Ngoại ngữ mệnh đề quan hệ

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh là gì?
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng ta đã biết tính từ là từ thường được dùng để bổ sung thêm tính chất cho một danh từ nào đó trong câu. Nhưng thường khi để giải thích rõ hơn về danh từ này ta không thể chỉ dùng một từ mà phải là cả một mệnh đề. Mệnh đề liên hệ được dùng trong những trường hợp như vậy. Vậy có thể nói mệnh đề liên hệ dùng để bảo chúng ta rõ hơn về một đối tượng mà người nói muốn nói tới.

Mệnh đề quan hệ là một chủ điểm quan trọng, bạn cần nắm vững khi học tiếng anh. Bài Thi TOEIC thường ra đề trong một số chủ điểm sau: phân biệt cách sử dụng giữa “that” và “which” cũng như “that” và “what”; bên cạnh đó, dạng Mệnh đề quan hệ rút gọn cũng là một chủ điểm thường được chú trọng lúc luyện thi TOEIC.

Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh có mấy loại?
Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

 • Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.
 • Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)
Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Lưu ý: để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

- Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng

- Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ sở hữu (my, his, her, their)

- Khi danh từ mà nó bổ nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, thoseLàm thế nào để rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng anh?
Có 6 cách rút gọn câu dùng mệnh đề quan hệ trong tiếng anh.

1. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng participle phrases (V-ing phrase)
Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng cụm hiện tại phân từ (present participle phrase) thay cho mệnh đề đó. Thao tác: Bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu và thêm đuôi – ing.

Ex: The man who is standing there is my brother => The man standing there is my brother

Do you know the boy who broke the windows last night? => Do you know the boy breaking the windows last night?

2. Rút gọn bằng cách dùng past participle phrase (V-ed phrase)
Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng cụm quá khứ phân từ (past participle phrase).

Ex: The books which were written by Nam Cao are interesting => The books written by Nam Cao are interesting.

The students who were punished by teacher are lazy =>The students punished by teacher are lazy.

3. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng to infinitive
Dùng khi danh từ đứng trước có các chữ sau đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,… the last, so sánh nhất, mục đích.

Ex: Tom is the last person who enters the room = Tom is the last person to enter the room.

John is the youngest person who takes part in the race =>John is the youngest person to take part in the race.

Động từ là HAVE/HAD

Ex: I have much homework that I must do => I have many homework to do.

Đầu câu có HERE (BE), THERE (BE)

Ex: There are six letters which have to be written today => There are six letters to be written today.

4. Rút gọn mệnh đề quan hệ dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ)
Dùng khi mệnh đề quan hệ tình từ có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ Cách làm: bỏ who ,which và be.

Ex: Football, which is a popular sport, is very good for health => Football, a popular sport, is very good for health.

Do you like the book which is on the table? => Do you like the book on the table?

5. Mệnh đề rút gọn tính từ có dạng be và tính từ/cụm tính từ
Có 2 công thức rút gọn:

Công thức 1: Bỏ who, which…to be -> giữ nguyên tính từ phía sau.

Điều kiện 1: Nếu phía trước that là đại từ phiếm chỉ như something, anything, anybody…

Ex: There must be something that is wrong => There must be something wrong.

Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước và phải có từ 2 tính từ trở lên.

Ex: My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house => My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

Công thức 2: Những trường hợp còn lại ta đem tính từ lên trước danh từ.

Ex: My grandmother, who is sick, never goes out of the house => My sick grandmother never goes out of the house.

I buy a hat which is very beautiful and fashionable => I buy a very beautiful and fashionable hat.

Tuy nhiên nếu cụm tính từ gồm cả danh từ ở trong nó thì ta chỉ còn cách dùng V-ing mà thôi.

Ex: I met a man who was very good at both English and French => I met a man being very good at both English and French.

Tóm lại cách rút gọn loại này khá phức tạp vì nó tùy thuộc vào đến 3 yếu tố: có một hay nhiều tính từ – danh từ đứng trước có phải là phiếm chỉ không có dấu phẩy hay không

6. Mệnh đề tính từ thành tính từ ghép
Cách làm: Ta sẽ rút gọn mệnh đề thành một tính từ ghép bằng cách tìm trong mệnh đề một số đếm và danh từ đi sau nó, sau đó ta để chúng kế nhau và thêm dấu gạch nối ở giữa. Đem tính từ ghép đó ra trước danh từ đứng truớc who, which…- những phần còn lại bỏ hết.

Lưu ý:

+ Danh từ không được thêm “s”

+ Chỉ dùng được dạng này khi mệnh để tính từ có số đếm

+ Các cụm như tuổi thì sẽ viết lại cả 3 từ và gạch nối giữa chúng (two years old à two-year-old)

Ex: I have a car which has four seats => I have a four-seat car. I had a holiday which lasted two days => I had a two-day holiday.

Một số điều cần lưu ý về cách dùng mệnh đề quan hệ rút gọn trong riếng anh
1. Các đại từ quan hệ có chức năng tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định đều có thể lược bỏ.
VD: Do you know the boy (whom) we met yesterday? (Bạn có biết chàng trai mà chúng ta gặp hôm qua không?)

That’s the house (which) I have bought. (Đó là ngôi nhà tôi đã mua)

-Tuy nhiên các đại từ quan hệ có chức năng tân ngữ trong mệnh đề quan hệ không xác định không thể lược bỏ.

