Sử 9 [Lịch sử 9] Câu hỏi SGK bài 20

K

konghiduocten

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
1. Cao trào dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

2. Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939 có gì khác so với giai đoạn 1930-1931?

AI làm giúp mình với, ngắn gọn thôi, thanks nhiều
 
W

woonopro

Câu 1:
Thu được những thắng lợi cụ thể trên nhiều lĩnh vực Kinh Tế, Chính Trị, Văn Hóa, Tư Tưởng. Chính quyền thực dân buộc phải thả nhiều tù chính trị, ban hành luật báo chí, cải thiện 1 phần điều kiện lao động, lương bổng cho công nhân viên chức. Nhưng thắng lợi to lớn hơn cả là qua phong trào đấu tranh, quần chúng đã được tổ chức, giác ngộ về chủ nghĩa Mác - Lênin, nhiều cán bộ mới đã được đào tạo, cán bộ Đảng viên được tôi luyện kiên cường. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng sâu rộng trong quần chúng. Qua phong trào đấu tranh, đội quân chính trị của quần chúng hàng triệu người được Đảng tập hợp, xây dựng, giáo dục. Đảng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cả những bài học thành công và thất bại. Đề ra mục tiêu đấu tranh sát hợp, cương lĩnh Mặt trận đúng đắn, hình thức đấu tranh dân chủ, phong phú, linh hoạt: qua đó phát huy được sức mạnh quần chúng, xây dựng lực lượng cho CM tháng 8 sau này
Câu 2:
*1930-1931:
Kẻ thù: Đế quốc, phong kiến
Nhiệm vụ: Chống đế quốc, giành độc lập dân tộc, chống phong kiến, giành ruộng đất dân cày
Hình thức phương pháp CM: bí mật, bất hợp pháp . bạo động vũ trang
*1936-1939
Kẻ thù: phản động Pháp và tay sai
Nhiệm vụ: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm ăn, hòa bình
Mặt trận: mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương
Hình thức phương pháp cách mạng: hợp pháp, công khai, bán công kahi
* So với thời kì 1930-1931: chủ trương, sách lược, hình thức đấu tranh có nét khác. Do hoàn cảnh lịch sử thay đổi, đặc biệt Mặt trận nhân dân pháp đã ban hàn chính sách về tư do dân chủ, ân xá tù chính trị cho các nước thuộc địa. Lợi dụng thời cơ này Đảng đã chủ trương đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ
 
H

hhtthanyeu

Câu 1 : -Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.
-Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.
-Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành thông qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
-Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 2 : Giai đoạn 1930-1931:
-Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến
-Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
-Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.
-Phương pháp đấu tranh: bạo động, vũ trang
Giai đoạn 1936-1939:
-Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai
-Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.
-Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.
-Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
 
Top Bottom