Sử [ Lịch sử 9] Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1917-1925

H

huy14112

– Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, gia nhập Đảng xã hội Pháp (1919).

– Tháng 6–1919, với tên gọi mới là NAQ, Người gửi đến hội nghị Versailles Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi quyền tự do, bình đẳng, quyền tự quyết của Việt Nam.

– Tháng 7–1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Người quyết tâm đi theo con đường CMT10 Nga.

– Tháng 12–1920, tại Đại hội Đảng xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên cộng sản và tham gia sáng lập ĐCS Pháp.

– Năm 1921, lập “Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa” ở Paris để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

– Ra báo “Người cùng khổ”, viết bài cho báo “Nhân đạo”, viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”…

– Tháng 6–1923, Người sang Liên Xô, dự Hội nghị Quốc tế nông dân và dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản (1924).

– Ngày 11–11–1924, NAQ về Quảng Châu (Trung Quốc), trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.


Nguồn : tuoitrebentre.vn
 
A

abluediamond

Nguồn : tuoitrebentre.vn

Chỉ là tóm tắt về hoat động của Nguyễn Ái Quốc vẫn còn thiếu về vai trò và liên hệ đối với Cách mạng.

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1917-1925

- Cuối năm 1917, Người trở lại Pháp

- Tháng 6 - 1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

- Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần I những luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đó Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lenin và đứng về Quốc tế thứ ba.

- Tháng 12 - 1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

- Năm 1922, ra báo ''Le Paris'' (Người cùng khổ) - vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh.

- Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp. Những sách báo này đã được bí mật chuyển về Việt Nam.

- Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, sau đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa học tập.

- Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận về nhiệm vụ cách mạng ở các nước thuộc địa và mối quan hệ cách mạng giữa cách mạng các nước thuộc đại với phong trào công nhân các nước đế quốc.

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu. Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam và thanh niên yêu nước mới sang để thanh lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó có tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt.

- Người sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp và in thành sách Đường kánh mệnh (1927) nêu ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.


$Liên$ $hệ$

- Những hoạt động ban đầu của Nguyễn Ái Quốc như yêu sách đòi quyền lợi cho dân tộc Việt, tuy không được chấp nhận nhưng việc làm của Người đã có tiếng vang đối với nhân dân Việt Nam, Pháp và các nước thuộc địa Pháp.

- Bằng những bài báo, tác phẩm, quan điểm cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng dân thuộc địa được bí mật chuyển về nước, đến với tầng lớp nhân dân, có tác dụng kích thích phong trào dân tộc phát triển, chuyển biến theo xu hướng cách mạng mới.

Những quan điểm về bản tham luận của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam sau WW I. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam trong giai đoạn 1923 - 1924.

- Chủ trương thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên của Nguyễn Ái Quốc nhăm đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đưa họ về nước hoạt động, xuất bản báo chí để tuyên truyền đường lối của Hội, giáo dục lòng yêu nước, kêu gọi đoàn kết... chuẩn bị điều kiện thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.
 
Top Bottom