lam on giai gium toi voi

D

daigia123456

Giải:Xét hai đồ thị y=x^2+3x+2s và y=x^2+6x+5s.
Hai đồ thị cắt nhau tại điểm có hoành độ là ;x=-s
Bài toán thỏa mãn \Leftrightarrow giao điểm nói trên ơ phía dươi trục hoanh
\Leftrightarrow(-s)^2+3.(-s)+2s <0
\Leftrightarrow s^2--s <0\Leftrightarrow 0< s < 1
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom