Sử 10 [Lịch sử 10] Kinh tế nông nghiệp thời Nguyễn.

M

mua.234

tình hinhh nông nghệp còn lạc hậu.
ruộn đất tập trung trong tay cua địa chủ
nhà nước phong kiến vẩn thực hiện chích sách quân điền, nhưng tỉ lệ ruọn đất chỉ 20%
 
Top Bottom