Ngoại ngữ Mệnh đề quan hệ

Vi Nguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
760
900
179
21
Bình Định
THPT Chuyên Chu Văn An
The hotel ... I stay has two bedrooms
Câu này điền which hay where đây các bạn?
đáp án là where = in which
Which

  • Là đại từ quan hệ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó.
  • Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.
EX:
This is the book. I like it best.​
=> This is the book which I like best.
The hat is red. It is mine.​
=> The hat which is red is mine.
  • Khi which làm tân ngữ, ta có thể lược bỏ which.
EX:
This is the book I like best
The dress (which) I bought yesterday is very beautiful.
Where

Là trạng từ quan hệ chỉ nơi trốn, thay cho a, on, in + which; there
EX:
That is the house where we used to live. (= in which)
Do you know the country where I was born?
Hanoi is the place where I like to come.​
 
Top Bottom