Sử 9 khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì

N

nom1

V

vuiva

b21: Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ 1940 tuy thất bại do chưa đúng thời cơ và do mất cảnh giác để kẻ phản bội chui vào hàng ngũ, kế hoạch bị lộ nhưng đã góp phần làm sáng tỏ tính chính xác và đúng đắn của Trung ương Đảng tại hội nghị lần 6 (tháng 9/1939 tại Bà Điểm- Hóc Môn) quyết định tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, tích cực chuẩn bị lực lượng chuyển sang đấu tranh vũ trang giành lấy chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ 1940 đã chứng minh chân lý là muốn lật đổ ách thống trị của thực dân đế quốc để giành độc lập tự do cho dân tộc, nhất thiết phải bằng bạo lực cách mạng, bạo lực vũ trang của toàn dân, chứ không chỉ bằng đấu tranh chính trị đơn thuần được với chúng.
 
N

nom1

b21: Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ 1940 tuy thất bại do chưa đúng thời cơ và do mất cảnh giác để kẻ phản bội chui vào hàng ngũ, kế hoạch bị lộ nhưng đã góp phần làm sáng tỏ tính chính xác và đúng đắn của Trung ương Đảng tại hội nghị lần 6 (tháng 9/1939 tại Bà Điểm- Hóc Môn) quyết định tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, tích cực chuẩn bị lực lượng chuyển sang đấu tranh vũ trang giành lấy chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ 1940 đã chứng minh chân lý là muốn lật đổ ách thống trị của thực dân đế quốc để giành độc lập tự do cho dân tộc, nhất thiết phải bằng bạo lực cách mạng, bạo lực vũ trang của toàn dân, chứ không chỉ bằng đấu tranh chính trị đơn thuần được với chúng.

kẻ phản bội chui vào hàng ngũ, kẻ đó là ai?
..............................................
 
B

bangnguyetnhu

Thực ra khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại là do Pháp bắt tay với Nhật đàn áp bạn ạ
Đây mới là nguyên nhân chính :D
 
Top Bottom