy
  20. trap (v) /træp/: làm cho mắc kẹt
  21. tsunami (n) /tsuːˈnɑːmi/: sóng thần
  22. typhoon (n) /taɪˈfuːn/: bão nhiệt đới
  23. victim (n) /ˈvɪktɪm/: nạn nhân
  24. volcanic (adj) /vɒlˈkænɪk/: thuộc núi lửa
  25. volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/: núi lửa

  UNIT 10. COMMUNICATION (Giao tiếp)
  1. body language (n) /ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ
  2. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp
  3. communication breakdown (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈbreɪkdaʊn/: giao tiếp không thành công, không hiểu nhau, ngưng trệ giao tiếp
  4. communication channel (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈtʃænl/: kênh giao tiếp
  5. cultural difference (n) /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: khác biệt văn hoá
  6. cyber world (n) /ˈsaɪbə wɜːld/: thế giới ảo, thế giới mạng
  7. chat room (n) /tʃæt ruːm/: phòng chat (trên mạng)
  8. face-to-face (adj, ad) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện (trái nghĩa với trên mạng)
  9. interact (v) /ˌɪntərˈækt/: tương tác
  10. landline phone (n) /ˈlændlaɪn fəʊn/điện thoại bàn
  11. language barrier (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˈbæriə/: rào cản ngôn ngữ
  12. message board (n) /ˈmesɪdʒ bɔːd/: diễn đàn trên mạng
  13. multimedia (n) /ˌmʌltiˈmiːdiə/: đa phương tiện
  14. netiquette (n) /ˈnetɪket/:phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng
  15. non-verbal language (n) /nɒn-vɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ không dùng lời nó
  16. smart phone (n) /smɑːt fəʊn/: điện thoại thông minh
  17. snail mail (n) /sneɪl meɪl/: thư gửi qua đường bưu điện, thư chậm
  18. social media (n) /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə: mạng xã hội
  19. telepathy (n) /təˈlepəθi/: thần giao cách cảm
  20. text (n, v) /tekst/: văn bản, tin nhắn văn bản
  21. verbal language (n) /ˈvɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ dùng lời nói
  22. video conference (n, v) /ˈvɪdiəʊ ˈkɒnfərəns/: hội thảo, hội họp qua mạng có hình ảnh

  UNIT 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY (Khoa học và công nghệ)
  1. archaeology (n) /ˌɑːkiˈɒlədʒi/: khảo cổ học
  2. become a reality (v) /bɪˈkʌm ə riˈæliti/: trở thành hiện thực
  3. benefit (n, v) /ˈbenɪfɪt/: lợi ích, hưởng lợi
  4. cure (v) /kjʊə/: chữa khỏi
  5. discover (v) /dɪˈskʌvə/: phát hiện ra
  6. enormous (adj) /ɪˈnɔːməs/: to lớn
  7. explore (v) /ɪkˈsplɔː/: khám phá, nghiên cứu
  8. field (n) /fiːld/: lĩnh vực
  9. improve (v) /ɪmˈpruːv/: nâng cao, cải thiện
  10. invent (v) /ɪnˈvent/: phát minh ra
  11. light bulb (n) /laɪt bʌlb/: bóng đèn
  12. oversleep (v) /ˌəʊvəˈsliːp/: ngủ quên
  13. patent (n, v) /ˈpætnt/: bằng sáng chế, được cấp bằng sáng chế
  14. precise (adj) /prɪˈsaɪs/: chính xác
  15. quality (n) /ˈkwɒləti/: chất lượng
  16. role (n) /rəʊl/: vai trò
  17. science (n) /ˈsaɪəns/: khoa học
  18. scientific (adj) /ˌsaɪənˈtɪfɪk/: thuộc khoa học
  19. solve (v) /sɒlv/: giải quyết
  20. steam engine (n) /stiːm ˈendʒɪn/: đầu máy hơi nước
  21. support (n, v) /səˈpɔːt/: ủng hộ
  22. technique (n) /tekˈniːk/: thủ thuật, kĩ thuật
  23. technical (adj) /ˈteknɪkl/
  24. technology (n) /tekˈnɒlədʒi/: kĩ thuật, công nghệ
  25. technological (adj) /ˌteknəˈlɒdʒɪkəl/: thuộc công nghệ, kĩ thuật
  26. transform (v) /trænsˈfɔːm/: thay đổi, biến đổi
  27. underground (adj, adv) /ʌndəˈɡraʊnd/: dưới lòng đất, ngầm
  28. yield (n) /jiːld/: sản lượng

  UNIT 12. LIFE ON OTHER PLANETS (Cuộc sống trên hành tình khác)
  1. accommodate (v) /əˈkɒmədeɪt/: cung cấp nơi ăn, chốn ở; dung chứa
  2. adventure (n) /ədˈventʃə/: cuộc phiêu lưu
  3. alien (n) /ˈeɪliən/: người ngoài hành tinh
  4. experience (n) /ɪkˈspɪəriəns/: trải nghiệm
  5. danger (n) /ˈdeɪndʒə/: hiểm họa, mối đe dọa
  6. flying saucer (n) /ˈflaɪɪŋ ˈsɔːsə/: đĩa bay
  7. galaxy (n) /ˈɡæləksi/: dải ngân hà
  8. Jupiter (n) /ˈdʒuːpɪtə/: sao Mộc
  9. Mars (n) /mɑːz/: sao Hỏa
  10. messenger (n) /ˈmesɪndʒə/: người đưa tin
  11. Mercury (n) /ˈmɜːkjəri/: sao Thủy
  12. NASA (n) /ˈnæsə/: cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ
  13. Neptune (n) /ˈneptjuːn/: sao Hải Vương
  14. outer space (n) /ˈaʊtə speɪs/: ngoài vũ trụ
  15. planet (n) /ˈplænɪt/: hành tinh
  16. poisonous (adj) /ˈpɔɪzənəs/: độc, có độc
  17. Saturn (n) /ˈsætɜːn/: sao Thổ
  18. solar system (n) /ˈsəʊlə ˈsɪstəm/: hệ mặt trời
  19. space buggy (n) /speɪs ˈbʌɡi/: xe vũ trụ
  20. stand (v) /stænd/: chịu đựng, chịu được, nhịn được
  21. surface (n) /ˈsɜːfɪs/: bề mặt
  22. trace (n, v) /treɪs/: dấu vết, lần theo dấu vết
  23. terrorist (n) /ˈterərɪst/: kẻ khủng bố
  24. trek (n, v) /trek/: hành trình, du hành
  25. UFO (n) /ˌjuː ef ˈəʊ/: đĩa bay, vật thể bay không xác định
  26. uncontrollably (adv) /ˌʌnkənˈtrəʊləbli/: không khống chế được
  27. Venus (n) /ˈviːnəs/: sao Kim
  28. weightless (adj) /ˈweɪtləs/: không trọng lượng

  P/s: Hy vọng nó có thể giúp ích cho các bạn :D
   

  Các file đính kèm:

  KhanhKhanhk7, Cindy Phạm_2007Aww Pomme thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY