Luyện Từ Và Câu

P

p3b3o_091098

Phương thức ẩn dụ:

Là phương thức lấy tên gọi A của sự vật a để gọi tên các sự vật b,c,d vì giữa a,b,c,d có điểm giống nhau. Hay nói cách khác, ẩn dụ là phương thức chuyển nghĩa dựa vào quy luật liên tưởng tương đồng.

. Phương thức hoán dụ:

Là phương thức lấy tên gọi A của sự vật a để gọi tên cho sự vật b,c,d vì giữa a,b,c,d tuy không giống nhau nhưng có một quan hệ gần nhau gần nhau nào đó về không gian hay thời gian. Hoán dụ là phương thức chuyển nghĩa dựa vào quy luật liên tưởng tiếp cận.

Nhân hoá khiến sự vật hiện tượng trở nên có hồn hơn, gắn bó gần gũi với con người hơn

So sánh:là mang vật – sự vật – hiện tượng… này để so sánh (đặt ngang) với vật kia. Thường là đi kém với : như, là..
 
H

huongmot

So sánh: ví vật này với 1 vật khác có nét tương đồng bằng các từ ngữ so sánh và phương tiên so sánh
Ẩn dụ: gọi tên sự vật, sự việc này bằng tên sự vật, sự việc khác có nét tương đồng
Hoán dụ: gọi tên sự vật, sự việc này bằng tên sự vật, sự việc khác có quan hệ gần gũi
Nhân hoá: dùng những từ ngữ vốn dùng để miêu tả hoạt động, hình dáng,... để miêu tả sự vật hiện tượng
 
Top Bottom