English Lớp luyện thi vào lớp 10

Dương Hà Bảo Ngọc

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
382
337
76
22
TP Hồ Chí Minh
Cheonan Girls' High School
la
Lesson 1 : TENSES

Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập các thì và vận dụng làm bài tập nhé !
Bài hôm nay : Hiện tại đơn,hiện tại tiếp diễn , hiện tại hoàn thành,quá khứ đơn,quá khứ tiếp diễn
Tụi em học lí thuyết rồi làm bài tập áp dụng của mỗi thì nhé,trước tối thứ 7 a chấm điểm nhé !

I- HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT )
1) Cách thành lập


- Câu khẳng định
S + V(s/es) + O
S + am/is/are + O

- Câu phủ định
S + do/does + not + V- inf + O
S + am/is/are + not + O

- Câu hỏi
Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + O?

2) Cách dùng :

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả

2.1 Một thói quen, một việc hay làm, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên, trong câu thường sử dụng các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, never, day by day, every day/week/month …

Ex: Mary often gets up early in the morning.

2.2 Một sự thật lúc nào cũng đúng, một chân lí.

Ex: The sun rises in the east and sets in the west.

2.3 Một hành động trong tương lai được căn cứ vào chương trình, kế hoạch Ex: The last train leaves at 4.45.

3) Chú ý: Khi chủ ngữ là một danh từ số ít ( ngôi thứ 3 số ít) động từ thường trong câu khẳng định được chia bằng cách thêm “s” hoặc “ es” vào sau động từ ấy.

- Hầu hết ta chỉ việc thêm “ s” : sends, invites, knows, reads, writes…

- Thêm “ es” sau một số động từ có tận cùng là: o, x, s, z, sh, ch.

Ex: go – goes, do – does, kiss – kisses, finish – finishes, watch – watches…

- Những động từ có tận cùng là « y » và đi trước nó là một phụ âm ta phải đổi y-i+es :

Ex: carry – carries, copy – copies, study – studies nhưng say – says, play – plays

4) Qui tắc phát âm đuôi “ s” đi sau động từ - áp dụng cho cả trường hợp của danh từ.

- “s” được phát âm là /s/ khi động từ hoặc danh từ đó có tận cùng là các đuôi hoặc phát âm là: “ t, p, k, f, gh, ph –f ” . Ex: gets, stops, makes, cooks, laughs

- “s” được phát âm là /z/ khi nó đứng sau các phụ âm và nguyên âm còn lại trừ các trường hợp ở trên:

Ex: describes, spends, lives, agrees, tries, stays, cries…

- Đuôi “ es” đi sau các động từ hoặc danh từ có tận cùng là: x, s, z, ch, sh sẽ được phát âm là /iz/

Ex: watches, washes, kisses, finishes
Bài tập áp dụng :
1. I rarely ( go)…………..out in the evening, but Mary often ( go)………………out with her friends in the evening.

2. My young brother never ( play)……………….……tennis, but he usually ( watch)…………..……....it on TV.

3. You ( like ) her?- ........................................................? – No, I don’t.

4. It ( often/not/rain)…………………………………….in the dry-season.

5. The sun (rise)……………..in the East and ( set)……………….in the West.

6. The water ( boil)………………………at 100 C.

7. Lan ( brush) ……………………her teeth four times aday so they ( be)…………….very white and beautiful.

8. Susan usually ( get)……………up early in the morrning. She often ( have)……………. breakfast at 6.30 and her work ( start) ……………………at 7.00 and (finish)………………….….at 11.30 a.m.

9. Minh (try/always)……………………………. to finish his homework before going out with his friends.

10. She (usually/not/ finish)…………………………. her homework before going to play tennis.

II- HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ( PRESENT CONTINUOUS )
1) Cách thành lập:


- Câu khẳng định S + am/is/are + V-ing + O

- Câu phủ định S + am/is/are + not + V-ing + O

- Câu hỏi Am/Is/Are + S + V-ing + O?

