Hoá Chuyên - THPT Chuyên Hưng Yên - Hưng Yên - Năm học 2019 - 2020

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
18
Hưng Yên
Sao Hoả
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

60828124_455385878562946_851140639780241408_n.jpg

61025415_2424760477757052_5638493749781725184_n.jpg
 

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
18
Hưng Yên
Sao Hoả
Câu I:
1, [tex]2Al_2O_3\xrightarrow[criolit]{dpnc}4Al+3O_2\\2Al+6HCl\rightarrow 2AlCl_3+3H_2\\AlCl_3+3NaOH\rightarrow Al(OH)_3+3NaCl\\Al(OH)_3+NaOH\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\\NaAlO_2+CO_2+2H_2O\rightarrow Al(OH)_3+NaHCO_3\\2Al(OH)_3\overset{t^o}{\rightarrow}Al_2O_3+3H_2O[/tex]
2, Xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh. Khi để kết tủa trong không khí kết tủa chuyển dần thành màu nâu đỏ.
PTHH: [tex]2NaOH+FeSO_4\rightarrow Na_2SO_4+Fe(OH)_2\\4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O\rightarrow 4Fe(OH)_3[/tex]
3, Dung dịch B gồm: $Na_2CO_3;NaCl;NaHCO_3$
Kết tủa D gồm: $BaCO_3;MgCO_3;CaCO_3$
Dung dịch E gồm: $NaCl;HCl$
Chất rắn F là $NaCl$
PTHH: [tex]BaCl_2+Na_2CO_3\rightarrow BaCO_3+2NaCl\\MgCl_2+Na_2CO_3\rightarrow MgCO_3+2NaCl\\CaCl_2+Na_2CO_3\rightarrow CaCO_3+2NaCl\\Ca(HCO_3)_2+Na_2CO_3\rightarrow CaCO_3+2NaHCO_3\\Na_2CO_3+2HCl\rightarrow 2NaCl+CO_2+H_2O\\NaHCO_3+HCl\rightarrow NaCl+CO_2+H_2O\\[/tex]
Câu II:
1, Hoà tan hỗn hợp bột bằng $H_2O$. Lọc thu được chất rắn và dung dịch
+, Lọc chất rắn không tan đem phản ứng với NaOH dư. Chất rắn không tan chính là CuO. Dung dịch thu được đem sục khí $CO_2$ dư vào. Lọc kết tủa đem đi nung thu được $Al_2O_3$
[tex]Al_2O_3+2NaOH\rightarrow 2NaAlO_2+H_2O\\NaAlO_2+CO_2+H_2O\rightarrow Al(OH)_3+NaHCO_3\\Al(OH)_3\overset{t^o}{\rightarrow}Al_2O_3+H_2O[/tex]
+, Dung dịch thu được đem phản ứng với dung dịch $K_2CO_3$ dư. Lọc kết tủa đem phản ứng với HCl vừa đủ ta thu được dung dịch $BaCl_2$. Đem cô cạn thu được $BaCl_2$. Dung dịch thu được đem phản ứng với HCl vừa đủ ta thu được dung dịch $KCl$. Đem cô cạn ta thu được $KCl$
PTHH: [tex]K_2CO_3+BaCl_2\rightarrow BaCO_3+2KCl\\BaCO_3+2HCl\rightarrow BaCl_2+CO_2+H_2O\\K_2CO_3+HCl\rightarrow 2KCl+CO_2+H_2O[/tex]
2, Gọi số mol $SO_2$ tham gia phản ứng là b (mol)
Theo gt ta có: $n_{O_2}=a(mol)$
PTHH: [tex]2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3(1)[/tex]
Theo bảo toàn khối lượng thì khối lượng chất thu được = khối lượng chất tham gia phản ứng.
Theo gt ta có: [tex]\frac{d/A}{d/B}=0,925\Rightarrow \frac{\frac{m_A}{n_A}}{\frac{m_B}{n_B}}=0,925\\\Rightarrow \frac{n_B}{n_A}=0,925\Rightarrow \frac{b+a-b+a-\frac{b}{2}}{2a}=0,925\\\Rightarrow 2a-\frac{b}{2}=1,85a\\\Rightarrow 0,15a=0,5b\Rightarrow a=\frac{10}{3}b\Rightarrow ptH=30pt[/tex]
 

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
18
Hưng Yên
Sao Hoả
Câu III:
2, Gọi CTTQ của muối cacbonat của 2 kim loại kiềm đó là [tex]\overline{M}_2CO_3[/tex]
PTHH: [tex]\overline{M}_2CO_3+2HCl\rightarrow 2\overline{M}Cl+CO_2+H_2O(1)\\\overline{M}_2CO_3+Ba(OH)_2\rightarrow BaCO_3+2\overline{M}OH(2)[/tex]
Theo (2); gt ta có: [tex]n_{BaCO_3}=n_{\overline{M}_2CO_3}=0,05(mol)[/tex]
Theo (1); gt ta có: [tex]n_{\overline{M}_2CO_3}=\frac{1}{2}.n_{HCl}=0,2(mol)[/tex]
[tex]\Rightarrow \sum n_{\overline{M}_2CO_3}=0,25(mol)[/tex]
[tex]\Rightarrow M_{\overline{M}_2CO_3}=118,8\Rightarrow M_{\overline{M}}=29,4[/tex]
Từ đó 2 kim loại cần tìm là Na và K
Câu IV:
1, [tex]Ca+2H_2O\rightarrow Ca(OH)_2+H_2\\CaC_2+2H_2O\rightarrow Ca(OH)_2+C_2H_2\\C_2H_2+H_2\xrightarrow[Ni]{t^o}C_2H_4\\C_2H_2+2H_2\xrightarrow[Ni]{t^o}C_2H_6\\C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\\C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\\2C_2H_6+7O_2\rightarrow 4CO_2+6H_2O\\2H_2+O_2\rightarrow 2H_2O[/tex]
2, PTHH: [tex]C_6H_{12}O_6\overset{menruou}{\rightarrow}2C_2H_5OH+2CO_2(1)\\C_2H_5OH+O_2\rightarrow CH_3COOH+H_2O(2)\\CH_3COOH+NaOH\rightarrow CH_3COONa+H_2O(3)[/tex]
Theo (1); gt ta có: [tex]a=138(g)\Rightarrow 0,2a=27,6(g)\Rightarrow n_{C_2H_5OH/(2)}=0,6(mol)[/tex]
Theo (3); gt ta có: [tex]n_{CH_3COOH}=0,4(mol)\Rightarrow n_{C_2H_5OH/X}=0,6-0,4=0,2(mol)[/tex]
Do đó trong X có: [tex]\left\{\begin{matrix} m_{C_2H_5OH}=0,2.46=9,2(g) & \\ m_{CH_3COOH}=0,4.60=24(g) & \end{matrix}\right.[/tex]
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Câu V
Bạn kiểm tra giúp mình nhen...phần ctct không chắc lắm
 

Attachments

  • image.jpg
    image.jpg
    119.3 KB · Đọc: 72
  • image.jpg
    image.jpg
    107.3 KB · Đọc: 68
Top Bottom