Sử [ Lịch Sử 9] Ba chiến lược chiến tranh của Mỹ

I

ilovef6

H

hoangviet15296

giong:deu su dung luc long quan doi sai gon,co nguoi mi chi huy
khac:chien tranh dac biet:co co van mi chi huy ,su dung dong dao quan doi sai gon.
chien tranh cuc bo:su dung manh me quan doi mi,
 
B

berry_dauden

sánh hai chiến lược chiến tranh:Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ
Giống nhau:
- Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ ở miền Nam nhằm biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.
- Đều ra đời trong tình thế bị đông do sự phá sản của chiến lược chiến tranh trước đó.
- Đều bị thất bại.
Khác nhau:
Về lực lượng chiến đấu:
Chiến tranh đặc biệt: Sử dụng lực lượng chiến đấu chính là quân ngụy.
Chiến tranh cục bộ: Sử dụng lực lượng chiến đấu chính là quân Mĩ.
Về âm mưu và thủ đoạn:
Chiến tranh đặc biêt: Thủ đoạn cơ bản là quốc sách ấp chiến lược.
Chiến tranh cục bộ: + Sử dụng thủ đoạn cơ bản là chiến lược hai gọng kìm là tìm diệt và bình định
Chiến tranh cục bộ là hình thức chiến tranh xâm lược cao nhất của Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở miền Nam Việt Nam với số quân đông gồm Mĩ, chư hầu và quân ngụy với vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh và liên tiếp mở nhiều chiến dịch phản công.
Về quy mô:
Chiến tranh cục bộ có sự mở rộng về quy mô và lan rộng ra cả nước.
Chiến tranh đặc biệt chỉ diễn ra ở miền Nam Việt Nam.
Mức độ ác liêt: Chiến tranh cục bộ ác liệt hơn chiến tranh đặc biệt thể hiện ở việc vừa tiêu diệt quân chủ lực vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc.
 