2) Cách dùng : Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả:

2.1 Một hành động đang diễn ra ở hiện tại ( trong lúc nói) ; sau câu mệnh lệnh, đề nghị. Trong câu thường dùng các trạng từ như: now, right now, at the moment, at present, …

+ When + S + HTĐ, S + HTTD + While + S + HTTD, S + HTTD

+ Look ! , Listen !, Be quite!, …

Ex: What are you doing at the moment? - I’m writing a letter.

Be quiet! My mother is sleeping.

2.2 Một hành động đã lên kế hoạch thực hiện trong tương lai

Ex: What are you doing tonight? - I am going to the cinema with my father.

2.3Một hành động nhất thời không kéo dài lâu, thường dùng với: today, this week, this month, these days, …

Ex: What is your daughter doing these day - She is studying English at the foreign language center.

3) Những động từ không dùng với thì HTTD:

3.1 Động từ chỉ giác quan: hear, see, smell, taste

3.2 Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, like, dislike, want, wish

3.3 Động từ chỉ trạng thái, sở hữu: look, seem, appear, have, own, belong to, need,

3.4 Động từ chỉ đồng ý, hiểu biết: agree, understand, remember, know, …

4) Cách thêm đuôi “ ing” sau động từ:

- Tận cùng là “ e ” bỏ “e” + ing: Come – coming; write – writing; …

- Động từ một âm tiết, tân cùng là phụ âm và trước nó là một nguyên âm ta phải gấp đôi phụ âm sau đó + ing,

( một số động từ hai âm tiết mà trọng âm rơi vào âm thứ hai cũng vậy): sit – sitting; cut – cutting; swim – swimming;… begin – beginning,… nhưng: grow – growing; fix – fixing;…
Bài tập áp dụng
1. My son ( play)………………………games with his sister on computer, now.

2. The children ( not/sleep)……………………………..in the bedroom at present. They

(watch)………………………TV in the next room.

3. While we ( repair)…………………….. the broken – tables, Long ( read )………………. books in the library.

4. Where is Tom? – He ( sit )……………………………on the chair under the trees overthere.

5. look! The girl ( dance )…………………….and the man ( sing )………………………. Very beautifully.

6. What she ( do ) now? …………………………………………………………………..

- She ( teach ) ………………………………the disabled children how to read and write.

7. What you ( do) now?................................................................?- We ( clean) ………………………the floor.

8. When he ( come)……………….to visit my family, I ( write)……………………a letter for my old classmate.

9. They ( have) …………………………..lunch at a greatest restaurant in Neo town, now.

10. This morning ( be )………………….really wonderful. The Sun ( shine)………………... The birds ( sing)…………………beautifully. I (go)…............................to the shop to buy some flowers to present for my closest friend.

III- THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT ):

1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định S + have/has+ V3/ed + O

- Câu phủ định S + have/has + not + V3/ed + O

- Câu hỏi Have/Has + S + V3/ed + O ?

2) Cách dùng :Thì HTHT dùng để diễn tảû:

2.1 Một hành động sảy ra trong quá khứ nhưng không xác định rõ thời điểm.

Ex: Have you had breakfast? – No, I haven’t.

2.2 Một hành động sảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, một hành động bắt đầu trong quá khứ và dừng lại tại lúc nói.

Ex: My friend Nam has lived in HCMC since 1998.

2.3 Một hành động vừa mới sảy ra.

Ex: I have just finished my homework.

2.4 Trong cấu trúc:

Be + the first/second… time + S + have/has + V3/ed

Be + the SS nhất + N + S + have/has + V3/ed

Ex: This is the first time I have been to Paris.

She is the most honest person I have ever met.

