Sử [ Lịch Sử 9] Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt

J

jupiter.green14

P

phaodaibatkhaxampham

Chánh cương vắn tắt nêu khái quát tình hình đế quốc Pháp thống trị kìm hãm sự phát triển của công nghiệp Việt Nam, làm cho giai cấp tư sản bản xứ lệ thuộc vào đế quốc Pháp; nông nghiệp tập trung và phát sinh khủng khoảng, nông dân thất nghiệp, đại địa chủ thì đứng về phe đế quốc, vì vậy chánh cương nêu chủ trương tiến hành cách mạng dân chủ tư sản, đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, thành lập chính phủ công nông binh, thi hành các quyền tự do dân chủ... mở đường tiến tới xã hội cộng sản. Sách lược vắn tắt ghi rõ: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân; Đảng phải tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân và nông dân, lãnh đạo nông dân đấu tranh chống đại địa chủ. Đảng phải vận động tiểu tư sản, trí thức, trung nông đi với giai cấp công nhân, đồng thời tranh thủ hoặc trung lập hoá tầng lớp trung, tiểu địa chủ, phú nông và tư sản Việt Nam theo nguyên tắc không thoả hiệp, bảo vệ lợi ích công nông. Đảng phải nêu cao khẩu hiệu Việt Nam độc lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới. Thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định tính đúng đắn của đường lối chiến lược được vạch ra trong Chánh cương và Sách lược vắn tắt ngay khi Đảng mới ra đời.
 
H

haiquynh.710

Các bạn cho mình hỏi :Có ai trong các bạn biết về nội dung của Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo khi thành lập Đảng không vậy? Mình cảm ơn các bạn trước:) !Chào bạn ! chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt cùng với điều lệ tóm tắt được NQA soạn thảo và được thông qua tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, và sau này những văn kiện đó được coi là cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng CS.
Vì vậy, thông qua nội dung của cương lĩnh chính trị là bạn đã nắm rõ được nội dung của các văn kiện trên!

Các bạn tiếp tục thảo luận nha!
 
Last edited by a moderator:
D

dung_92bn

Mình xin được trả lời câu hỏi của bạn.
Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt là 2 văn kiện có tính chất cương lĩnh cách mạng đầu tiên, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản VN ngày 3.2.1930. Các văn kiện này vạch ra đường lối sách lược, chiến lược, tính chất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Vn, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để và sáng tạo, kết hợp đúng đắn lí luận với thực tiễn Vn. Quan điểm cơ bản của văn kiện này có giá trị xuyên suốt con đường cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu “Độc lập - Tự do - hạnh phúc”.
Chánh cương vắn tắt sau khi nêu lên những nhận xét về vấn đề linh tế, vấn đề giai cấp ở nước ta thời kì Pháp thuộc đã đề ra “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thô địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
1. Về phương diễn xã hội thì:
a. Dân chúng được tự do tổ chức
b. Nam nữ bình quyền, v.v..
c. Phổ thông giáo dục theo công nông hoá.
2. Về phương diện chính trị:
a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến.
b. Làm cho nước nam được hoàn toàn độc lập.
c. Dựng ra chính phủ công nông binh.
d. Tổ chức ra quân đội công nông.
3. Về phương diện kinh tế:
a. Thủ tiêu hết các thứ quốc trái.
b. Thâu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng,v.v..) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh quản lí.
c. Thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo.
d. Bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo.
e. Mở mang công nghiệp và nông nghiệp.
f. Thi hành luật ngày làm 8 giờ.

Nội dung cơ bản của sách lược vắn tắt nêu lên những nhận thức đúng đắn về vai trò của Đảng và lực lượng của cách mạng. Nguyên văn văn kiện như sau:
1. Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng.
2. Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cà nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trục bọn đại địa chủ và phong kiến.
3. Đảng phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư sản quốc gia.
4. Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, Tân Việt… để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (Đảng lập hiến,…) thì phải đánh nó.
Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thoả hiệp, trong khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước An Nam độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp.
 
Last edited by a moderator:
G

grenadier

chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng,tuy còn sơ lược ,nhưng đã vavhj ra vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam(CMVN) đó là
+con đường phát triển tất yếu củaCMVN trước tiên là làm tư sản dân quyền sau làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.Hai giai đoạn đó liên tiếp nhau
+nhiệm vụ của CM:đánh đốach thống trị của đế quốc,phong kiến,tư sản phản cách mạng.Làm cho Vn htoàn đlập,dưnựg nên chính phủ nông công binh,tổ chức ra quân đội công nông,tịch thu hết sản nghiệp của đế quốc ,lấyđất chia cho dân nghèo
+lực lượng cách mạng là công nhân,nông dân.Công nông là gốc của cách mạng,phải liên minh với tiểu tư sản,lợi dụng hoặc trung lập phú nông,tiểu địa chủ và tư sản dân tộc nếu họ chưa ra mặt phản cách mạng
+vai trò lãnh đạo CM là Đảng Cộng Sản Việt Nam,đội tiên phong của gia cấp vô sản Việt Nam.Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng,là nhân tố quyết định thắng lợi của CM
+CMVN là 1 bphận của CM vsản thế giới ,phải đoàn kết chặt chẽ với các dân tộc bị áp bức,gcấp vsản quốc tế
 
H

haiquynh.710

Hi!
Còn 1 văn kiện cũng rất quan trọng được thông qua taị hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đó là : điều lệ tóm tắt
Có bạn nào có tư liệu về văn kiện này post lên mọi người tham khảo nha, nhân tiện trình bày quan điểm của mình về các văn kiện nói trên ( vai trò của chúng đối với các mạng VN,....)
GOOD LUCK!
 
Q

quyet452

các bạn ơi giúp mình với...... sự phat triển đường lối chiến lược của đảng qua chính cương tháng 2 - 1931 là gì vậy? giúp mình với
 
I

ilovemyfriendforever

câu này ko hiểu?
Nói tới sự phát triển phải là phát triển qua các thời kì hay sao đó,chứ chỉ trog Chính cươg sao nói được.
 
H

heinham

Tính chất chia làm 2 gia đoạn
1: làm cách mạng tự sản dân quyền
2 : lka2m Cm XHCN/. hai gia đoạn này kế tiếp nhau
nhiệm vụ đánh đuổi đế quốc, pk và tay sai trong đó nổi bật là chống đế quốc
Mục tiêu : giành độc lập dân tộc, chia ruộng đất cho dân cày, thành lập chính phủ công nông
lực lượng : công nông liên kết với các tầng lớp yêu nước khác
Lãnh đạo: đảng công sản Vn nhân tố quyết định mọi thắng lợi
cách mạng Vn là 1 bộ phận của cm thế giơíu
 
Top Bottom