Ngoại ngữ Luyện tập phrasal verbs.

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Answer check nào mn!

 • The bank decided to _write____ off his debt due to his poor situation.(hủy bỏ một khoản nợ)
 • I _went___ off to get some food.( rời đi để làm gì đó)
 • It took him two hours to _finish___off the assignment.(hoàn thành phần cuối của cái gì đó)
 • It was so scary. The dog kept _running____ after me.(đuổi theo để bắt ai)
 • I can’t even _make____ out what happened.(hiểu cái gì-thường dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi)
 

Lolita_(✿˵◕ ɜ◕˵)

Học sinh
Thành viên
25 Tháng ba 2022
64
1
61
46
Hà Nội
Answer check nào mn!

 • The bank decided to _write____ off his debt due to his poor situation.(hủy bỏ một khoản nợ)
 • I _went___ off to get some food.( rời đi để làm gì đó)
 • It took him two hours to _finish___off the assignment.(hoàn thành phần cuối của cái gì đó)
 • It was so scary. The dog kept _running____ after me.(đuổi theo để bắt ai)
 • I can’t even _make____ out what happened.(hiểu cái gì-thường dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi)
Trần Ngọc ftuCâu 1 có thể dùng pay off không ạ? Pay off và write off khác nhau như thế nào ạ?
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Bài tập ngày 14/9/2022
1. Byron De La Beckwith ……… having murdered the civil rights leader Medgar Evers for 30 years, but in 1994, a new trial finally convicted him of the crime.
A. watched out for B. kept out of C. got away with D. lived up to
2. Rebecca _________ on our conversation to tell us that James had just been rushed to hospital.
A. faced up B. broke up C. cut in D. got ahead
3. Tom’s second child has just had a dentist _______his decayed tooth.
A.take out B.give up C.turn out D. come up
4. It's a shame they didn't pick you up, but it doesn't _______ out the possibility that you might get a job in a different department.
A.strike B.cancel C.draw D.rule
5. Don’t let time go ______ without doing anything about the situation.
A. out B. by C. off D. over
 
Last edited:

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Answer:
1. Byron De La Beckwith ……… having murdered the civil rights leader Medgar Evers for 30 years, but in 1994, a new trial finally convicted him of the crime.
A. watched out for B. kept out of C. got away with D. lived up to
get away with: bỏ trốn, thoát tội
Dịch:
Byron de la Beckwith đã thoát tội khỏi việc giết chết nhà lãnh đạo dân quyền Medgar Evers trong 30 năm, nhưng vào năm 1994, một phiên tòa mới cuối cùng đã kết án anh ta về tội ác.
2. Rebecca _________ on our conversation to tell us that James had just been rushed to hospital.
A. faced up B. broke up C. cut in D. got ahead
Cut in: cắt ngang cuộc hội thoại
Dịch: Rebecca cắt ngang cuộc hội thoại để báo cho chúng tôi James đã được chuyển cấp cứu.
3. Tom’s second child has just had a dentist _______his decayed tooth.
A.take out B.give up C.turn out D. come up
take out: nhổ (răng); loại bỏ một bộ phận của cơ thể
Dịch: Đứa con thứ hai của Tom mới vừa được bác sĩ nhổ cái răng sâu cho.
4. It's a shame they didn't pick you up, but it doesn't _______ out the possibility that you might get a job in a different department.
A.strike B.cancel C.draw D.rule
rule out: loại trừ --> rule out the possibility loại trừ khả năng
Dịch: Thật đáng tiếng họ đã không chọn bạn nhưng cũng không loại trừ khả năng rang bạn có thể nhân côn việc ở bộ phân khác.
5. Don’t let time go ______ without doing anything about the situation.
A. out B. by C. off D. over
Giải thích: go by (phrV): (thời gian) trôi qua
Dịch : Đừng để thời gian trôi qua mà không làm bất cứ điều gì về tình hình này.
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Bài tập ngày 29/9/2022
1. It’s hard work looking_______three children all day.
A.after B. to C. up D. through
2. Byron De La Beckwith ……… having murdered the civil rights leader Medgar Evers for 30 years, but in 1994, a new trial finally convicted him of the crime.
A. watched out for B. kept out of C. got away with D. lived up to
3. She wouldn't buy any more new clothes until hers_____.
A. go out B. let out C. take out D. wear out
4. From time to time he …………………himself to a weekend in a five-star hotel.
A. craves B. indulges C. treats D. benefits
5. The government is aiming _________ 50% reduction in unemployment.
A. to B. at C. on D. for
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Answer
1. It’s hard work looking_______three children all day.
A.after B. to C. up D. through
look after: chăm sóc
2. Byron De La Beckwith ……… having murdered the civil rights leader Medgar Evers for 30 years, but in 1994, a new trial finally convicted him of the crime.
A. watched out for B. kept out of C. got away with D. lived up to
get away with doing: trốn tội (làm cái gì đó sai và không bị phạt)
3. She wouldn't buy any more new clothes until hers_____.
A. go out B. let out C. take out D. wear out
(clothes) wear out: (quần áo) sờn, cũ

