[Hoá Học] Cách làm tốt dạng bài este (1)

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
19
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Este là một dạng bài tập hoá học phổ biến , có nhiều trong đề thi đại học , đề thi học sinh giỏi , đề kiểm tra ,.... và cách để làm tốt dạng bài này chính là cần biết rõ các dạng bài của este và nắm chắc phương pháp giải , từ đó bạn có thể làm bài tập este nhanh chóng và chính xác ! giúp bạn tiết kiệm thời gian trong thời kỳ đề thi trắc nghiệm này !
Sau đây mình xin chia sẻ một số phương pháp để làm tốt bài tập este !
Đầu tiên ta cần nắm rõ kiến thức cơ bản về este :
Công thức tổng quát của este:

* Este no đơn chức: CnH2n+1COOCmH2m+1 (n[tex]\geq[/tex]0, m[tex]\geq[/tex]1)

Nếu đặt x = n + m + 1 thì CxH2xO2 (x [tex]\geq[/tex]2)

* Este đa chức tạo từ axit đơn chức và rượu đa chức: (RCOO)nR’

* Este đa chức tạo từ axit đa chức và rượu đơn chức R(COOR’)n
Tên gọi của este hữu cơ: gốc axit + gốc rượu
DẠNG 1: TÌM CTPT CỦA ESTE NO, ĐƠN CHỨC (CnH2nO2) DỰA VÀO PỨ ĐỐT CHÁY
Phương pháp:
+ Đặt CTTQ của este: CnH2nO2


+ Viết ptpứ cháy: CnH2nO2 + [tex]\frac{3n-2}{2}[/tex]O2 ---> nCO2 + n H2O

+ Đặt số mol của CO2 hoặc H2O vào ptr rồi suy ra số mol của CnH2nO2

+ Từ CT : m CnH2nO2 = [tex]\frac{m}{n}[/tex]Thế các dữ kiện đề bài cho vào CT => n => CTPT cần tìm
Dấu hiệu: + nCO2 = nH2O

+ Este đựơc tạo bởi axít no đơn chứcancol no đơn chức.

+ Nhìn vào đáp án nếu chỉ toàn là este no đơn chức

=> Nếu thấy có 1 trong 3 dấu hiệu này thì cứ đặt CTTQ là (CnH2nO2) rồi giải như hướng dẫn ở trên.
Bài Tập

1. Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol este đơn chức thu 0.3 mol CO2 và 0.3 mol H2O. CTTQ của este là:

A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi cho sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thu dược 20 gam kết tủa. CTPT của X là:

a. HCOOCH3 b. CH3COOCH3 c. HCOOC2H5 d. CH3COOC2H5

3. Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam este X thu đựơc 2,24 lit CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. CTPT của X là: a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. C4H8O2 d. C5H10O2

4. Đốt cháy hoàn toàn 4.4 gam este X thu đựơc 8.8 g CO2 (đktc) và 3.6 gam H2O. CTPT của X là: a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. C4H8O2 d. C5H10O2

5. Đốt cháy hoàn toàn 14.8 gam este X thu đựơc 13.44 lit CO2 (đktc) và 10.8 gam H2O. CTPT của X là: a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. C4H8O2 d. C5H10O2

6. Đốt cháy hoàn toàn 7.8 gam este X thu đựơc 11.44 gam CO2 (đktc) và 4.68 gam H2O. CTPT của X

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. C4H8O2 d. C5H10O2

7. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X thu đựơc 6,72 lit CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của X là: a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. C4H8O2 d. C5H10O2

8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 4,48 lit CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là:

a. 3,6g b. 1,8g c. 2,7g d. 5,4g

9. Đốt cháy một este cho số mol CO2 và H2O bằng nhau. Thuỷ phân hoàn toàn 6 gam este trên cần dùng vừa đủ 0,1 mol NaOH . CTPT của este là:

a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. C4H6O2 d. C5H10O2
DẠNG 2: TÌM CTCT DỰA VÀO PỨ XÀ PHÒNG HOÁ( THỦY PHÂN TRONG MT KIỀM)
Phương pháp:
+
Đặt CTTQ của este đơn chức: R –COO-R’
+Viết phương trình phản ứng thuỷ phân : : R-COO-R’ + NaOH ---> R-COONa + R’OH

+ Đặt nNaOH hoặc nESTE để cho vào phương trình :
+> n muối => M muối =. M M
+> n Ancol => M ancol => M R'
Từ đó suy ra công thức este
Lưu ý: Thông thường khi đề cho m của chất nào ta định hướng tìm M của chất đó, rồi kết hợp với đề và đáp án

+ CH3 - ( 15), C2H5- (29), C2H3- (27), CH3COONa = 82, C2H5OH =46...

10. Cho 18,5 gam este đơn chức tác dụng vừa đủ với 500 ml dd KOH 0,5M. CTPT của este là:

a. HCOOCH3 b. CH3COOC3H7 c. HCOOC2H5 d. CH3COOC2H5

11. Xà phòng hoá 17.6 gam 1 este đơn chức cần dùng vừâ đủ 40 gam dung dịch NaOH 20%. CTPT của etste là: a. C2H4O2 b. C3H6O2 c. C4H8O2 d. C5H10O2

12. Cho 7,4 gam este đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 1M. CTPT của este là:

a. HCOOCH3 b. CH3COOC3H7 c. HCOOC2H5 d. CH3COOC2H5

13. Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức X với 100 ml dd NaOH 1M. CTPT của este là:

a. HCOOCH3 b. CH3COOC3H7 c. HCOOC2H5 d. CH3COOC2H5

14. Một este X cú CTPT là C4H8O2. Khi cho 0,1 mol X tỏc dụng với dung dịch NaOH thu được 8,2 gam muối Tờn gọi X là :

A.Etylaxetat B.Metylpropionat C.Metylaxetat D.propylfomat

15.Thuỷ phõn hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tờn gọi của X là:

A. etyl fomat B. etyl propionat C. etyl axetat D. propyl axetat

16. Để thuỷ phõn hoàn toàn este X no đơn chức mạch hở cần dung 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 14,4 gam muối và 4,8 gam ancol. Tờn gọi của X là:

A. etyl axetat B. . propyl fomat C. metyl axetat D. metyl propionat

17. X cú CTPT C4H8O2. Cho 20g X tác dụng vừa đủ với NaOH được 15,44g muối. X là:

A. C2H5COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. C3H7COOH

18. Thuỷ phân hoàn toàn 4,4 gam este đơn chức A bằng 200 ml dd NaOH 0,25M thu được 3,4 g muối hữu cơ B. CTCT thu gọn A là:

A. HCOOCH3

B. CH3COOC2H5

C. CH3COOC2H3

D. HCOOC3H7

19. Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tờn gọi của X là

A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Etyl propionat D. Propyl axetat

20. Thuỷ phân hoàn toàn 8,88 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ) thu được 8,16 gam một muối Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl axetat D. Propyl axetat

21 Thuỷ phân hoàn toàn 13,2 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được 4,8 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl propionat D. Propyl axetat

22. Thuỷ phân hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở X với 200ml dung dịch NaOH 2M (vừa đủ) thu được 18,4 gam ancol Y và 32,8 gam một muối Z. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl axetat D. Propyl axetat

23. Thuỷ phõn este X cú CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X cú cụng thức là

A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H5 D. C2H5COOCH3


 

Attachments

  • Bài tập este dạng 1.doc
    22.5 KB · Đọc: 115
  • Bài tập este dạng 2.doc
    33.5 KB · Đọc: 316
Last edited:
Top Bottom