3) Các trạng từ thường dùng với thì HTHT:

Just , recently/lately, ever, never, yet, already, several times, since + mốc thời gian/ clause( QKĐ), for + khoảng thời gian, for a long time/for ages, so far, until now/up to now/up to the present; during the last few days/weeks/months/years; all this week/month/year, ….
Bài tập áp dụng

1. I ( not/see)………………………..her since 2002, but I often ( write )……………… to her every weekend.

2. She ( finish) ………………………her report since Monday.

3. It ( not/rain)……………………….here for a long times.

4. They ( not/ go)………………………..to the movies together for ages.

5. Sorry! I (not/ write)……………………..to you for a long times.

6. My mother ( watch )……………………….that film three times,

7. How long have you ( learn )…………………English?

8. This is the worst restaurant they ( eat/ever)………………………

9. That is the first time he ( meet)…………………a beautiful girl such her.

10. He ( work)…………………in this company since he ( leave)……………….high school.

IV- THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN ( SIMPLE PAST )

1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định

S + V2/ed + O

S + was/were + O

- Câu phủ định

S + did + not + V- inf + O

S + was/were + not + O

- Câu hỏi

Did + S + V- inf + O?

Was/Were + S + O?

2) Cách dùng :

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ với thời gian xác định rõ. Các trạng từ thường được dùng: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990

- Hành động xen vào của thì QKTD: When + S + V( QKĐ), S + V ( QKTD).

- Hành động sảy ra sau của một hành đông khác ở thì QKHT: S + V( QKĐ), S + V ( QKHT).

Ex: - He was a doctor in this hospital from 1997 to 2005.

- They finished the work two hours ago.

- He bought this villa last month.

3) Cách thêm đuôi “ ed” trong các động từ có qui tắc.

- Động từ tận cùng đã là “e + d”: hope – hoped, arrive – arrived,…

- Động từ tận cùng là “ y” thì “đổi y thành i + ed”: carry – carried,………….

- Động từ một âm tiết tận cùng là một phụ âm và trước nó là một nguyên âm ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed: stop – stopped, beg – begged,…

4) Cách phát âm đuôi “ ed”:

- /id/: Khi tận cùng của động từ có chứa “ t, d”: want – wanted, decide – decided,…

- /t/ : Khi động từ có tận cùng là: “ k, p, s, gh, ch, sh, f, ce ”: look – looked, stop – stopped,…

- /d/ : Tận cùng là các nguyên âm và phụ âm còn lại trừ hai trường hợp trên: arrive – arrived,…
Bài tập áp dụng
 1. When I (meet)................... Jane last year, she (be) a student.
 2. They (get).................... married when they (be) in Chicago.
 3. Teacher (recommend)................... that we always do our homework.
 4. Who (write)............... the song ‘How can I live without you’?
 5. She (have)................... a fight with her boyfriend last week.
 6. He (study).................... Spanish when he was at University.
 7. My father (forgot)................... his camera in the company yesterday.
 8. The thieves (steal)..................... the painting in 1998.
 9. Last week, my uncle (drive) ....................me to the school by his new car.
 10. She (not/take)............................. part in the contest three years ago
V- THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS )

1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định S + was/were + V-ing + O

- Câu phủ định S + was/were + not + V-ing + O

- Câu hỏi Was/Were + S + V-ing + O?

2) Cách dùng : Thì QKTD dùng để diễn tả:

2.1 Một hành động sảy ra ( và kéo dài) vào một thời điểm hoặc một thời gian trong quá khứ.

Ex: - She was studying her lesson at 7 last night.

- What were you doing from 3pm to 6pm yesterday?

- I was practising English at that time yesterday.

2.2 Một hành động đang xảy ra (V-ing) ở quá khứ thì có một hành động khác xen vào( V2/ed).

Ex: - He was sleeping when I came.

- While my mother was cooking dinner, the phone rang.

2.3 Hai hành động diễn ra song song trong cùng một lúc trong quá khứ

Ex: While I was doing my homework, my younger brother was playing video games.
Bài tập áp dụng :
1. At this time last year, they (build)................ this house.

2. I (drive)............ my car very fast when you called me.

3. I (chat).............. with my friends while my teacher (teach)........... the lesson yesterday.

4. My father (watch) ...............TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare)............... for my son’s birthday party.