4. From time to time he …………………himself with some expensive shopping.
A. craves B. indulges C. treats D. benefits
indulge one's self with sth: chiều theo bảo thân làm cái gì đó
5. The government is aiming _________ 50% reduction in unemployment.
A. to B. at C. on D. for
aim for sth: đặt mục tiêu gì cố gắng để đạt được
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Bài tập ngày 1/10/2022
1. He kept his marriage for years, but eventually the truth ________.
A. came out B. went out C. came through D. fell out
2. Eventually the list of candidates for the job was ______ down to three.
A. narrowed B. lowered C. would D. dropped
3. He’s a tough politician- he knows how to ______ the storm.
A. run down B. keep up C. push back D. ride out
4. The ______ of the family following the divorce was a great shock to the children.
A. break-down B. break-in C. break-up D. break-out
5. Giving up smoking is just one of the ways to ..................... heart disease.
A. push off B. put off C. ward off D. throw off
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Answer:
1. He kept his marriage for years, but eventually the truth ________.
A. came out B. went out C. came through D. fell out
(the news, the truth,..)come out: lộ ra
2. Eventually the list of candidates for the job was ______ down to three.
A. narrowed B. lowered C. would D. dropped
narrow down: giảm số khả năng/lựa chọn
3. He’s a tough politician- he knows how to ______ the storm.
A. run down B. keep up C. push back D. ride out
ride out the storm:vượt qua hoàn cảnh khó khăn

4. The ______ of the family following the divorce was a great shock to the children.
A. break-down B. break-in C. break-up D. break-out
break-up: sự tan vỡ( của các mối quan hệ), chia tay
5. Giving up smoking is just one of the ways to ..................... heart disease.
A. push off B. put off C. ward off D. throw off
ward off: phòng ngừa
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An

Bài tập ngày 5/10/2022​

Chọn đáp án đồng nghĩa với từ được gạch chân:
1. If you don’t pay your rent, your landlord is going to kick you out!
A. Lend you some money B. play football with you
C. Give you a kick D. force you to leave
2. Yesterday I ran into Sam at the grocery store. I had not seen him for years.
A. Met B. visited C. said goodbye to D. made friends with
3. Let’s go over that report again before we submit it.
A. Dictate B. print C. read carefully D. type
4. I will not stand for your bad attitude any longer.
A. Like B. tolerate C. mean D. care
5. Shy people often find it difficult to participate in group discussions.
A. Take place in B. take part in C. get on with D. get in touch with

Các bạn tân sinh viên đừng quên có hẹn với HMF vào ngày 16/10/2022 ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhé!!

Đăng ký ngay tại đây: https://chaotansinhvien2022.hocmai.vn/

1664890614799.png
 
Last edited:

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng

Bài tập ngày 5/10/2022​

Chọn đáp án đồng nghĩa với từ được gạch chân:
1. If you don’t pay your rent, your landlord is going to kick you out!
A. Lend you some money B. play football with you
C. Give you a kick D. force you to leave
2. Yesterday I ran into Sam at the grocery store. I had not seen him for years.
A. Met B. visited C. said goodbye to D. made friends with
3. Let’s go over that report again before we submit it.
A. C B. print C. read carefully D. type
4. I will not stand for your bad attitude any longer.
A. Like B. tolerate C. mean D. care
5. Shy people often find it difficult to participate in group discussions.
A. Take place in B. take part in C. get on with D. get in touch with

Các bạn tân sinh viên đừng quên có hẹn với HMF vào ngày 16/10/2022 ở Văn Miếu Quốc Tử Giám nhé!!

Đăng ký ngay tại đây: https://chaotansinhvien2022.hocmai.vn/

View attachment 219283
Tannie09031D 2 A 3C 4B 5B
 
 • Wow
Reactions: Tannie0903

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Answer:
1. If you don’t pay your rent, your landlord is going to kick you out!
A. Lend you some money B. play football with you
C. Give you a kick D. force you to leave (đuổi bạn đi)
2. Yesterday I ran into Sam at the grocery store. I had not seen him for years.
A. Met by chance(tình cờ gặp) B. visited C. said goodbye to D. made friends with
3. Let’s go over that report again before we submit it.
A. Dictate B. print C. read carefully(đọc cẩn thận) D. type
4. I will not stand for your bad attitude any longer.
A. Like B. tolerate(chịu đựng, cho phép điều gì xảy ra) C. mean D. care
5. Shy people often find it difficult to participate in group discussions.
A. Take place in B. take part in( tham gia) C. get on with D. get in touch with
 

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An

Bài tập ngày 7/10/2022​

1. In the early years of the 20th century, several rebellions______in the northern parts of the country.
A. turned out B. rose up C. broke out D. came up
2. Lucy was late for school this morning because the alarm didn’t .......as usual.
A. ring off B. get off C. go off D. take off
3.“Sorry for being late. I was ....... in the traffic for more than an hour.”
A. carried on B. held up C. put off D. taken after
4.I _________ to see Chris on my way home.
A. dropped back B. dropped in C. dropped out D. dropped off
5. Archaeologists think that massive floods could have _________ the dinosaurs.
A. wiped out B. laid off C. put aside D. taken down
@minhtam8a2@gmail.com thử sức nào em oiii
 
Last edited:

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,176
181
20
Nghệ An
Answer:
1. In the early years of the 20th century, several rebellions______in the northern parts of the country.
A. turned out B. rose up C. broke out D. came up
break out: bùng nổ, nổ ra
2. Lucy was late for school this morning because the alarm didn’t .......as usual.
A. ring off B. get off C. go off D. take off
go off: reng lên(đồng hồ báo thức)
3.“Sorry for being late. I was ....... in the traffic for more than an hour.”
A. carried on B. held up C. put off D. taken after
hold up: làm trì hoãn
4.I _________ to see Chris on my way home.
A. dropped back B. dropped in C. dropped out D. dropped off
drop in: ghé thăm(informal visit)
5. Archaeologists think that massive floods could have _________ the dinosaurs.
A. wiped out B. laid off C. put aside D. taken down
wipe out: làm tuyệt chủng/ dời đi hoàn toàn
 
Top Bottom