Hóa

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,468
5,263
1,049
28
Bài 5: mol HNO3 là 0,08 , mol Cu(NO3)2 0,1
Vì còn dư hh kim loại nên Cu2+ hết và Fe cho muối Fe2+

3 Fe + 2 NO3- + 8 H+ ----> 3 Fe2+ 2 NO + 4 H2O
0,03-----------------0,08
Fe + Cu2+ ----> Fe2+ + Cu
0,1---0,1------------------------0,1
mol Fe phản ứng là 0,13 ==> m = 56*0,13 = 7,28
m rắn = mCu + mFe dư = 64*0,1 + (a - 7,28) = 0,92a ==> a = 11 ==> câu A
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,468
5,263
1,049
28
Câu 3
Bài 5: mol H2SO4 là 0,2 , mol Cu(NO3)2 0,16 ==> mol H+ = 0,4 và mol NO3- = 0,32
Vì còn dư hh kim loại nên Cu2+ hết và Fe cho muối Fe2+

3 Fe + 2 NO3- + 8 H+ ----> 3 Fe2+ 2 NO + 4 H2O
0,15-----------------0,4-----------------------0,1
Fe + Cu2+ ----> Fe2+ + Cu
0,16---0,16--------------------0,16
mol Fe phản ứng là 0,31 ==> m = 56*0,31 = 17,36
m rắn = mCu + mFe dư = 64*0,16 + (m - 17,36) = 0,6m ==> m = 17,8
V NO = 2,24. ==> câu C
 
Top Bottom