VD: Mr Tom, whom I spoke on the phone to , is very interested in our plan. (Ông Tom, người mà chúng ta nói chuyện điện thoại với, rất hứng thú với kế hoạch của chúng ta)

2. Khi danh từ được nói đến là tân ngữ của giới từ, ta có thể đưa giới từ đó đứng trước đại từ quan hệ. Trường hợp này chỉ được dùng Whom và Which

VD: Miss Brown, with whom we studied last year, is a very nice teacher. (Cô Brown, người mà chúng ta học cùng năm ngoái, là một giáo viên rất tốt)

Mr. Cater, to whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan. (Ông Cater, người mà tôi nói chuyện điện thoại với tối qua, rất hứng thú với kế hoạch của chúng ta)

Fortunately we had a map, without which we would have got lost. (May mắn thay chúng ta có một cái bản đồ, nếu không có nó chúng ta sẽ bị lạc)

3. Chú ý cách dùng của các cấu trúc mở đầu cho mệnh đề quan hệ: all, most, none, neither, any, either, some, (a)few, both, half, each, one, two, several, many, much, + of which/whom
VD: Daisy has three brothers, all of whom are teachers. (Daisy có 3 người anh trai, cả 3 đều là giáo viên)

I tried on three pairs of shoes, none of which fitted me. (Tôi đã thử 3 đôi giày, không có đôi nào vừa với tôi)

He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer. (Anh ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, hầu hết tôi không thể trả lời)

Two boys, neither of whom I had seen before, came into my class. (Hai chàng trai, không ai trong số họ tôi từng gặp trước đó, đi vào lớp của tôi)

They have got two cars, one of which they seldom use. (Họ có hai chiếc xe, một trong số chúng họ ít khi sử dụng)

There were a lot of people at the meeting, few of whom I had met before. (Có rất nhiều người ở cuộc họp, ít người trong số họ tôi đã từng gặp trước đó)

4. Các trường hợp sau đây thường phải dùng ‘that’
 • Khi cụm từ đứng trước vừa là danh từ chỉ người và vật
VD: He told me about the places and people that he had seen in London (Anh ấy đã nói với tôi về các địa điểm anh ấy đã đi và những người anh ấy đã gặp ở London)

 • Sau các tính từ so sánh hơn nhất, first và last
VD: This is the most interesting film that I’ve ever seen. (Đây là bộ phim thú vị nhất mà tôi từng xem)

Moscow is the finest city that she’s ever visited. (Moscow là thành phố đẹp nhất mà cô ấy từng đến du lịch)

That is the last letter that he wrote. (Đây là bức thư cuối cùng anh ấy viết)

She was the first person that broke the silence. (Cô ấy là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng)

 • Sau các từ all, only (duy nhất) và very (chính là)
VD: All that he can say is this. (Tất cả những gì anh ấy nói là đây)

I bought the only book that they had. (Tôi chỉ mua quyển sách mà họ có)

You’re the very man that I would like to see. (Bạn là người đàn ông tôi rất muốn gặp)

 • Sau các đại từ bất định
VD: He never says anything that is worth listening to. (Anh ấy chưa bao giờ nói bất cứ thứ gì đáng để nghe)

I’ll tell you something that is very interesting (Tôi sẽ nói với bạn vài điều rất thú vị)

Hướng dẫn cách làm bài tập mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng anh
Khi học thì ta học từ dễ đến khó nhưng khi làm bài thì ngược lại phải suy luận từ khó đến dễ.

Bước 1: Tìm xem mệnh đề tính từ nằm chổ nào Bước này cũng dễ vì mệnh đề tính từ thường bắt đầu bằng WHO,WHICH,THAT…

Bước 2 : Bước này chủ yếu là giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, tuy nhiên cách suy luận cũng phải theo thứ tự nếu không sẽ làm sai.

VD: This is the first man who was arrested by police yesterday. (Đây là người đàn ông đầu tiên bị cảnh sát bắt ngày hôm qua)

Mới nhìn ta thấy đây là câu bị động ,nếu vội vàng thì sẽ dễ dàng biến nó thành : This is the first man arrested by police yesterday => sai

Nhưng đáp án đúng phải là : This is the first man to be arrested by police yesterday => đúng

Các bạn hãy lần lượt làm theo các bước sau:

1. Nhìn xem mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không ? Nếu có áp dụng công thức ở mục 4 .

2. Nếu không có công thức đó thì xem tiếp trước who which… có các dấu hiệu first ,only…v..v không ,nếu có thì áp dụng công thức ở mục 3 (to V-inf), lưu ý thêm xem 2 chủ từ có khác nhau không ( để dùng for sb )

3 .Nếu không có 2 trường hợp trên mới xét xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng V-ing hay V-ed

Lưu ý:

-Chỉ có hai đại từ quan hệ là whom và which thường có giới từ đi kèm và giới từ có thể đứng trước các đại từ quan hệ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.

VD 1: The man about whom you are talking is my brother. The man (whom) you are talking about is my brother. (Người đàn ông mà bạn nói về là anh của tôi)

VD 2: The picture at which you are looking is very expensive. The picture ( which) you are looking at is very expensive. (Bức tranh bạn đang xem rất đắt)

-Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whom và which trong mệnh đề quan hệ xác định.

-Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta không thể bỏ đại từ quan hệ và không thể dùng that thay cho whom và which
 

Attachments

 • upload_2017-5-14_17-56-26.png
  upload_2017-5-14_17-56-26.png
  114 KB · Đọc: 122
Last edited by a moderator:
Top Bottom