Vật lí 11 Lí 11:

newt21

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng tư 2022
592
1
509
126
Hà Nội
a. Ta có:
[imath]U_{MN}=E.d_{MN}=E.MN.cos90=0[/imath]
[imath]U_{NP}=U_{NM}+U_{MP}=0+E.MP=32000V[/imath]
b.
Áp dụng định luật BT động năng:
[imath]\dfrac{1}{2}mv^{2}_M-\dfrac{1}{2}mv^{2}_P=q.U_{PM}[/imath]
[imath]\Leftrightarrow \dfrac{1}{2}mv^{2}_M-\dfrac{1}{2}m.0=q.-U_{MP}=q.-32000\Rightarrow v_M=0,106.10^{9}m/s[/imath]

Chúc em học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề điện học
 
Top Bottom