Toán [ lớp 9] tìm Min

Dương Bii

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
483
472
119
20
Thái Nguyên
Vô gia cư :)
Với x,y > 0 thỏa mãn [tex]\sqrt{xy}(x-y)= x+y[/tex]
Tìm Min P = x+y
Dat $(\sqrt{x};\sqrt{y})=(a;b)$
gia-thiet $\Leftrightarrow ab(a^2-b^2)=a^2+b^2$
ta se chung minh $a^2+b^2\geq 2 \Leftrightarrow (a^2+b^2)^2-2ab(a^2-b^2)\geq 0 \Leftrightarrow (a^2-ab)^2 +(ab+b^2)^2\geq 0$.
ĐPCM.
 
Top Bottom