Sử [ Lịch Sử 9] Mặt trận Việt Minh

H

hocmai.lichsu

Về vai trò của Mặt trận Việt Minh với cao trào kháng Nhật cứu nước, em cần lưu ý:
Tháng 3 năm 1945: Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp, ngay lập tức Mặt trận Việt Minh đã họp, nhận định và phân tích tình hình sau đó ra bản hịch kêu gọi nhân dân đứng lên kháng Nhật cứu nước cứu nhà.
Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cao trào kháng Nhật, tổ chức đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần giành chính quyền bộ phận, tiến hành rải truyền đơn, biểu tình, phá kho thóc của Nhật …và tập dượt cho quần chúng đấu tranh ở khắp các vùng miền.
Ở đồng bằng Bắc bộ, một phong trào kháng Nhật cứu nước cứu nhà diễn ra sôi nổi: ở căn cứ địa, nhân dân tiến hành đánh đồn bốt, diệt ác ôn, phá kho thóc Nhật cứu đói. Kết quả là nhân dân đã phá được hàng trăm kho thóc của Nhật, Pháp, hàng chục vạn tấn thóc của giặc đã được đem chia cho dân nghèo.
Ở Trung kì đã có đội du kích Ba Tơ.
Tại Nam kì mặt trận Việt Minh tiến hành hoạt động mạnh mẽ ở Mĩ Tho và Hậu Giang.
Nhờ sự chỉ đạo của Việt Minh mà nhân dân ta đã thực hiện thành công cao trào kháng Nhật và chuẩn bị tiến lên tổng khởi nghĩa tháng Tám.
 
Top Bottom