Hóa hóa phân tích

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
tính độ điện li của axit axetic có ph=2,75 nếu trong dung dịch có mặt hcoona 0,1 m biết pka(ch3cooh)= 4,76, pka(hcooh)=3,75
CH3COOH <==> CH3COO- + H+
H= 2,75
==> C(CH3COOH) = 0,18375 M
thành phần giới hạn là CH3COOH : 0,18375 M
HCOO- : 0,1 M
áp dụng điều kiện proton : h= [CH3COO-] -[HCOOH]
[tex]h=\frac{C(CH3COOH)ka1}{h+ka1}-\frac{C(HCOO^{-})h}{ka2+h}[/tex]
thay dữ liệu và tính H
từ H ==> độ điện ly
độ điện li = Ka1/(h+ka1)
 
Top Bottom