English THCS Mock test 1 for GCSE 2019

Iam_lucky_girl

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2019
786
1,030
146
Bình Phước
THCS TTLN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Làm và giải thích giúp em ạ @jehinguyen
Question 9:
Mr Pike __________English at our school for 20 years before he retired last year.
A. was teaching B. has been teaching C. is teaching D. had been teaching
Question 11: She built a high wall around her garden___________.
A. to enable people not taking her fruit B. so that her fruit would be stolen
C. to prevent her fruit from being stolen D. in order that her fruit not be stolen
Question 12: ________________ becoming extinct is of great concern to zoologists.
A. That giant pandas are B. Giant pandas are C. Are giant pandas D. Giant panda is
Question 14: When finding a new house, parents should ________all the conditions for their children's education and entertainment.
A. take into account B. make all the conditions
C. get a measure of D. put into effect
Question 15: Whenever he had an important decision to make, he_____________a cigar to calm his nerves.
A. would light B. would be lighting C. would have lit D. had lit
Question 18: It is important that he _______________a gallon of water with him if he wants to hike to the bottom of the Grand Canyon.
A. taking B. takes C. took D. take
Question 19: His financial problems ______________from the difficulties he encountered in the recession.
A. stem B. flourish C. root D. sprout
Question 21: Duy Hieu won the gold medal at the National Examination. His parents ____________very proud of him.
A. could have been B. can't have C. can't be D. must have been
 
  • Like
Reactions: Phuong Vi

Hàn Tuệ Lâm

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
465
571
119
Du học sinh
Hogwarts
Question 9: Mr Pike __________English at our school for 20 years before he retired last year.
A. was teaching B. has been teaching C. is teaching D. had been teaching
Question 11: She built a high wall around her garden___________.
A. to enable people not taking her fruit B. so that her fruit would be stolen
C. to prevent her fruit from being stolen D. in order that her fruit not be stolen
Question 12: ________________ becoming extinct is of great concern to zoologists.
A. That giant pandas are B. Giant pandas are C. Are giant pandas D. Giant panda is
Question 14: When finding a new house, parents should ________all the conditions for their children's education and entertainment.
A. take into account B. make all the conditions
C. get a measure of D. put into effect
Question 15: Whenever he had an important decision to make, he_____________a cigar to calm his nerves.
A. would light B. would be lighting C. would have lit D. had lit
Question 18: It is important that he _______________a gallon of water with him if he wants to hike to the bottom of the Grand Canyon.
A. taking B. takes C. took D. take
Question 19: His financial problems ______________from the difficulties he encountered in the recession.
A. stem B. flourish C. root D. sprout
Question 21: Duy Hieu won the gold medal at the National Examination. His parents ____________very proud of him.
A. could have been B. can't have C. can't be D. must have been
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
19
Thái Bình
THCS
Làm và giải thích giúp em ạ @jehinguyen
Question 9:
Mr Pike __________English at our school for 20 years before he retired last year.
A. was teaching B. has been teaching C. is teaching D. had been teaching
Question 11: She built a high wall around her garden___________.
A. to enable people not taking her fruit B. so that her fruit would be stolen
C. to prevent her fruit from being stolen D. in order that her fruit not be stolen
Question 12: ________________ becoming extinct is of great concern to zoologists.
A. That giant pandas are B. Giant pandas are C. Are giant pandas D. Giant panda is
Question 14: When finding a new house, parents should ________all the conditions for their children's education and entertainment.
A. take into account B. make all the conditions
C. get a measure of D. put into effect
Question 15: Whenever he had an important decision to make, he_____________a cigar to calm his nerves.
A. would light B. would be lighting C. would have lit D. had lit
Question 18: It is important that he _______________a gallon of water with him if he wants to hike to the bottom of the Grand Canyon.
A. taking B. takes C. took D. take
Question 19: His financial problems ______________from the difficulties he encountered in the recession.
A. stem B. flourish C. root D. sprout
Question 21: Duy Hieu won the gold medal at the National Examination. His parents ____________very proud of him.
A. could have been B. can't have C. can't be D. must have been
Liệu chị làm có được không
Question 9: Mr Pike __________English at our school for 20 years before he retired last year.
A. was teaching B. has been teaching C. is teaching D. had been teaching
thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh hành động xảy ra liên tục trong quá khứ nhưng vẫn xảy ra trước 1 KTG trong quá khứ hay 1 hành động khác trong QK cụ thể :
+ KTG : for 20 years
+ hành động khác : he retired last year

