Sử 9 [ Lịch Sử 9] Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

A

angellovedevilforever

L

l0v3_sweet_381

Đường lối, chính sách đúng đắn. Cách mạng Việt Nam gắn liền với CM Cộng Sản Quốc Tế. khiến nhân dân tin vào Đảng.thức tỉnh, giác ngộ cho nhân dân
 
A

abluediamond

+ Lãnh đạo CM là giai cấp công nhân thông qua tổng tham mưu là Đảng CS VN. Đảng có trách nhiệm thu phục đại bộ phận Công nhân nông dân, coi đây là động lực chính của CM, hết sức lôi kéo tri thức tiểu tư sản, tư sản DT, tiểu trung địa chủ trong khi liên minh các giai cấp phải giữ vững nguyên tác CM, không xa vào đường lối thoả hiệp. Đảng phải thực hiện liên minh - Công - Nông vững chắc và thành lập mặt trận thống nhất DT để đoàn kết toàn dân, đoàn kết DT.

+ Đảng phải đoàn kết với CM thế giới, các DT bị áp bức mà trước hết là đoàn kết với giai cấp vô sản Pháp.

+ Về phương pháp CM: CM VN phải tiến hành bằng bạo lực. CM phải đi từ thấp đến cao, từ đòi hỏi lợi ích kinh tế trước mắt đến đòi hỏi lợi ích C/trị lâu dài, kết hợp đấu tranh C/trị với đấu tranh vũ trang và khi thời cơ đến thì tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền..

* Để thực hiện chiến lược, sách lược nêu trên Đảng đề ra chương trình hành động nhằm củng cố, giữ vững quyền lãnh đạo, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là công - nông đoàn kết quốc tế để thực hiện mục tiêu CM.
Đề giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng phải được tổ chức nghiêm minh theo điều lệ xác định tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc, tiêu chuẩn kết nạp Đảng viên để nhiệm vụ, quyền lợi của Đảng và xây dựng hệ thống tổ chức chặt chẽ.
 
Top Bottom