Sử [Lịch Sử 9] Ôn tập - Cách mạng Việt Nam (1930-1975)

Y

yumi_26

1. phần này có trong SGK, bạn tự tìm hiểu nha.

2. Ý nghĩa to lớn của CM VIệt Nam:
* Đối với dân tộc:
- Thắng lợi của các cuộc kháng chiến đã kết thúc hơn 80 năm chiến đấu chống Pháp và 21 năm chiến đấu chống Mỹ.
- Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta hơn 1 thế kỉ, trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc CM dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.
- Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó đc ghi vào lịch sử dân tộc ta 1 trong ~ trang chói lọi nhất, 1 biểu rượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người.

* Đối với thế giới:
- Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mỹ đã tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.
- Đi vào lịch sử thế giới, 1 sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời đại sâu sắc của thế kỉ 20.
 
Top Bottom