6. What you (do).................. at 8 pm yesterday?

7. Where you (go)............... when I saw you last weekend?

8. They (not go).............. to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do)............. the housework when my father came home.

10. My sister (read).............. books while my brother (play)....................football yesterday afternoon.


1. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi
làm hết bài tập hả ah
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
Ai làm bài sớm nhất anh dắt đi nhậu nhé

1. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi
 

Anhnguyen2572003

Banned
Banned
25 Tháng chín 2017
299
398
74
20
Phú Thọ
THCS Thanh Thủy
Ai làm bài sớm nhất anh dắt đi nhậu nhé

1. Nguyễn Phương Hạnh ( Vĩnh Phúc ) @Hạnh Hạnh Alison
2. Đỗ Thuỳ Linh ( Nam Định ) @Một Nửa Của Sự Thật
3. Nguyễn Trần Thành Đạt ( Lâm Đồng ) @Ngọc Đạt
4. Lưu Thị Thanh Trúc ( Hà Nội ) @Nữ Thần Mặt Trăng
5. Nguyễn Như Nam ( Nghệ An ) @ngocsangnam12
6. Nguyễn Tấn Sương ( Phú Yên ) @suongpro2k3
7. Đặng Phương Thanh ( Hà Nội ) @bonechimte@gmail.com ( new )
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh ( Phú Thọ ) @Anhnguyen2572003 2003 ( new)
9. Nguyễn Thị Thảo ( Nghệ An ) @Lý Dịch (new)
10. Dương Hà Bảo Ngọc ( HCM ) @Dương Hà Bảo Ngọc ( new )
11. Phạm Thị Bảo An ( Nghệ An ) @tiểu thiên sứ (new)
12. Mai Thị Phương Linh ( Hải Phòng ) @Nhọ cute ( new )
13. Trần Kim Thi (Đắk Lắk ) @Trần Kim Thi
em làm xong rồi nè
 

Anhnguyen2572003

Banned
Banned
25 Tháng chín 2017
299
398
74
20
Phú Thọ
THCS Thanh Thủy
I- HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT )
Bài tập áp dụng :
1. I rarely ( go)……go……..out in the evening, but Mary often ( go)……went…………out with her friends in the evening.

2. My young brother never ( play)……plays………….……tennis, but he usually ( watch)……watches……..……....it on TV.

3. You ( like ) her?- .........Do you like her..................? – No, I don’t.

4. It ( often/not/rain)…does not often rain………………….in the dry-season.

5. The sun (rise)…rises…………..in the East and ( set)……sets………….in the West.

6. The water ( boil)………boils………………at 100 C.

7. Lan ( brush) ………brushes……………her teeth four times aday so they ( be)…are………….very white and beautiful.

8. Susan usually ( get)…gets…………up early in the morrning. She often ( have)…has…………. breakfast at 6.30 and her work ( start) ……starts………………at 7.00 and (finish)…finishes……at 11.30 a.m.

9. Minh (try/always)……always tries………………………. to finish his homework before going out with his friends.

10. She (usually/not/ finish)………does not usually finishes…………………. her homework before going to play tennis.

II- HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ( PRESENT CONTINUOUS )
Bài tập áp dụng
1. My son ( play)……is playing…………………games with his sister on computer, now.

2. The children ( not/sleep)………are not sleeping……………………..in the bedroom at present. They

(watch)………are watching………………TV in the next room.

3. While we ( repair)……are repairing……………….. the broken – tables, Long ( read )……is reading…………. books in the library.

4. Where is Tom? – He ( sit )………is sitting……………………on the chair under the trees overthere.

5. look! The girl ( dance )……is dancing……………….and the man ( sing )…………is singing……………. Very beautifully.

6. What she ( do ) now? …………………is she doing………………………………………………..

- She ( teach ) …………is teaching……………………the disabled children how to read and write.

7. What you ( do) now?............are you doing....................................................?- We ( clean) ……are cleaning…………………the floor.

