HÌnh hoc 12

V

vuthanhcbok

từ dữ liệu của đề bài dễ dàng tính được AB=a \sqrt[2]{3}; AC =a và BC=a\sqrt[2]{2}
=> tam giác ABC vuông tại C ( pitago).
Vì SA=SB=SC. gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC => S nằm trên đường thẳng vuông góc với đáy và đi qua tâm O
tam giác ABC vuông tại C => O là trung điểm của AB.
=> đường cao hình chóp chính là SO, tính được SO= a/2
Từ đó => V= a^3\sqrt[2]{2}/12
 
Top Bottom