Toán 11 hình không gian

Tungtom

King of Mathematics
Thành viên
7 Tháng sáu 2019
504
1,457
146
Thanh Hóa
Trường THPT Nông Cống 2
cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng b và đường cao SH=a khoảng cách từ AH,SB
Qua B kẻ đường thẳng q song song với AH, $q \in (ABC)$.
Mặt phẳng $(\alpha)$ chứa SB và q=> $AH // (\alpha)$
$=> d(AH,SB)=d(H,(\alpha))$.
Do $SH \perp (ABC); q \in (ABC)=> SH \perp q$
Trong mp' $(ABC)$, từ H kẻ HI vuông góc với q.
$=> q \perp (SHI)=> (SHI) \perp (\alpha)$.
Từ H kẻ Hl vuông góc với SI thì $HL= d(AH,SB)$.
$HI= \frac{1}{2}. BC=\frac{1}{2}.b$
$HL=\frac{HI.HS}{IS}=\frac{\frac{1}{2}.ab}{\sqrt{\frac{1}{4}.b^2+a^2}}$
 
Last edited:
Top Bottom