8. When he ( come)……is coming………….to visit my family, I ( write)……am writting………………a letter for my old classmate.

9. They ( have) ……………are having……………..lunch at a greatest restaurant in Neo town, now.

10. This morning ( be )…………is ……….really wonderful. The Sun ( shine)……is shining…………... The birds ( sing)……is singing……………beautifully. I (go)….......am going .....................to the shop to buy some flowers to present for my closest friend.

III- THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT ):


1. I ( not/see)…………have not seen……………..her since 2002, but I often ( write )……write………… to her every weekend.

2. She ( finish) ……has finished…………………her report since Monday.

3. It ( not/rain)………has not rained……………….here for a long times.

4. They ( not/ go)……………have not gone…………..to the movies together for ages.

5. Sorry! I (not/ write)………have not written……………..to you for a long times.

6. My mother ( watch )…………has watched…………….that film three times,

7. How long have you ( learn )………learnt…………English?

8. This is the worst restaurant they ( eat/ever)……have ever eatten…………………

9. That is the first time he ( meet)………has met…………a beautiful girl such her.

10. He ( work)…………has worked………in this company since he ( leave)…left…………….high school.

IV- THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN ( SIMPLE PAST )
Bài tập áp dụng
 1. When I (meet).........met.......... Jane last year, she (be) was a student.
 2. They (get)..........got.......... married when they (be)were in Chicago.
 3. Teacher (recommend).....recommended.............. that we always do our homework.
 4. Who (write).....wrote.......... the song ‘How can I live without you’?
 5. She (have)....had............... a fight with her boyfriend last week.
 6. He (study)...........studied......... Spanish when he was at University.
 7. My father (forgot)......forgot............. his camera in the company yesterday.
 8. The thieves (steal).......stole.............. the painting in 1998.
 9. Last week, my uncle (drive) ........drove............me to the school by his new car.
 10. She (not/take).........did not take.................. part in the contest three years ago
V- THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS )
Bài tập áp dụng :
1. At this time last year, they (build).......were building......... this house.

2. I (drive)......was driving...... my car very fast when you called me.

3. I (chat).....was chatting......... with my friends while my teacher (teach)....was teaching....... the lesson yesterday.

4. My father (watch) ......was watching.........TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare)....wasm preparing........... for my son’s birthday party.

6. What were you (do).........doing......... at 8 pm yesterday?

7. Where were you (go)......going......... when I saw you last weekend?

8. They (not go).....were not going......... to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do)...was not doing.......... the housework when my father came home.

10. My sister (read)......was reading........ books while my brother (play)......was playing..............football yesterday afternoon.
 

tienganh220403@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng hai 2016
363
320
121
20
Nghệ An
Bài tập áp dụng :
1. I rarely ( go) go out in the evening, but Mary often ( go) goes out with her friends in the evening.

2. My young brother never ( play) plays tennis, but he usually ( watch) watches it on TV.

3. You ( like ) her?- Do you like her? – No, I don’t.

4. It ( often/not/rain) doesn't often rain in the dry-season.

5. The sun (rise) rises in the East and ( set) sets in the West.

6. The water ( boil) boils at 100 C.

7. Lan ( brush) brushes her teeth four times aday so they ( be) are very white and beautiful.

8. Susan usually ( get) gets up early in the morrning. She often ( have) has breakfast at 6.30 and her work ( start) starts at 7.00 and (finish) finishes at 11.30 a.m.

9. Minh (try/always) always tries to finish his homework before going out with his friends.

10. She (usually/not/ finish) doesn't usually finish her homework before going to play tennis.
Bài tập áp dụng
1. My son ( play) is playing games with his sister on computer, now.

2. The children ( not/sleep) aren't sleeping in the bedroom at present. They

(watch) are watching TV in the next room.

3. While we ( repair) are repairing the broken – tables, Long ( read ) is reading books in the library.

4. Where is Tom? – He ( sit ) is sitting on the chair under the trees overthere.

5. look! The girl ( dance ) is dancing and the man ( sing ) is singing Very beautifully.

