Sử 9 Mặt trận Việt Minh

Hanhan_2007

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười hai 2021
43
94
41
17
Bình Định

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
759
166
17
Lào Cai
Lào Cai
*Sự hình thành của Mặt trận Việt Minh

Đến năm 1941, Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba, sau khi chiếm phần lớn châu Âu, phát xít Đức chuẩn bị tiến công Liên Xô. Nhật mở rộng xâm lược Trung Quốc, chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương.
Lúc này, Nhật đã nhảy vào Đông Dương.
Khi Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn từng bước để biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của chúng.

- Nhân dân Đông Dương phải chịu hai tầng áp bức bóc lột của Pháp - Nhật mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với đế quốc, phát xít Pháp - Nhật phát triển gay gắt, vận mệnh dân tộc Đông Dương nguy vong hơn bao giờ hết.

Nhân dân Đông Dương ngày càng cách mạng hóa, nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940), Nam Kì (11/1940), cuộc binh biến Đỗ Lương (1/1941).

- Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc(Hồ Chí Minh) về nước và triệu tập Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8, họp từ ngày 10 đến 19/5/1941 tại Pác Bó ( Cao Bằng) chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. Và chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết hết thảy các lực lượng yêu nước đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.


* Vai trò của Mặt trận Việt Minh:


- Đã tập hợp đông đảo quần chúng hình thành nên lực lượng chính trị đông đảo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phân hóa và cô lập kẻ thù.

- Trên cơ sở phát triển, các đoàn thể cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh, lực lượng vũ trang cách mạng hình thành và phát triển. Cùng với lực lượng quần chúng đông đảo, tạo nên sức mạnh tổng hợp nổi dậy giành chính quyền

- Là sáng tạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch( Một điển hình trong công tác Mặt trận của Đảng).

Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.

=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Hanhan_2007

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Đề: Trình bày sự thành lập và vai trò của mặt trận Việt Minh??
Giúp với, cảm ơn rắc tấc nhìu >3
Hanhan_2007Hoàn cảnh thành lập mặt trận Việt Minh:
- Tháng 6 - 1941, Đức tấn công Liên Xô, thế giới hình thành 2 trận tuyến, đó là: Phe Đồng Minh và Phe Phát xít.
- Tình hình trong nước lúc bây giờ cũng có có nhiều biến chuyển: Đầu năm 1941 Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng trong nước, triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19 - 5 - 1941.
+ Hội nghị khẳng định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc.
+Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.
+ Hội nghị chỉ rõ sau khi đánh đuổi đến quốc Pháp – Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
+ Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội Cứu quốc và giúp đỡ việc thành lập Mặt trận ở các nước Lào, Campuchia.
+ Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa: đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.
- Ngày 19/4/1941, mặt trận Việt Minh ra đời.
Vai trò của Mặt trận Việt Minh:
- Tập hợp đông đảo quần chúng hình thành nên lực lượng chính trị đông đảo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phân hóa và cô lập kẻ thù.
- Lực lượng vũ trang cách mạng hình thành và phát triển; cùng với lực lượng quần chúng đông đảo, tạo nên sức mạnh tổng hợp nổi dậy giành chính quyền
- Là sáng tạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch( Một điển hình trong công tác Mặt trận của Đảng).

Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.

=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí
 
  • Love
Reactions: Hanhan_2007
Top Bottom