K

kill_dauto_97

1. Trình bày nguyên nhân thắng chuyển sang giai đoạn cách phong trào giải phóng dân tộc
lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc mạng xã hội chủ nghĩa, tạo trên thế giới, trước hết là ở các
kháng chiến chống thực dân cơ sở để nhân dân ta giải phóng nước châu Á, châu Phi và Mĩ La
Pháp xâm lược: miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tinh.
*Thắng lợi của cuộc kháng chiến * Thắng lợi của cuộc kháng chiến *Nguyên nhân: Cuộc kháng
đã chấm dứt cuộc chiến tranh đã giáng một đòn nặng nề vào chiến chống Pháp thắng lợi là
xâm lược, đồng thời chấm tham vọng xâm lược, âm mưu ngờ sự lãnh đạo sáng suốt của
dứt ách thống trị thực dân nô dịch của chủ nghĩa đế quốc Dảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ
của Pháp trong gần một thế sau chiến tranh thế giới 2, góp CHí Minh, với đường lối chính
kỉ trên đất nước ta. Miền Bắc phần làm tan rã hệ thống thuộc trị, quân sự và đường lối kháng
được hoàn toàn giải phóng, địa của chúng, cổ vũng mạnh mẽ chiến đúng đắn, sáng tạo.
Cuộc kháng chiến của nhân dân mọi mặt. 2. Miền Bắc: ( cuối 1953 - 1956)
ta chống thực dân Pháp xâm * Cuộc kháng chiến của nhân Qua 5 lần cải cách ruộng đất,
lược được tiến hành trong điều dân ta được tiến hành trong nước ta thu được 81 vạn
kiện có hệ thống chính quyền liên minh chiến đấu với nhân ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8
dân chủ nhân dân trong cả nước dân hai nước Lào và Campuchia triệu nông cụ từ tay địa chủ
, có Mặt trận dân tộc thống nhất chống kẻ thù chung, có sự đồng chia cho 2 triệu hộ dân. Khẩu
được củng cố và mở rộng, có lực tình, ủng hộ và giúp đỡ của hiệu người cày có ruộng đã
lượng vũ trang ba thứ quân sớm Trung Quốc, Liên xô và các được thực hiện. Giai cấp địa
xây dựng và không ngừng lớn nước dân chủ nhân dân khác, chủ phong kiến đã bị bài trừ.
mạnh, có hậu phương rộng lớn của nhân dân Pháp và loài Nông dân nay làm chủ nông thôn
được xây dựng vững chắc về người tiến bộ Sau cải cách, bộ mặt nông thôn
miền Bắc đã thay đổi, giai cấp nước ưu tiên phát triển. Trong doanh chiếm tỉ trọng 93,1%.
phong kiến địa chủ bị đánh đổ, công nghiệp nặng, có khu gang 3. Miền Nam
khối công nông củng cố. Góp thép Thái Nguyên, nhà máy 1) Chiến tranh đặc biệt: 
phần tích cực vào nhiệm vụ khôi nhiệt điện Uông Bí, thủy điện a) H/c: 
phục kinh tế, hàn gắn vết Thác Bà, phân đam Bắc Giang, Sau thất bại phong trào Đồng
thương chiến tranh. supe phốt phát Lâm Thao,... Khởi, Mĩ đã thực hiện chiến
*Miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 Công nghiệp nhẹ có khu công tranh đặc biệt
năm, nhằm tạo dựng cơ sở nghiệp Việt Trì, Thượng Đình, b) nd: Chiến tranh đặc biệt =
vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa các nhà máy đường Vạn Điểm, quân Ngụy - tay sai, do "
xã hội. Nhà nước tăng vốn gấp sứ Hải Dương, pin Văn Điển cố vấn" Mĩ chỉ huy, dựa và vũ
3 lần. Công nghiệp đươc nhà , dệt 8 - 3,... Công nghiệp quốc khí, trang bị kĩ thuật, phương
tiện chính tranh của Mĩ chặn chi viện Bắc Nam. : 8/5/1963: 2 vạn tăng phật
c) Thực hiện: Tăng cường lực Ta:  tử ở Huế biểu tình, 16/6/1963
lượng Ngụy quân, sử dụng chiến a) chủ trương: Kết hợp giữa đấu : 70 vạn quần chúng Sài Gòn
thuật trực thăng vân và thiết tranh chính trị và đấu tranh vũ đã biểu tình. 1/11/1963, Mĩ
sa vận do cố vấn Mĩ chỉ huy trang. Kết hợp giữa tiến công và đảo chính Diệm - Nhu. 1965 có
thực hiện những cuộc càn quét nổi dậy. Đánh địch ở 3 vùng phong trào phá ấp chiến lược.
để tiêu diệt cách mạng Việt Nam chiến lược: đồi núi, đồng bằng Giữa 1965, chiến tranh đặc biệt
Lập 16000 ấp chiến lược để tách và đô thị. 3 mũi giáp công: của Mĩ thất bại.
quân ra khỏi dân.Tăng cường Chính trị, quân sự, binh vận.
bắn phá miền Bắc, phong tỏa b) Thăng lợi: Quân sự: 2/1/1963
biên giới và vùng biển, ngăn : chiến thắng Ấp Bắc. Chính trị
2) Chiến tranh cục bộ:  bình định miền Nam. , Mĩ mở đợt phải công với 3 cuộc
a) H/c: sau thất bại của chiến Ta:  hành quân lớn tìm diệt và bình
tranh đặc biệt, Mĩ thực hiện Thắng lợi ở Vạn Tường. định, lớn nhất là cuộc hành
chính tranh cục bộ ở miền Nam. Bước vào mùa khô thứ nhất, quân Gian-xơn Xi-ti đánh vào
b) ND: Mĩ trực tiếp tham gia vào với 720000 quân, địch mở đợt căn cứ Dương Minh Châu
chiến tranh ở miền Nam: phản công với 5 cuộc hành quân nhằm tiêu diệt chủ lực và cơ
- Đánh vào căn cứ Vạn Tường tìm diệt lớn nhằm vào hai quan đầu não của ta. 
(Quảng Ngãi) hướng chiến lược chính ở Đông
- Tiến hành 2 cuộc phản công Nam Bộ và Khu V, với mục
chiến lược mùa khô đông xuân đánh bại chủ lực quân giải phóng
(1965 1966) và (1966 1967) . Bước vào mùa khô thứ 2, với
để tìm diệt quân giải phóng và lực lương lên hơn 980000 quân
 
T

thamtulungdanh1234567891

kHÁC NHAU : * C/T đặc biệt : -tiến hành ; lực lượng quân đội Sài Gòn + cố vấn Mĩ . * c/t cục bộ : -tiến hành : QĐ Mĩ + quân đông minh + quân đội Sài Gòn - đưa chiến tranh ra miền Bắc - quân Mĩ trực tiếp chiến đấu . * VN hóa chiến tranh : - lực lượng chính là quân đội Sài Gòn + quân Mĩ phối hợp chiến đấu . - đưa chiến tranh ra Đông Dương GIỐNG NHAU : - Sử dụng vũ khí hiện đại của Mĩ . - Chiến lược chiến tranh thực dân kiểu mới của Mĩ
 
Top Bottom