6. What she ( do ) now? What is she doing now?

- She ( teach ) is teaching the disabled children how to read and write.

7. What you ( do) now? What are you doing now?- We ( clean) are cleaning the floor.

8. When he ( come)is coming to visit my family, I ( write) am writing a letter for my old classmate.

9. They ( have) are having lunch at a greatest restaurant in Neo town, now.

10. This morning ( be ) is really wonderful. The Sun ( shine) is shining The birds ( sing) is singing beautifully. I (go) am going to the shop to buy some flowers to present for my closest friend.
Bài tập áp dụng
1. I ( not/see) haven't seen her since 2002, but I often ( write ) write to her every weekend.

2. She ( finish) has finished her report since Monday.

3. It ( not/rain) hasn't rained here for a long times.

4. They ( not/ go) haven't gone to the movies together for ages.

5. Sorry! I (not/ write) haven't written to you for a long times.

6. My mother ( watch ) has watched that film three times,

7. How long have you ( learn ) learnt English?

8. This is the worst restaurant they ( eat/ever) have ever eaten

9. That is the first time he ( meet) has met a beautiful girl such her.

10. He ( work) has worked in this company since he ( leave) left high school.
Bài tập áp dụng
1. When I (meet) met Jane last year, she (be) was a student.
2. They (get) got married when they (be) were in Chicago.
3. Teacher (recommend) recommended that we always do our homework.
4. Who (write) did write the song ‘How can I live without you’?
5. She (have) had a fight with her boyfriend last week.
6. He (study) studied Spanish when he was at University.
7. My father (forgot) forgot his camera in the company yesterday.
8. The thieves (steal) stole the painting in 1998.
9. Last week, my uncle (drive) drove me to the school by his new car.
10. She (not/take) didn't take part in the contest three years ago.
Bài tập áp dụng :
1. At this time last year, they (build) were building this house.

2. I (drive) was driving my car very fast when you called me.

3. I (chat) was chatting with my friends while my teacher (teach) was teaching the lesson yesterday.

4. My father (watch) was watching TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) was preparing for my son’s birthday party.

6. What were you (do)doing at 8 pm yesterday?

7. Where were you (go) going when I saw you last weekend?

8. They (not go) weren't going to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) wasn't doing the housework when my father came home.

10. My sister (read) was reading books while my brother (play) was playing football yesterday afternoon.
 

ngocsangnam12

Học sinh gương mẫu
Thành viên
5 Tháng chín 2014
3,681
186
301
Nghệ An
I- Hiện tại đơn (Simple tense)
Bài tập áp dụng :
1. I rarely ( go)……go……..out in the evening, but Mary often ( go)………goes………out with her friends in the evening.

2. My young brother never ( play)…………plays…….……tennis, but he usually ( watch)…………watches..……....it on TV.

3. You ( like ) her?- ...........................Do you like her.............................? – No, I don’t.

4. It ( often/not/rain)…………………doesn't often rain………………….in the dry-season.

5. The sun (rise)………rises……..in the East and ( set)………sets……….in the West.

6. The water ( boil)……………boils…………at 100 C.

7. Lan ( brush) …………brushes…………her teeth four times aday so they ( be)………are…….very white and beautiful.

8. Susan usually ( get)………gets……up early in the morrning. She often ( have)………has……. breakfast at 6.30 and her work ( start) …………starts…………at 7.00 and (finish)……………finishes…….….at 11.30 a.m.

9. Minh (try/always)………………always tries……………. to finish his homework before going out with his friends.

10. She (usually/not/ finish)……………doesn't usually finish……………. her homework before going to play tennis.

II- HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ( PRESENT CONTINUOUS )
Bài tập áp dụng
1. My son ( play)……………is playing…………games with his sister on computer, now.

2. The children ( not/sleep)………………aren't sleeping……………..in the bedroom at present. They

(watch)…………are watching……………TV in the next room.

