Hóa 12 Hóa phân tích

songoku21112002@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng tám 2021
13
10
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

  1. Tính đương lượng gam của: NaOH, H2C2O4, K2Cr2O7, KI, K2CO3, HCl trong các phản ứng sau:
H2C2O4 + NaOH → NaHC2O4 + H2O
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7 H2O
K2CO3 + HCl → KHCO3 + KCl
 

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
  1. Tính đương lượng gam của: NaOH, H2C2O4, K2Cr2O7, KI, K2CO3, HCl trong các phản ứng sau:
H2C2O4 + NaOH → NaHC2O4 + H2O
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7 H2O
K2CO3 + HCl → KHCO3 + KCl
H2C2O4 + NaOH → NaHC2O4 + H2O
H2C2O4 dùng 1 proton (H+) tham gia pu => Đ(H2C2O4) = [tex]\frac{M_{H2C2O4}}{1}[/tex] = [tex]\frac{90}{1}[/tex] = 90
NaOH nhận 1 proton => Đ(NaOH) = [tex]\frac{M_{NaOH}}{1}[/tex] = 40

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → I2 + Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 7 H2O
K2Cr2O7 nhận 6e => Đ(K2Cr2O7) = [tex]\frac{M_{K2Cr2O7}}{6}[/tex]
KI nhường 2e => Đ(KI) = [tex]\frac{M_{KI}}{2}[/tex]

K2CO3 + HCl → KHCO3 + KCl
Đ(HCl) = [tex]\frac{M_{HCl}}{1}[/tex]
Đ(K2CO3) = [tex]\frac{M_{K2CO3}}{1}[/tex]
 
Top Bottom