Question 11:
She built a high wall around her garden___________.
A. to enable people not taking her fruit B. so that her fruit would be stolen
C. to prevent her fruit from being stolen D. in order that her fruit not be stolen
xét về nghĩa : câu B không hợp
Xét về cấu trúc : + A: enable sb to do st : cho phép ai làm gì
+ D: in order that + clause : chỉ mục đích
còn in order to V cũng chỉ mục đích
===> chọn B

Question 12:
________________ becoming extinct is of great concern to zoologists.
A. That giant pandas are B. Giant pandas are C. Are giant pandas D. Giant panda is
Mệnh đề danh từ "That +S+V " được coi là N (chủ ngữ trong câu)
Question 14: When finding a new house, parents should ________all the conditions for their children's education and entertainment.
A. take into account B. make all the conditions
C. get a measure of D. put into effect
take into account : tính đến
Question 15:
Whenever he had an important decision to make, he_____________a cigar to calm his nerves.
A. would light B. would be lighting C. would have lit D. had lit
theo chị tham khảo : khi muốn diễn tả hành động, thói quen trong quá khứ ta dùng Would + Vo
Question 18:
It is important that he _______________a gallon of water with him if he wants to hike to the bottom of the Grand Canyon.
A. taking B. takes C. took D. take
It is important that + S (should)+ Vo
Question 19:
His financial problems ______________from the difficulties he encountered in the recession.
A. stem B. flourish C. root D. sprout
stem from : bắt nguồn từ
root:(v) ăn sâu vào , (n) rễ cây
sprout : mọc
flourish: phát triển hưng thịnh

Question 21:
Duy Hieu won the gold medal at the National Examination. His parents ____________very proud of him.
A. could have been B. can't have C. can't be D. must have been
phỏng đoán có cơ sở trong QK dùng must + have P2
 

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước
Question 9: Mr Pike __________English at our school for 20 years before he retired last year.
A. was teaching B. has been teaching C. is teaching D. had been teaching
-> Vì có before => hoàn thành => BD mà đây là quá khứ => D

Question 11: She built a high wall around her garden___________.
A. to enable people not taking her fruit B. so that her fruit would be stolen
C. to prevent her fruit from being stolen D. in order that her fruit not be stolen
=> Dịch nghĩa sơ sơ hiểu rằng xây tường => không bị trộm trái cây
=> B loại
Câu D sau that phả là mênh đề => D loại
Còn A và C thì câu C sát nghĩa hơn, ngăn chặn, ngăn cản

Question 12: ________________ becoming extinct is of great concern to zoologists.
A. That giant pandas are B. Giant pandas are C. Are giant pandas D. Giant panda is
=> Ta thấy có hai động từ là becoming và is => phải có đại từ quan hệ => câu A

Question 14: When finding a new house, parents should ________all the conditions for their children's education and entertainment.
A. take into account B. make all the conditions
C. get a measure of D. put into effect
-> take into account : cân nhắc
Make all the conditions: không có nghĩa
Get a measure of: mình chưa thấy bao giờ chỉ thấy have a measure of : to understand what someone or something is like and to know how to deal with him, her, or it
Put into effect: đưa vào thực hiện
=> A


Question 15: Whenever he had an important decision to make, he_____________a cigar to calm his nerves.
A. would light B. would be lighting C. would have lit D. had lit
-> Theo mình thấy câu này giống câu điều kiện => A

Question 18: It is important that he _______________a gallon of water with him if he wants to hike to the bottom of the Grand Canyon.
A. taking B. takes C. took D. take
-> Cấu trúc giả định => V nguyên mẫu => D

Question 19: His financial problems ______________from the difficulties he encountered in the recession.
A. stem B. flourish C. root D. sprout
-> stem from: bắt nguồn từ

Question 21: Duy Hieu won the gold medal at the National Examination. His parents ____________very proud of him.
A. could have been B. can't have C. can't be D. must have been
-> bạn xem lại câu trúc động từ khiếm khuyết + have +quá khứ phân từ á
=> A và C
A: lẽ ra đã có thể thực tế thì không
C: chắc hẳn đã
=> C
 
  • Like
Reactions: Iam_lucky_girl
Top Bottom