3. While we ( repair)…………are repairing………….. the broken – tables, Long ( read )…………is reading……. books in the library.

4. Where is Tom? – He ( sit )……………is sitting………………on the chair under the trees overthere.

5. look! The girl ( dance )……………is dancing……….and the man ( sing )……………is singing…………. Very beautifully.

6. What she ( do ) now? …………………………What is she doing now ?………………………………………..

- She ( teach ) ………………is teaching………………the disabled children how to read and write.

7. What you ( do) now?............................What are you doing now....................................?- We ( clean) …………are cleaning……………the floor.

8. When he ( come)…………comes…..….to visit my family, I ( write)…………am writing…………a letter for my old classmate.

9. They ( have) ……………have……………..lunch at a greatest restaurant in Neo town, now.

10. This morning ( be )…………is……….really wonderful. The Sun ( shine)………is shining………... The birds ( sing)………are singing…………beautifully. I (go)…..............am going..............to the shop to buy some flowers to present for my closest friend.

III- THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT ):
Bài tập áp dụng

1. I ( not/see)……………haven't seen…………..her since 2002, but I often ( write )………writes……… to her every weekend.

2. She ( finish) ……………has finished…………her report since Monday.

3. It ( not/rain)……………hasn't rained………….here for a long times.

4. They ( not/ go)……………haven't gone…………..to the movies together for ages.

5. Sorry! I (not/ write)……………haven't written………..to you for a long times.

6. My mother ( watch )……………has watched………….that film three times,

7. How long have you ( learn )…………learnt………English?

8. This is the worst restaurant they ( eat/ever)……………have ever eaten…………

9. That is the first time he ( meet)…………has met………a beautiful girl such her.

10. He ( work)………has worked…………in this company since he ( leave)………l……….high school.

IV- THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN ( SIMPLE PAST )

Bài tập áp dụng
 1. When I (meet)............met....... Jane last year, she (be) was a student.
 2. They (get).............got....... married when they (be) were in Chicago.
 3. Teacher (recommend).........recommended.......... that we always do our homework.
 4. Who (write)........wrote....... the song ‘How can I live without you’?
 5. She (have).........has.......... a fight with her boyfriend last week.
 6. He (study).............studied....... Spanish when he was at University.
 7. My father (forgot)...........forgot........ his camera in the company yesterday.
 8. The thieves (steal)...........stole.......... the painting in 1998.
 9. Last week, my uncle (drive) ...........drove.........me to the school by his new car.
 10. She (not/take)................didn't take............. part in the contest three years ago
V- THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS )

Bài tập áp dụng :
1. At this time last year, they (build)........were building........ this house.

2. I (drive)....was driving........ my car very fast when you called me.

3. I (chat).......was chatting....... with my friends while my teacher (teach).....was teaching...... the lesson yesterday.

4. My father (watch) ......was watching.........TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare).......was preparing........ for my son’s birthday party.

6. What were you (do).........doing......... at 8 pm yesterday?

7. Where were you (go)........going....... when I saw you last weekend?

8. They (not go).....were going......... to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do)......wasn't doing....... the housework when my father came home.

10. My sister (read).......was reading....... books while my brother (play)..........was playing..........football yesterday afternoon.
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
I- HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT )
Bài tập áp dụng
:
1. I rarely ( go)……go……..out in the evening, but Mary often ( go)………goes………out with her friends in the evening.

2. My young brother never ( play)……………plays….……tennis, but he usually ( watch)…………watches..……....it on TV.

3. You ( like ) her?- .............................Do-like...........................? – No, I don’t.

4. It ( often/not/rain)…………………doesn't often rain………………….in the dry-season.

5. The sun (rise)………rises……..in the East and ( set)………sets……….in the West.

6. The water ( boil)……………boils…………at 100 C.

7. Lan ( brush) …………brushes…………her teeth four times aday so they ( be)………are…….very white and beautiful.

8. Susan usually ( get)……gets………up early in the morrning. She often ( have)……has………. breakfast at 6.30 and her work ( start) …………starts…………at 7.00 and (finish)…………finishes……….….at 11.30 a.m.

