English THCS Làm bài tập với từ wish

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,995
186
19
Hải Dương
Đại học
Mọi người có thể nêu rõ các dạng bài với từ wish được không
BÀI TẬP THƯỜNG THÌ CHO ở 3 loại câu ước này
1. Câu ước loại 1: ước về điều trong tương lai
2. Câu ước loại 2: ước về điều trái với hiện tại
3. Câu ước loại 3: ước về điều trái với quá khứ
 

anhemcaoxu123@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng chín 2018
5
1
6
BÀI TẬP THƯỜNG THÌ CHO ở 3 loại câu ước này
1. Câu ước loại 1: ước về điều trong tương lai
2. Câu ước loại 2: ước về điều trái với hiện tại
3. Câu ước loại 3: ước về điều trái với quá khứ
Cho mình 1 số bài tập về từ wish đc ko
 
  • Like
Reactions: Tam Cửu

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,995
186
19
Hải Dương
Đại học
Cho mình 1 số bài tập về từ wish đc ko
tham khảo bài mình sưu tầm trên 247 nha, bạn có thể tìm ở trên mạng rất nhiều đấy

Viết lại các câu sau sử dụng câu ước với “wish”.
1. I have to study hard.
-> I wish ……………………………………….……………
2. We had a lot of homework yesterday.
-> I wish ……………………………………………………………………………….
3. It is raining heavily.
-> I wish ……………………………………….………………………..
4. It was cold last night. .
-> I wish ……………………………………….……..
5. They work slowly.
-> I wish ……………………………………….…..…………
5. She doesn’t join in the trip.
-> I wish ……………………………………….……
6. I am not good at English.
-> I wish ……………………………………….………
7. He studies badly.
-> I wish ……………………………………….………………..
8. He doesn’t like playing sports.
-> I wish ……………………………………….…
9. I don’t have a computer.
-> I wish ……………………………..………….………
10. Today isn’t a holiday.
-> I wish ……………………………………….…………
11. I can’t sing this song.
-> I wish ………………………………………….…………
12. He was punished by his mother.
-> I wish ……………………………………………………
13. They won’t come here again.
-> I wish ………………………………………….…………
14. He won’t go swimming with me.
-> I wish …………………………………………………….
15. We didn’t understand them.
-> We wish ………………………………………….……..
16. I will be late for school.
-> I wish ………………………………………….……….
17. The bus was late today.
-> I wish ………………………………………….………..
18. She doesn’t like this place.
-> I wish ………………………………………….………
19. These students talked too much in class.
-> I wish ………………………………………………….
20. I can’t play basketball.
-> I wish ………………………………………….……….


1. I wish I didn’t have to study.
2. I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday.
3. I wish it didn’t rain heavily.
4. I wish it hadn’t been cold last night.
5. I wish they didn’t work slowly.
5.I wish she joined in the trip.
6. I wish I were good at English.
7. I wish he didn’t studied badly.
8. I wish he liked playing sports.
9.I wish I had a computer.
10. I wish today were a holiday.
11. I wish I could sing this song.
12.I wish he hadn’t been punished by his mother.
13.I wish they would come here again.
14. I wish I he would go swimming with me.
15. We wish we had understood them.
16.I wish I wouldn’t be late for school.
17. I wish the bus hadn’t been late today.
18. I wish she liked this place.
19. I wish these students hadn’t talked too much in class.
20. I wish I could play basketball.
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1
Top Bottom