9. Minh (try/always)………………always tries……………. to finish his homework before going out with his friends.

10. She (usually/not/ finish)………………doesn't usually finish…………. her homework before going to play tennis.

II- HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ( PRESENT CONTINUOUS )
Bài tập áp dụng

1. My son ( play)……………is playing…………games with his sister on computer, now.

2. The children ( not/sleep)……………aren't sleeping………………..in the bedroom at present. They

(watch)…………are watching……………TV in the next room.

3. While we ( repair)……………are repairing……….. the broken – tables, Long ( read )………is reading………. books in the library.

4. Where is Tom? – He ( sit )………………is sitting……………on the chair under the trees overthere.

5. look! The girl ( dance )…………is dancing………….and the man ( sing )……………is singing…………. Very beautifully.

6. What she ( do ) now? …………………………is-doing………………………………………..

- She ( teach ) ………………is teaching………………the disabled children how to read and write.

7. What you ( do) now?...............................are-doing.................................?- We ( clean) …………are cleaning……………the floor.

8. When he ( come)………is coming……….to visit my family, I ( write)…………am writing…………a letter for my old classmate.

9. They ( have) ……………are having……………..lunch at a greatest restaurant in Neo town, now.

10. This morning ( be )…………is……….really wonderful. The Sun ( shine)…………is shining……... The birds ( sing)…………are singing………beautifully. I (go)…..........am going..................to the shop to buy some flowers to present for my closest friend.

III- THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT ):
Bài tập áp dụng

1. I ( not/see)……………haven't seen…………..her since 2002, but I often ( write )………write……… to her every weekend.

2. She ( finish) ……………has finished…………her report since Monday.

3. It ( not/rain)……………hasn't rained………….here for a long times.

4. They ( not/ go)……………haven't gone…………..to the movies together for ages.

5. Sorry! I (not/ write)……………haven't written………..to you for a long times.

6. My mother ( watch )…………has watched…………….that film three times,

7. How long have you ( learn )………learned/learnt…………English?

8. This is the worst restaurant they ( eat/ever)……………have ever eaten…………

9. That is the first time he ( meet)………has met…………a beautiful girl such her.

10. He ( work)………has worked…………in this company since he ( leave)………left……….high school.

IV- THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN ( SIMPLE PAST )
Bài tập áp dụng

 1. When I (meet)...........met........ Jane last year, she (be) was a student.
 2. They (get).........got........... married when they (be) in Chicago.
 3. Teacher (recommend).........recommended.......... that we always do our homework.
 4. Who (write).......wrote........ the song ‘How can I live without you’?
 5. She (have).........had.......... a fight with her boyfriend last week.
 6. He (study)...........studied......... Spanish when he was at University.
 7. My father (forgot)..........forgot......... his camera in the company yesterday.
 8. The thieves (steal)...........stole.......... the painting in 1998.
 9. Last week, my uncle (drive) ...........drove.........me to the school by his new car.
 10. She (not/take)................didn't take............. part in the contest three years ago
V- THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS )
Bài tập áp dụng :

1. At this time last year, they (build).........were building....... this house.

2. I (drive).......was driving..... my car very fast when you called me.

3. I (chat)......was chatting........ with my friends while my teacher (teach)......was teaching..... the lesson yesterday.

4. My father (watch) .......was watching........TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare).......was preparing........ for my son’s birthday party.

6. What you (do).........were-doing......... at 8 pm yesterday?

7. Where you (go)........were-going....... when I saw you last weekend?

8. They (not go)........weren't going...... to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do)........wasn't doing..... the housework when my father came home.

10. My sister (read).......was reading....... books while my brother (play)...........was playing........football yesterday afternoon.

Không thì đi nhảy đầm nha e
Ok nữa hai anh em mình đi nhậu
Nào anh ra Phú Thọ rồi đi ^-^
Hình như "hơi" lạc đề đấy anh :))
 
Top Bottom